Defterdarlık Uzmanı
  Açıklamalı Ekonomik Kodlar
 

IV. EKONOMİK
KODLARIN AÇIKLAMALARI
Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun
altında II. III. ve IV. düzeylerde yer alacak detay kodlar ve bu bölümlere
gider kaydedilecek olan harcamalar aşağıda belirtilmiştir.
 
01-    
PERSONEL GİDERLERİ
Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa
bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya
diğerlerine bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsayacaktır.

Tedavi ödemeleri ve ayni nitelikteki ödemeler “mal ve
hizmet alım giderleri”ne, devletin işveren sıfatıyla sosyal güvenlik
kurumlarına ödediği primler ise “sosyal güvenlik kurumuna devlet primi
giderleri” bölümüne dahil edilecektir.
Personel giderlerinin ikinci düzeyinde çeşitli
personel kanunlarına göre çalıştırılanların istihdam çeşitleri ile çalıştırılma
veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak; memurlar, sözleşmeli
personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel olarak beş grupta
sınıflandırılmıştır. Üçüncü düzey, ödeme türlerine göre sınıflandırılmıştır.
Dördüncü düzeyde ise hizmet sınıfları esas alınarak bir sınıflandırma yapılmış
ancak, uygulamanın ilk yılı olan 2004’de bütçe hazırlığı ve uygulamasında
çalışanlara bu konuda gerekli hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için personel
giderleri için bu düzeyin uygulanmayacağı belirtilmiş ve bütçeler bu esasa göre
hazırlanmıştır. Bu itibarla 2004 uygulaması buna göre yürütülecektir. 

01.1   MEMURLAR


Personel kanunlarına göre bir
kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları için öngörülen aylık
ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, mevzuatı gereğince Emekli
Sandığına ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de
buraya dahil edilecektir.


Bu bölüm, III. düzeyde ödeme
unsurlarına göre detaylandırılmış olup, IV. düzeyde bir ayrıma şimdilik
gidilmemiştir. İhtiyaç halinde uygulamanın ileriki yıllarında IV. düzeyde
hizmet sınıflarına veya başka kriterlere göre bir ayrıma gidilebilecektir.


            Memur olmayanlara yapılacak ödemeler 01.5.1.90-diğer
personele yapılan diğer ödemeler bölümüne dahil edilmelidir.


01.1.1 Temel Maaşlar :


- Bir
kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere ilgili mevzuatına göre yapılan aylık,
ek gösterge, kıdem aylığı ve taban aylığı ödemeleri,


- Özel
kanunlarındaki hükümlere dayanılarak kurul başkan ve üyelerine yapılan aylık
ücret ödemeleri,


- Yabancı
ülkelerde çalışanların aylıkları,


- Vekalet ve
ikinci görev aylıkları


- Aylıkların
“asgari ücret” seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar,


- Görevden
uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların aylıkları,


bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.1.2 Zamlar ve Tazminatlar :


- İlgili
mevzuatına göre iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük ve mali sorumluluk
zamları ile özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, eğitim öğretim
tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare
amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı,
hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, yüksek
hakimlik tazminatı, yabancı dil tazminatı, ek tazminat, uçuş tazminatı, atlayış
tazminatı ve dalış tazminatı gibi değişik adlar altında yapılan tazminat
ödemeleri,


- Kurumsal
olarak tazminat, ek ödeme ve ek ücret gibi değişik adlar altında yapılan
düzenli ödemeler,


         bu
bölüme gider kaydedilecektir.


01.1.3 Ödenekler : İlgili mevzuatı gereğince “ödenek”
adı altında yapılan (üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme
ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, öğretim yılına hazırlık ödeneği, yargı ödeneği
ve ek ödenek gibi) her türlü ödeme bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.1.4 Sosyal Haklar : İlgili mevzuatı gereğince nakden
ödenen diğer sosyal haklar ve yardımlar (aile yardımı, doğum yardımı, ölüm
yardımı, nakdi giyecek yardımı, tayın bedeli, lojman tazminatı gibi) bu bölüme
gider kaydedilecektir.


         Ancak,
doğrudan giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar mal ve
hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir.


01.1.5 Ek
Çalışma Karşılıkları :
İlgili mevzuatı gereğince;


            - Fazla çalışma ücreti,


- Komisyon ve kurul üyelerinin huzur
ve toplantı ücretleri ile huzur hakkı, - Nüfus yenileme işleminde çalışan
memurlara ödenecek ücret,


- Konferans
ücreti,


- Ek ders ve sınav ücreti,


-    Nöbet ücreti ile benzer adlar
altında yapılan ödemeler


bu bölüme
gider kaydedilecektir.


01.1.6 Ödül ve İkramiyeler : Mevzuatında yer alan hükümler
uyarınca ödül, ikramiye ve benzeri adlar altında memurlara yapılan ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir.


01.1.9 Diğer Personel Giderleri : Personel kanunlarına göre bir kadroya
dayalı olarak istihdam edilenlere yukarıda belirtilenler dışında kalan ödemeler
bu bölüme gider kaydedilecektir.


 


01.2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL


Çeşitli personel kanunlarına göre
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan ödemeler III. düzeyde detaylandırılmış
olup, IV. düzeyde ise istihdam edildikleri mevzuata göre bir ayrıma
gidilmiştir.


01.2.1  
Ücretler : Çeşitli
personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere sözleşmeleri
karşılığında yapılan ücret ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecek olup IV.
düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


01.2.1.01        
657 S.K. 4/B
Sözleşmeli Personel Ücretleri


01.2.1.02        
Kadro
Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri


01.2.1.03        
Akademik
Sözleşmeli Personelin Ücretleri


01.2.1.04        
Yabancı
Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri


01.2.1.05        
Sözleşmeli
Sanatçıların Ücretleri


01.2.1.90        
Diğer
Sözleşmeli Personel Ücretleri


01.2.2 Zamlar ve Tazminatlar : Çeşitli personel kanunlarına göre
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan sözleşmeleri karşılığında yapılan
ücret ödemeleri dışında kalan zam ve tazminat niteliğinde bir ödeme yapılması
halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise
sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


01.2.2.01      657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam
ve Tazminatı


01.2.2.02      Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Zam ve Tazminatı


01.2.2.03      Akademik Sözleşmeli Personelin Zam
ve Tazminatı


01.2.2.04      Yabancı Uyruklu Sözleşmeli
Personelin Zam ve Tazminatı


01.2.2.05      Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve
Tazminatı


01.2.2.90     
Diğer
Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatı


01.2.3 Ödenekler : Çeşitli personel kanunlarına göre
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan sözleşmeleri karşılığında yapılan
ücret ödemeleri dışında kalan ödenek niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu
türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli
personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


01.2.3.01     
657 S.K. 4/B
Sözleşmeli Personel Ödenekleri


01.2.3.02     
Kadro
Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri


01.2.3.03     
Akademik
Sözleşmeli Personelin Ödenekleri


01.2.3.04     
Yabancı
Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri


01.2.3.05     
Sözleşmeli
Sanatçıların Ödenekleri


01.2.3.06     
Diğer
Sözleşmeli Personel Ödenekleri


01.2.4 Sosyal Haklar : Çeşitli personel kanunlarına göre
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret
ödemeleri dışında kalan ve sosyal hak niteliğinde olan (Aile yardımı, doğum
yardımı, ölüm yardımı, nakdi giyecek yardımı ve nakden ödenen diğer sosyal
haklar ve yardımlar gibi) bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine
göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


01.2.4.01     
657 S.K. 4/B
Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları


01.2.4.02     
Kadro
Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları


01.2.4.03     
Akademik
Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları


01.2.4.04     
Yabancı
Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları


01.2.4.05     
Sözleşmeli
Sanatçıların Sosyal Hakları


01.2.4.06     
Diğer
Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları


bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.2.5 Ek
Çalışma Karşılıkları :
Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere,
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında kalan ve ek çalışma
karşılığında yapılan bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme
gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


01.2.5.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli
Personelin Ek Çalışma Karşılıkları


01.2.5.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli
Personelin Ek Çalışma Karşılıkları


01.2.5.03 Akademik Sözleşmeli
Personelin Ek Çalışma Karşılıkları


01.2.5.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli
Personelin Ek Çalışma Karşılıkları


01.2.5.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek
Çalışma Karşılıkları


01.2.5.90 Diğer Sözleşmeli Personel
Ek Çalışma Karşılıkları


01.2.6 Ödül
ve İkramiyeler :
İlgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak
istihdam edilenlere yapılan sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri
dışında kalan ödül niteliğindeki ödemeler ile ikramiye, teşvik ikramiyesi gibi
adlarla ödenen ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise
sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


01.2.6.01 657 S.K. 4/B
Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri


01.2.6.02     
Kadro
Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri


01.2.6.03     
Akademik
Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri


01.2.6.04     
Yabancı
Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri


01.2.6.05     
Sözleşmeli
Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri


01.2.6.90 Diğer Sözleşmeli
Personelin Ödül ve İkramiyeleri


01.2.9 Sözleşmeli Personelin Diğer
Giderleri :
Çeşitli
personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, sözleşmeleri
karşılığında yapılan ücret ödemeleri ile yukarıda belirtilen ödemeler dışında
kalan bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


01.2.9.01     
657 S.K. 4/B
Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri


01.2.9.02     
Kadro
Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri


01.2.9.03     
Akademik
Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri


01.2.9.04     
Yabancı
Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri


01.2.9.05     
Sözleşmeli
Sanatçıların Diğer Giderleri


01.2.9.90 Diğer Sözleşmeli
Personelin Diğer Giderleri


01.3 İŞÇİLER


İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş
gününden fazla süreli olarak Maliye Bakanlığının vizesi alınmak suretiyle
çalıştırılan sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret
niteliğindeki ödemeler bu bölümde sınıflandırılmıştır.


01.3.1 İşçilerin Ücretleri : İşçilerin günlük ve gereğinde aylık
ücretleri, ek ödemeler, ücret niteliğindeki diğer ödemeler, mevzuatı gereğince
işçinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de, bu bölüme gider
kaydedilecektir. Ancak, işçilere ödenecek olan seyyar görev tazminatları ise bu
bölüme değil “03.3.5 - yolluk tazminatları” bölümüne gider kaydedilecektir.
İşçilere ödenecek ücretler için IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım
yapılmıştır.


01.3.1.01        
Sürekli
İşçilerin Ücretleri


01.3.1.02        
Geçici
İşçilerin Ücretleri


01.3.2 İşçilerin İhbar ve Kıdem
Tazminatları :
İşçilere
ödenecek olan ihbar tazminatları ile kıdem tazminatları bu bölüme gider
kaydedilecek olup IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.


01.3.2.01        
Sürekli
İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı


01.3.2.02        
Geçici
İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı


 


01.3.3 İşçilerin Sosyal Hakları : İşçilere yapılacak sosyal haklar
kapsamındaki (yemek yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı gibi)
nakdi ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


            Ancak,
ayni nitelikteki yardımlar bu bölüme dahil edilmeyerek, örneğin işçiye yiyecek,
giyecek verilmesi gibi ayni yardımlar yapılması ile işçilerin servislerle
taşınması halinde bu alımların niteliğine göre mal ve hizmet alımlarına dahil
edilmesi gerekecektir. İşçilere ödenen sosyal hakların IV. düzeyinde istihdam
şekline göre bir ayrım yapılmıştır.


01.3.3.01      Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları


01.3.3.02      Geçici İşçilerin Sosyal Hakları


01.3.4 İşçilerin Fazla Mesaileri : İşçilere, fazla süreli çalışmaları,
fazla çalışmaları veya ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılan
çalışmaları karşılığında yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup,
IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.


01.3.4.01      Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri


01.3.4.02      Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri


01.3.5 İşçilerin Ödül ve
İkramiyeleri :


-    Ödül niteliğindeki ödemeler,


-   
İlave
tediyeler,


-    Toplu iş sözleşmesine göre ödenen
ikramiyeler,


bu bölüme gider kaydedilecek olup,
IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.


01.3.5.01      Sürekli İşçilerin Ödül ve
İkramiyeleri


01.3.5.02 Geçici İşçilerin Ödül ve
İkramiyeleri


01.3.9 İşçilerin Diğer Ödemeleri : İşçilere yukarıda sayılanlar
dışında kalan herhangi bir ödeme yapılması halinde bu bölüme gider kaydedilecek
olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.


01.3.9.01      Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri


01.3.9.02 Geçici İşçilerin Diğer
Ödemeleri


 


01.4       GEÇİCİ PERSONEL


            Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi
veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışmamakla birlikte
kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir yıldan az süreli) veya
mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici işçiler,
aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler ve kısmi zamanlı
çalışanlara) yapılan ödemeler bu bölüme dahil edilecektir.


01.4.1 Ücretler


01.4.1.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri : Kuruluşların faaliyetleri dikkate
alınarak arızi mahiyetteki işleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bir ayı aşmayan
sürelerde ve Maliye Bakanlığından vize alınmaksızın çalıştırılacak kişilere
yapılacak ödemeler bu bölüme dahil edilecektir.


01.4.1.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin
Ücretleri :
5/6/1986
tarihli ve 3308 sayılı Kanun gereğince aday çırak, çırak ve öğrencilere
ödenecek ücretler bu bölüme dahil edilecektir.


01.4.1.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler : 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi
görevi bulunmayan uzman ve usta öğreticilere yapılacak ödemeler bu bölüme dahil
edilecektir.


01.4.1.04 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri : Kamu hizmetlerinde mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın çalıştırılarak hizmetinden yararlanılanlara ödenecek
ücretler (ders ücreti karşılığında görevlendirilen ancak usta öğretici
olmayanlara ödenecek ücretler,anketörler ile canlı modellere ödenen
ücretler gibi) bu bölüme dahil edilecektir.


 


01.5       DİĞER PERSONEL


            Kamu
kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi
statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde
kendilerinden faydalanılan (muhtar, geçici köy korucusu gibi) kişilere çeşitli
adlar altında yapılan ödemeler ile yurtiçinde veya yurtdışında okutulan yerli
öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeler bu bölümde sınıflandırılacaktır.


01.5.1 Ücret ve Diğer Ödemeler


01.5.1.01 Muhtarların Ücretleri : Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak
ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.5.1.02 Geçici Köy Korucularının Ücretleri : Geçici köy korucularına verilecek
olan ücret, tazminat ve nakdi olarak verilecek olan giyim bedeli bu bölüme
gider kaydedilecektir.


            Ancak,
görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici köy korucularına 2330 Sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenecek
tazminatlar ekonomik sınıflandırmanın 03.4.2.90 diğer yasal giderler bölümüne
gider kaydedilecektir.


01.5.1.03 Er - Erbaş Harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş
harçlıkları ile munzam harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.5.1.04 Öğrenci Harçlıkları : Askeri okul ve polis okulu
öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve kademedeki
okullarda okutulan parasız yatılı öğrencilere ve diğer sivil okullardaki
parasız yatılı öğrencilere ilgili mevzuatına göre ödenecek harçlıklar bu bölüme
gider kaydedilecektir.


01.5.1.05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen
Aylıklar :
Kurumlarınca
eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenlere öğrenimleri süresince kadro aylıkları
dışında yapılan emsal aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.5.1.06 Hükümlü Ücretleri : Cezaevleri iç hizmetlerinde
çalıştırılan hükümlülere ödenen ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.5.1.90
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen (Kamu personeli
olmayanlara yapılacak ödemeler gibi) diğer personele yapılacak ödemeler bu
bölüme dahil edilecektir.


 


01.7
MİLLETVEKİLLERİ


Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, ilgili
mevzuatına göre ödenmesi gereken ödenekler ile mali ve sosyal hakları bu bölüme
gider kaydedilecektir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine aylık
ödeneklerinin belli oranında hesaplanarak ödenen “yolluk” adıyla yapılan
ödemeler de hizmet mahalli dışına yapılan bir görevlendirme ile bağlı olmadan
ve ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan bu bölümde (01.7.2- Zamlar ve
Tazminatlar) sınıflandırılmalıdır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin hizmet mahalli dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde
ödenmesi gereken yollukların “03.3- Yolluklar” bölümüne, tedavi giderlerinin
ise “03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri” bölümüne kaydedilmesi gerekmektedir.


01.7.2       Zamlar ve Tazminatlar


01.7.2.01
Zamlar ve Tazminatlar


01.7.3       Ödenekler


01.7.3.01
Ödenekler


01.7.4       Sosyal Haklar


01.7.4.01
Sosyal Haklar


 


01.8         
CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ


01.8.1 Cumhurbaşkanı Ödeneği


01.8.1.01 Cumhurbaşkanı Ödeneği : Görevdeki Cumhurbaşkanına ödenen
ödenekler bu bölüme gider kaydedilecektir.


 


02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:


            Program
bütçe sınıflandırmasından farklı bütçeleme anlayışı olan bölümlerden birisidir.
Daha önce personel giderleri toplamına dahil edilen Devletin işveren sıfatıyla
ödediği sosyal güvenlik katkı payları bundan böyle ayrılarak bu bölümde
izlenecektir. Ancak personelden kesilen primler, önceden olduğu gibi personel
giderlerine dahil edilecektir.


- T.C.
Emekli Sandığına ödenecek kurum karşılıkları ile kurum tarafından ödenen fiili
hizmet müddeti zamlarına ilişkin kesenek ve karşılıklar,


- Mevzuatı
gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları,


- Mevzuatı
gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik
sigortası primleri,


- Türkiye İş
Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları ile ilgili olarak yapılacak ödemeler,


-   
Ders ücreti
karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişiler için Sosyal Sigortalar
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları,


-   
Usta
öğreticilerin sigorta prim ve kesenek karşılıkları,


-   
Aday çırak,
çırak ve öğrenciler için ödenecek sigorta prim ve kesenek karşılıkları,


-   
Cezaevleri iç
hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek sigorta prim ve kesenek karşılıkları,


bu bölüme gider kaydedilecek olup,
sınıflandırmanın II. düzeyinde, maaş ve ücretlerde olduğu istihdam şekillerine
göre, III. düzeyinde, yapılan kesintinin ödeneceği sosyal güvenlik kurumuna,
göre bir ayrıma gidilmiş olup IV. düzeyde ise ayrıca bir ayrım yapılmamıştır.
Sözkonusu ayrıntılar şu şekilde yer alacaktır:


02.1     MEMURLAR


02.1.1
Emekli Sandığına


02.1.1.01
Emekli Sandığına


02.2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL


02.2.1
Emekli Sandığına


02.2.1.01
Emekli Sandığına       


      02.2.2
Sosyal Sigortalar Kurumuna


      02.2.2.01
Sosyal Sigortalar Kurumuna


02.2.9 Diğer Sigorta Kurumlarına


02.2.9.01 Diğer Sigorta Kurumlarına


02.3 İŞÇİLER


      02.3.2
Sosyal Sigortalar Kurumuna


      02.3.2.01
Sosyal Sigortalar Kurumuna


02.3.4 İşsizlik Sigortası Fonuna


02.3.4.01
İşsizlik Sigortası Fonuna


 


02.4 GEÇİCİ
PERSONEL


02.4.1
Emekli Sandığına


02.4.1.01
Emekli Sandığına       


      02.4.2
Sosyal Sigortalar Kurumuna


      02.4.2.01
Sosyal Sigortalar Kurumuna


02.4.4 İşsizlik Sigortası Fonuna


02.4.4.01
İşsizlik Sigortası Fonuna


02.5 DİĞER
PERSONEL


02.5.1
Emekli Sandığına


02.5.1.01
Emekli Sandığına       


02.5.2 Sosyal Sigortalar Kurumuna


02.5.2.01
Sosyal Sigortalar Kurumuna


02.5.3 Özel Sigorta Prim Giderleri


02.5.3.01
Özel Sigorta Prim Giderleri


02.5.4
İşsizlik Sigortası Fonuna


02.5.4.01
İşsizlik Sigortası Fonuna


02.7 MİLLETVEKİLLERİ


02.7.1
Emekli Sandığına


02.7.1.01
Emekli Sandığına       


 


03- MAL VE
HİZMET ALIM GİDERLERİ


Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde
belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin
karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile
sermaye giderleri kapsam dışındadır.


Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt,
elektrik, parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım, telefon vb.
haberleşme giderleri, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan
ekipmanları kapsayacaktır. Uluslararası sınıflandırma standartlarında da “cari
gider” olarak kabul edilen savunma harcamaları, sermaye için belirlenen limiti
geçse dahi yatırım programlarında yer almayacak, mal ve hizmet alım giderlerine
dahil edilecektir. Ancak, askeri lojmanlar sermaye bölümünde sınıflandırılacak
ve yatırım programına dahil edilecektir.


Ayrıca, askeri lojmanlar dışında kalan inşaatlar,
askeri amaçlı dayanıklı ve dayanıksız mallar ve ekipmanlar da bu bölümde yer
alacaktır.


 


03.1 ÜRETİME
YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI


Doğrudan tüketime yönelik olmayıp, nihai mal ve
hizmetlerin üretiminde kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen
nitelik değiştirecek olan hammaddeler, ara mallar ve malzemeler ile üretimde
kullanılan enerji bedelleri üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre
sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider
kaydedileceklerdir.


03.1.1
Hammadde Alımları


03.1.1.01
Hammadde Alımları


03.1.2           
Gıda
Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları


03.1.2.01
Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları


03.1.3
Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları


03.1.3.01
Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları


03.1.4
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları


03.1.4.01        
Kereste ve
Kereste Ürünleri Alımları


03.1.5 Kağıt
ve Kağıt Ürünleri Alımları


03.1.5.01
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları


03.1.6
Kimyevi Ürün Alımları


03.1.6.01
Kimyevi Ürün Alımları


03.1.7
Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları


03.1.7.01
Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları


03.1.8 Metal
Ürünü Alımları


03.1.8.01
Metal Ürünü Alımları


03.1.9              
Diğer Mal ve
Malzeme Alımları


03.1.9.01
Diğer Mal ve Malzeme Alımları


 


03.2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI


Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime
yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde
özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara
gider kaydedileceklerdir.


03.2.1
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları


Hizmetin
gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin
alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi
alımları, basılı kağıt ve defter alım ve yapımı ile bunlara ilişkin diğer
giderler bu bölümde yer alacaktır.


03.2.1.01
Kırtasiye Alımları :
Hizmetin
gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, cd, toner,
mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye malzemesi ile
benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri.


03.2.1.02
Büro Malzemesi Alımları :
Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıldan fazla olsa
bilebedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro
ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her
çeşit el aparatı.


03.2.1.03
Periyodik Yayın Alımları :
Hizmetin gerektirdiği durumlarda alınacak gazete, resmi gazete, dergi,
bülten gibi belirli sürelerde basılan yapılan yayınlar (cd, vcd, dvd gibi
sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir.


Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri
burada yer alacaktır. Ancak ihale yayın bedelleri 03.5.4.01 koduna gider
kaydedilecektir.


03.2.1.04
Diğer Yayın Alımları :
Periyodik yayın alımlarının dışında kalan diğer bir ifadeyle belirli
sürelerle bağlı kalmaksızın yayınlanan (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil)
kitap, ansiklopedi, broşür gibi yayın alımları.


03.2.1.05
Baskı ve Cilt Giderleri :
Basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği
durumlarda yapılacak (gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli
veya süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) ile
bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine
ilişkin giderler.


03.2.1.90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları :
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro
malzemesi alımları.


03.2.2 Su ve
Temizlik Malzemesi Alımları


03.2.2.01 Su
Alımları :
Belediyelerden,
diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin edilen, içecek amaçlı olmayıp,
kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone
olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider
kaydedilecektir. Ancak, ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı
alınan su bedelleri ise 03.2.4.02
İçecek Alımları koduna, su sayacı, musluk, batarya vb. malzeme veya
teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine
gider kaydedilecektir.


03.2.2.02
Temizlik Malzemesi Alımları :
Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılankimyevi maddeler ile bu amaçlarla
kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası, kova, fırça, paspas gibi)
her türlü temizlik madde ve malzeme alım bedelleri.03.2.3
Enerji Alımları


03.2.3.01 Yakacak Alımları : Odun, çıra, kömür,kalorifer
yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde,
malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone
olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri.


03.2.3.02
Akaryakıt ve Yağ Alımları :
Özellikle taşıtlar olmak üzere,her çeşitmakine-teçhizatın
işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz,
benzeri tüketim malları ve kimyevi madde alımları.


03.2.3.03 Elektrik Alımları : Aydınlatma, ısıtma, soğutma,
havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb. hangi amaçla olursa olsun elektrik tüketim
bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda
ödenecek abone bedelleri. Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik
malzemesi veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili
bölümlerine gider kaydedilecektir.


03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan,
jeotermal enerji, nükleer enerji gibi diğer enerji tüketim bedelleri ile ilgili
mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri.


03.2.4  
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları


03.2.4.01      
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) :


-    Kanunla tespit edilen hakediş
maddeleri ile bunların mübadelesine tabi tutulan ikmal maddeleri bedelleri ile
besin ürünleri ve beslenmeyle ilgili her türlü ikmal maddesi giderleri,


-    Yiyecek alım giderleri, (nakliye,
depolama, pişirme, dağıtım giderleri ilgili tertibine gider kaydedilecektir.)


-    Hastanelerde (araştırma ve eğitim
hastaneleri dahil), yatılı okullarda, askeri birliklerde ve Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında yemeğe ilişkin
yiyecek maddelerinin;


a)    pişirme,


b)    dağıtım ve


c)     servis


gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir
kısmı ile birlikte ihale suretiyle teminine ilişkin giderler,


-    Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kazandan
iaşesi mümkün olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene
kaydıyla üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi alan er ve
erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın
muayeneye sevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halinde geçecek
günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve terhis er ve erbaşının iaşe
ve ibate bedelleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi
gereğince çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır).


03.2.4.02 İçecek Alımları : Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış
olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu,
ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su temizleme tableti, tuz tableti gibi
aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, şehir
şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular kısmen
içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya
diğer amaçlarla kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer
alan 03.2.2.01 su alımları koduna gider kaydedilecektir.


03.2.4.03 Yem Alımları : Hayvanların beslenmesine yönelik
olarak alınan mal ve madde bedelleri.


03.2.4.90
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları :
Yukarıda sayılangruplara girmeyen yiyecek,
içecek ve yem alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları


03.2.5.01 Giyecek Alımları (Kişisel
kuşam ve donanım dahil):
İlgili mevzuatı gereğince;


-    Kişilerin giyim ve kuşam alımları
ile bunların yapımında kullanılan hammadde alımları,


-    Kuruluşların bünyesinde bulunan
mehter, bando ve boru takımları ve benzeri teşkillerin özel giyim-kuşamları ile
bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları,


-    Sağlığı bozucu ve aynı zamanda
zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen ve ilgili mevzuatınca sermaye
giderleri kapsamı dışındaki işlerden kabul edilen görevlerde bilfiil
çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler,


için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları : Spor yaparken kullanılan giyim
eşyaları ile (forma, şort, t-shirt, eşofman, ayakkabı gibi) bir sporun
yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her türlü (top, raket, güreş minderi,
skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) mal ve malzeme alımları bu
bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.5.03
Tören Malzemeleri Alımları :
Sadece törenlerde kullanılan özel giysiler ile yine
törenlerde kullanılan mal ve malzeme alımları.


03.2.5.04 Bando Malzemeleri Alımları : Kuruluşların bünyesinde bulunan
mehter, bando ve boru takımları ve benzeri teşkillerin kullandıkları müzik alet
ve edavatı ile bu müzik aletlerine ait mal ve malzeme alımları.


03.2.5.05 Kuşam Alımları (Sadece
Hayvan Kuşamları) :
İlgili
mevzuatı gereğince; hayvanların kuşam alımları ile bu kuşamlarda kullanılan mal
ve malzeme alımları.


03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : Yukarıda sayılangruplara
girmeyen giyim ve kuşam alımları ile kişilerin giyim ve kuşamlarına ilişkin mal
ve malzeme (düğme, fermuar gibi) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.6 Özel
Malzeme Alımları


03.2.6.01
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları :
Laboratuvarlarda kullanılan sarf
malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme alımları.


03.2.6.02
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları :
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü oldukları
kişilerin tedavileri için reçete karşılığında eczanelerden alınan ve 03.9.2.01-
Kamu Personeli İlaç Giderleri bölümüne gider kaydedilecek olanlar hariç olmak
üzere, kurumların doktorluk, dispanser, revir gibi birimleri ile hastaneler ve
diğer sağlık kuruluşlarında veya hizmet yerlerinde (ecza dolapları dahil)
kullanılmak üzere toptan veya perakende olarak alınan ilaç, hammadde ve tıbbi
malzeme bedelleri ile haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç ve kimyevi
maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.6.03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları :
Zirai amaçlı olarak kullanılacak olan malzemeler ile
zararlılara karşı zirai mücadelede kullanılacak ilaç ve malzeme alımları.


03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım
ve Diğer Giderleri :


-Hayvanlara
ilişkin yiyecek ve yem alımları dışında kalan ve her cins ve her çeşit hayvan
alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin ilaç ve tedavi
gibi diğer giderler,


- Özel ve
tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette
kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı işleyecekleri zararlar
karşılığı verilecek tazminatlar, hayvanları yok etme, gömme giderleri ile
bunlara ilişkin diğer giderler.


03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme
Alımları :
Yukarıda
sayılan gruplara girmeyen ve hizmetin özelliği nedeniyle ekonomik
sınıflandırmanın diğer bölümlerinden alınamayan (bayrak, flama, sancak, çadır,
soğuk iklim malzemeleri gibi) özel malzeme alımları.


03.2.7
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve
Giderleri :


Güvenlik savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet
alımları ile aynı amaçlı yapım ve giderler parasal limite bakılmaksızın bu
bölümde toplanmıştır. Bu bölümdeki giderler doğrudan bu amaçlara yönelmiş
olmalıdır. Bunun dışında kalanların, ilgisine göre mal ve hizmet alımları veya
sermayenin ilgili bölümlerine dahil edilmesi gerekmektedir.


03.2.7.01
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları :


-   
Güvenlik ve
savunmaya yönelik silahlar, savaş araç ve gereçleri, savaş, haberleşme ve bilgi
işlem teçhizatı alımları ile bu nitelikteki savaş stokları alım, yapım
giderleri,


-   
Silahlı
Kuvvetlerin topyekün savaş gücünün gereken düzeye çıkartılmasını ve devamını
sağlamak maksadıyla gerekli her türlü harp ve destek tesislerini (elektronik radar,
muhabere, radyolink sistemleri dahil) kurma, genişletme ve bunlara ilişkin her
türlü taşınır ve taşınmaz (silah, gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı personel
taşıyıcıları, taktik araç gibi) harp silah, araç ve gereçleri ile bu maksadı
destekleyecek malların alım, yapım giderleri,


-   
Tahkimatla
ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri ve cephaneliklerin yapımları
ile bunlara ait paratoner vb. malzeme alım giderleri,


-   
Seyir,
hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatı alım ve yapım giderleri,


- Silahlı
Kuvvetlerin eğitim alanlarının oluşturulması (bina inşaatı işleri hariç),
eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda
kullanılacak levha ve hedeflerin alım giderleri ve yapımı ile ilgili diğer
giderler,


bu bölüme
gider kaydedilecektir.


03.2.7.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç,
Gereç ve Savaş Teçhizatı İşletme, Bakım, İdame Giderleri :


-   
Güvenlik ve
savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç, ve savaş teçhizatı (gemi, uçak,
helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları) ile bu maksadı destekleyecek
malların, tadil ve her çeşit tamir ve bakım ve yedek parça giderleri ile
bunların işletmesine ait giderler,


-   
Uçaklarla
ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçakların fabrika seviyesi
bakımları, seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın, tanzim,
tersim, teksir ve tabı ile korunmalarının gerektirdiği giderler,


-    Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı
malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha
ve hedeflerin, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarımı ilgili
giderler,


bu bölüme
gider kaydedilecektir.


03.2.7.03
Mühimmat Alımları :
Güvenlik ve
savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç, ve savaş teçhizatında
kullanılan mühimmat alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.04
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Araştırma-Geliştirme Giderleri :


Güvenlik ve savunmaya yönelik olup, yatırım
programında yer almayacak olan ve doğrudan kurum tarafından yapılan
araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bu iş ve hizmetlerde çalışsa dahi kurum
personeli olanlara ödenen maaş ve benzeri ödemeler dışında kalan ve doğrudan ve
münhasıran projeye ilişkin olarak yapılması gereken giderler ile sözkonusu
faaliyetlerin üçüncü şahıslara ihale edilmek suretiyle gördürülmesi halinde
müteahhide ödenen hakediş bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.05
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri :
Güvenlik ve savunmaya yönelik her
türlü silah, teçhizat, malzeme, araç, gereç, mühimmat, bakım-onarım, alt yapı ve
inşaatla ilgili muhtelif mühendislik hizmetleri, çizim, bilgisayar yazılımı
gibi hizmet alımlarının gerektirdiği giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.06       Savunma Projeleri ve Acil İhtiyaç
Giderleri :
Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Savunma Sanayii Müsteşarlığı kanalıyla veya Devlet/Firma
kredileriyle tedarik ettiği mali boyutu yüksek projeler ile acil ihtiyaçların
gerektirdiği ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.09
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler :
Manevra ve tatbikat ve bunlarla ilgili
eğitim giderleri, uluslar arası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince
yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her türlü mal ve
hizmet alımlarına ait giderler, NAMSA Silah/ Sistem Programları İdari Katkı ve
ayrıca faturalandırılamayan taşıma-depolama dahil diğer masraflara ait giderler
ile diğer bölümlere dahil edilemeyen güvenlik ve savunma hizmetlerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.11
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları :
Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak
kullanılacak olan (jeneratör, iş makinesi, taktik araçlar, telli ve telsiz
haberleşme sistem ve cihazları, kripto cihazı, uydu yer terminali, radar,
termal kamera, mayın temizleme cihazları, gece görüş yeteneği teçhizatı, sağlık
cihazları, bilgisayar sistemi, bilgisayar ve yazıcıları alımları gibi)
makine-teçhizat alım giderleri ile öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane,
laboratuvar, matbaa, atölye, gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme
ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için gerekli makine, alet,
cihaz ve bunlar gibi sabit tesis giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.12
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları :
Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak
kullanılacak olan ve 03.2.7.11 ekonomik kodunda yer alan makine-teçhizat
onarımları ile bu işler için kullanılacak yedek parçalar, bunların modifikasyon
ve yenileştirmeleri ile faal durumda bulundurulmaları için yapılacak
yıllık/yıllara sari bakım-onarım sözleşmeleri kapsamında yapılacak giderler ile
bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.21
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yapım Giderleri :
Güvenlik ve savunmaya yönelik
olarak inşa edilecek;


-    Birlik binası, erin iaşe ve ibatesinin
sağlanmasına yönelik tesisler, (koğuş, jandarma karakolu, nizamiye, çevre
duvarı vb.),


-    Harekat alarm iskan tesisleri,
lojistik destek tesisleri, eğitim ve tatbikat tesisleri,


-    Altyapı tesisleri,


-    Her türlü silah, araç-gereç ve
teçhizat ile mal ve malzemenin konulabileceği mahaller (cephanelik, yiyecek
deposu, giyecek deposu vb.),


-    Bu ekonomik kodda sayılanların
mütemmim cüzleri vb.


yatırım programına dahil olmayacak gayrimenkullerin
ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun
imkanlarından da faydalanmak suretiyle yapımı durumundaki tüm giderler bu
bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.22
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri :
Güvenlik ve savunmaya yönelik
olarak inşa edilmiş olan ve 03.2.7.21 ekonomik kodunda yer alan ve yatırım
programına dahil olmayan gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale edilmek,
isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle
büyük onarımlarının yapılması durumunda bu ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.


03.2.7.31
NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Yapım Giderleri :
NATO altyapısına yönelik olarak
inşa edilen ve yatırım programına dahil olmayan her türlü gayrimenkulün ister
üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun
imkanlarından da faydalanmak suretiyle inşaası durumunda bu ödemeler bu bölüme
gider kaydedilecektir.


03.2.7.32
NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:


NATO altyapısına yönelik olarak inşa edilen, 03.2.7.31
ekonomik kodunda yer alan ve yatırım programına dahil olmayan her türlü
gayrimenkulün ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme
alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle büyük onarımlarının
yapılması durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.2.7.90
Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları :


Savunma ve güvenlik amaçlı olup, yatırım programına
dahil olmadığı gibi yukarıdaki bölümlere de dahil olmayan mal ve malzeme
alımları ile yapım giderleri (Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü
dışında kalanların kurumsal güvenliğe yönelik kullanacakları silah, mermi,
kelepçe, cop, vb. mal ve malzeme alımları ile bunların bakım-onarımları dahil)
bu bölüme kaydedilecektir.


03.2.8 NATO
Giderleri İle Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri :


NATO anlaşması çerçevesinde
yürütülen faaliyetlerin sonucu oluşan giderler ile savunma ve güvenlik amaçlı
olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayan gayrimenkul alım ve
kamulaştırmasına ilişkin giderler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


03.2.8.01 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri :
Güvenlik ve
savunmaya yönelik amaçlı olan ve Devlet
Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayacak, arsa, arazi gibi gayrimenkulün alım
ve kamulaştırmasına ilişkin aşağıda belirtilen giderler 06.4 ekonomik kodunda
değil bu bölümde sınıflandırılacaktır.


-   
Arazi, arsa,
bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların kamulaştırılması veya
satın alınması için yapılacak ödemeler,


-   
Üzerinde
Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek
bedeller,


-    Kamulaştırma, satın alma, ayni hak
tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici işgalin gerektirdiği giderler,


- Teferruğ
ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her çeşit tüzel
kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye intikal
edecek taşınmaz mal bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara ilişkin
giderler,


- Hazinenin paydaş olduğu veya
çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte olan taşınmaz mallarla
ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında kullanılmak üzere
yapılacak giderler.


03.2.8.02
NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri :
NATO altyapısına yönelik olan ve
Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayan arsa, arazi gibi gayrimenkulün
alım ve kamulaştırmasına ilişkin olarak yapılması gereken ve detayları
03.2.8.01 bölümünde belirtilen türden giderler 06.4 ekonomik kodunda değil bu
bölümde sınıflandırılacaktır.


03.2.8.03 NATO Giderleri :


-   
NATO
teşkilatları nezdindeki askeri temsilcilik, müşavirlik, ataşelik ve kıdemli
subaylık gibi Türk teşkilatı tarafından NATO’nun icabı olarak yapılan her çeşit
mal ve hizmet alımları ile temsil giderleri,


-    Amerikan Yardım Kurulu (ODS) karargah
personeli ile bu personelden yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler
için bina kira bedeli, aydınlatma, ısıtma, döşeme, demirbaş ve diğer giderleri
ile resmi telefon konuşma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri,


-    10.3.1954 tarih ve 6375 sayılı Kanunla
onaylanan sözleşmeye göre ödenmesi gereken tazminatlar,


- NATO makamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici
görev yollukları,


-   
NATO askeri
personelinin tatbikatlar dahil Türkiye’yi ziyaretlerinde makam sahibinin
takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerektirdiği her çeşit giderler,


-    Türkiyedeki NATO teşkillerinde
görevli komutanlar ile Kurmaybaşkanlarının kişisel ikametine mahsus möbleli
olarak kiralanan binanın kira bedeli.


03.2.9 Diğer
Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları


03.2.9.01
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri :
Bahçe yapım ve bakımı ile ilgili
olarak kullanılan kürek, makas, tırmık, ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum,
gübre gibi mal ve malzeme alımları ile bahçe yapım ve bakımı için ihale
suretiyle üçüncü şahıslara yapılan ödemeler.


03.2.9.90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tüketim mal ve
malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks
şeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları.


 


03.3       YOLLUKLAR


            Kamu
personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen yurtiçi
ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve
uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde
yer alacaktır.


03.3.1
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları


03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları :


            -Yurt
içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın
kamu personeline yapılacak ödemeler,


- Mahkum
veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı olduğu il
sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler,


bu bölüme
gider kaydedilecektir.


03.3.1.02 Yurtiçi Tedavi Yollukları
:
Özel kanun
ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtiçi tedavi
yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.3.2  
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları


03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev
Yollukları :


- Geçici ve
daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılacak
ödemeler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları,


- 4969
sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK’ye eklenen hükme göre, emekli olan personele
yapılacak olan maktu ödemeler,


            bu
bölüme gider kaydedilecektir.


03.3.3  
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları


03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları :
Yurt dışına
ve yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler ve atamalarda yapılacak olan
ödemeler (yüksek lisans amacıyla yapılan görevlendirmelerde ödenecek yolluklar
ile yurtdışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, çalışma
ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi
ödemeler dahil).


03.3.3.02 Yurtdışı Tedavi Yollukları
:
Özel kanun
ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtdışı tedavi
yolluğu,


03.3.4  
Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları


03.3.4.01 Yurtdışı Sürekli Görev
Yollukları :
Yurt dışına
veya yurt dışındaki atamalarda yapılacak ödemeler (yurt dışı yolculuğunun
zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri dahil).


03.3.5 Yolluk Tazminatları


03.3.5.01 Seyyar Görev Tazminatları
:
6245 sayılı
Kanunun 49 uncu maddesi hükümlerine göre, asli görevleri gereği, memuriyet
mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev
yapan memur ve hizmetliler ile sürekli ve geçici işçilere gündelik ve yol
gideri yerine Bakanlığımızca vize edilen cetvellere göre ödenecek seyyar görev
tazminatları.


03.3.5.02 Arazi Tazminatları : 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi
hükümlerine göre, fiilen arazi üzerinde çalışanlara ödenecek tazminatlar.


03.3.6 Uluslararası Profesör, Uzman,
Memur ve Öğrenci Mübadele Giderleri


03.3.6.01 Profesör, Uzman ve Memur
Mübadele Giderleri :


-    20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun
gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği
giderler, yayın giderleri,


-    Uluslararası kültür kurumlarının
heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri,


-    Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya
mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrenciler dışındaki elemanların
Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve
yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu elemanların her türlü öğrenim
giderleri,


-    Yurt dışına gönderilen elemanların
zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler.


03.3.6.02 Öğrenci Mübadele Giderleri
:
Devletçe
öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen
öğrencilerin Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin her türlü
öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen öğrencilerin zorunlu giderleri
karşılığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları dahil).


 


03.4 GÖREV
GİDERLERİ


03.4.1      Tahliye Giderleri


03.4.1.01
Yurtdışı Tahliye Giderleri :
Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda Dışişleri
Bakanlığının talimatı gereği;


-    Türk uyrukluların bulundukları
ülkelerden tahliyelerinin,


            - Dış
ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev
yaptıkları ülkeden tahliyelerinin,


gerektirdiği
harcamalar.


03.4.1.02
Afet Bölgesi Tahliye Giderleri :
Tabii afetler sonrasında bölgeden tahliye edilecek
kişiler ile mal ve malzemenin tahliyesinin gerektirdiği harcamalar.


03.4.1.03
Mülteci Tahliye Giderleri :
Mültecilerin sınırlarımız dışına çıkarılmasının
gerektirdiği harcamalar.


03.4.1.90
Diğer Tahliye Giderleri :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tahliye harcamaları.


03.4.2 Yasal
Giderler :
Belli bir mal veya hizmet alımı karşılığı olmayan ancak, kamu
hizmetlerinin yürütülmesi veya hukuki hakların korunması veya kullanılabilmesi
için ödenmesi kanunen zorunlu tutulan ödemeler bu bölümde yer alacaktır.


 


03.4.2.01
Beyiye Aidatları :
1050 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine tabi işlerden olan beyiye aidatları. (damga pulu
satışındaki aracılık işleminden kaynaklanan ve bayi ve noterlere ödenen
tutarlar.)


03.4.2.02
Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler (1050 Sayılı Kanun Madde 48/b) :
1050 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine tabi işlerden olan oranı kanunlarla belirlenen aidat
ve ikramiyeler (Muhbirlere ve el koyanlara ödenecek ikramiyeler gibi).


03.4.2.03
Kusursuz Tazminatlar :
Kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında zarar görenlere ödenmesi gereken
ancak, uygulamayı yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkanı bulunmayan
tazminat ödemeleri.


03.4.2.04
Mahkeme Harç ve Giderleri :
Genel bütçeye dahil
dairelerle katma bütçeli idarelerin taraf olduğu davalarda, dava sonuçlanıncaya
kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer tarafa ödeme
külfeti yüklenebilen her türlü gideri
bu bölüme kaydedilecektir.


03.4.2.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri
Ödemeler (Kamu Personeli Dışındakilere) :
Kamu personeli olmayanlara yapılacak ödül, ikramiye ve
benzeri nitelikteki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


03.4.2.90
Diğer Yasal Giderler :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen (kurum bütçesi içinde herhangi bir
hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar ile 06.06.1985
tarih ve 3222 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler gibi)
diğer yasal giderler.


03.4.3 Ödenecek Vergi, Resim,
Harçlar ve Benzeri Giderler


03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri
Giderler :
Diğer
tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve harçlar
dışında, taşıtların vergileri, belediye resim ve harçları ile ödenecek diğer
vergi, resim ve harçlar.


03.4.3.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri
ve Benzeri Giderler :
Taşıtlar
ile bina ve tesislerin işletilmesine ilişkin (muayene harcı, ruhsat harçları
gibi) resim ve harçlar.


03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve
Harçlar ve Benzeri Giderler :
Noter harcı,belediyelere ödenen altyapı
tesislerine katılma payı, eğitime katkı payı ödemeleri gibi yukarıda sayılan
gruplara girmeyen diğer vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderler.


03.4.4   Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması
Giderleri


03.4.4.01 Arkeolojik Kazı Giderleri Arkeolojik kazılarda, eski eserlerin
açığa çıkarılmasında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde
koruma tedbirleri alınarak müzelere mal edilmesinde; kamp ve ören yerlerinin
düzenlenmesinde gerekli olan her türlü araç, malzeme, ekipman, proje,
müşavirlik vb. diğer giderler.


03.4.4.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
:
Taşınır ve
taşınmaz eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü araç ve
gereçlerle, kimyevi maddelerin alım giderleri,


03.4.4.03     


03.4.4.04    Kültür Varlıkları Alımı : Yaptırılacak veya satın alınacak
tarihi veya sanat değeri olan resim, tablo, heykel, film, minyatür, el yazması
ve benzeri her türlü kültür ve sanat varlığı alım giderleri.


03.4.4.04 Sergi Giderleri : Kültür varlıkları ve eski eserlerle
ilgili olarak yurt dışı ve yurt içi sergi giderleri.


03.4.4.90 Kültür Varlıklarının
Korunmasına İlişkin Diğer Giderler :
Eski eserlerin ve mimari kalıntıların yerinde veya
müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler ile yurt dışındaki milli
anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler.


03.4.5 Gizli Hizmet Giderleri


03.4.5.01 Gizli Hizmet Giderleri : 1050 sayılı Yasanın 77 nci
Maddesinde belirtilen iş ve hizmetlerle ilgili olarak;


- Örtülü
ödenek,


- 1.11.1983
tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Kanununun gerektirdiği giderler,


- Gizli
haber alma giderleri.


03.4.9 Diğer Görev Giderleri


03.4.9.01 Karantina Giderleri : Sağlık nedeniyle karantinaya
alınanların yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze ve gömme
giderleri.


03.4.9.02 Güvenlik Kuvvetleri
Nezaretinde Bulundurma Giderleri :


a)Çeşitli
nedenlerle yurt içi ve yurt dışında güvenlik kuvvetleri gözetiminde geçici
olarak tutulan kişiler ile mültecilerin;


- Yiyecek giderleri,


- Barındırma giderleri,


            -
Taşıma haricinde kalan her türlü giderleri,


            b)
Terkedilmiş, bulunmuş, güvenlik kuvvetlerine sığınmış ve diğer nedenlerle
güvenlik kuvvetlerinin görevi gereği ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar
bunların gözetiminde kalan çocuklar için yapılan taşıma hariç her türlü
giderler,


            bu
bölüme kaydedilecektir.


03.4.9.03 Yurtdışına Çıkarma ve
Yurtiçinde Yer Değiştirme Giderleri :
Güvenlik kuvvetleri nezareti altında bulundurulanlarla
belirli yerde ikamet ve iaşe edilenlerin, sınır dışına çıkarılacak ve yurt
içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236
sayılı Kanun gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk
giderleri ve sevk esnasındaki iaşe giderleri bu bölüme kaydedilecektir.


03.4.9.90 Diğer Görev Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
diğer görev gider giderleri bu bölüme kaydedilecektir.


 


03.5 HİZMET ALIMLARI


03.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler


03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi
Ekspertiz Giderleri :


- Yarışma
konusu olan projelere yarışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak
ödenmesi,


- Kuruluşların
kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri,


- Hizmetin gerektirdiği bilirkişi ve ekspertiz
ücretleri (adli, idari ve sportif hakem kararlarına ilişkin giderler dahil),


- Haczedilen
taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer biçme
giderleri,


-    Laboratuvar tahlil giderleri


bu bölüme kaydedilecektir.


03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme
Giderleri :
Kuruluşların
yaptıracakları araştırma, inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve
proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü giderler.


03.5.1.03
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Alımları Hariç):
Kurumların bilgi işlemle ilgili
yazılım, donanım, işletme gibi her türlü ihtiyacının bir bütün olarak hizmet
sözleşmesi ile karşılanması halinde ödenecek tutarlar.


03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri
(Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) :
Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından
yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi
kurumlarının temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın işletilmesi ve
benzeri işlerden kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi uygun
görülenlere ilişkin giderler.


03.5.1.05
Harita Yapım ve Alım Giderleri :
Harita yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği
giderler.


03.5.1.06
Enformasyon ve Raporlama Giderleri :
Kuruluşların yapacakları veya yaptıracakları
araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili
olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma, bilgi
toplama, danışmanlık hizmetleri ile anket sonuçlarının yorumlanması,
değerlendirilmesi, öneriler getirilmesine yönelik raporların hazırlanmasına
ilişkin hizmetlerin gerektirdiği her türlü giderler.


03.5.1.07 Danışma Yönetim ve İşletim
Giderleri :
Devlete ait
dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahalli örf ve adetler
gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, sözleşmeler gereğince
yapılacak ödemeler.


03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve
Kişilere Ödemeler :


- Milli
Savunma Bakanlığına bağlı akaryakıt ikmal ve NATO POL tesisleri İşletme
Başkanlığına, NATO petrol boru hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı
Kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ sevkiyatı hizmeti karşılığında yapılacak
ödemeler,


- İhale yolu
ile yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler,


- Devlete
ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili giderler


- Yukarıda
sayılan gruplara girmeyen müşavir firma ve kişilere ödemeler.


03.5.2  
Haberleşme Giderleri


03.5.2.01
Posta ve Telgraf Giderleri :


- Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler,


- Posta yoluyla gönderilebilecek
evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler.


03.5.2.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri :
Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis,
nakil ve kullanım bedelleri.


03.5.2.03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil):
Haber alınması karşılığında Anadolu
Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, Resmi Gazeteye vb.
dökümana elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı
ödenecek ücretler ile internet servis sağlayıcılara ödenen ücretler.
(İnternetin bağlı olduğu telefon hatlarının kullanımı karşılığında Telekom’a
ödenen ücretler 03.5.2.02 koduna gider kaydedilecektir.)


03.5.2.04
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri :
Telefon kullanım bedelleri dışında
kalan telsiz gibi haberleşme cihazları için ödenecek ruhsat ve kullanım
bedelleri.


03.5.2.05
Uydu Haberleşme Giderleri :
Uydu haberleşmesine ilişkin abonelik ve kullanım ücretleri.


03.5.2.06
Hat Kira Giderleri :
Turpak Hattı
ve Telekom gibi servis sağlayıcılarından alınan özel devrelere ilişkin hatların
tesis ve kirabedelleri.


03.5.2.90
Diğer Haberleşme Giderleri :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen haberleşme
giderleri.


03.5.3      Taşıma Giderleri


03.5.3.01 Taşımaya İlişkin Beslenme,
Barındırma Giderleri :


- Diğer
tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki taşımaya
ilişkin konaklama, barındırma, beslenme giderleri,


- Erbaş ve
erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve
gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara,
kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek
konaklama ücretleri,


- Kıta
intikallerinde konaklama, barındırma giderleri,


- Kaçak eşya
ve hayvanların bakım ve koruma giderleri.


 


03.5.3.02      
Yolcu Taşıma Giderleri :


- Diğer
tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yolcu taşıma
giderleri,


- Yolcu
taşımayla ilgili olarak ödenecek liman giderleri,


- Erbaş ve
erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve
gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara,
kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere verilecek nakil ücretleri,


- Askeri
ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaşların
kıtalarına sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri,


- Kıta
intikallerine ilişkin yolcu nakil giderleri,


- Yoksul,
hasta, cüzzamlı ve akıl hastalarının yol paraları,


- Şehir
içinde dağıtıcı olarak görevlendirilenlere verilecek seyahat kartları da dahil
olmak üzere şehir içi otobüs ücretleri.


03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri :


- Diğer
tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yük ve eşya
taşıma giderleri,


- Yük
taşımasına ilişkin olarak ödenen ardiye, kanal ve liman giderleri,


- Kıta
intikallerine ilişkin yük ve eşya taşıma giderleri,


- Kaçak eşya
ve hayvanların taşıma giderleri,


- Para
taşıma giderleri.


03.5.3.04 Geçiş Ücretleri : Yolcu veya yük taşımasına ilişkin
olarak ödenecek olan otoyol, köprü gibi geçiş ücretleri ile uçakların uluslar
arası geçiş ücretleri.


03.5.3.90 Diğer Taşıma Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
taşıma giderleri.


03.5.4
Tarifeye Bağlı Ödemeler


03.5.4.01 İlan Giderleri : Mahkeme ilan bedelleri de dahil
olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri. (Kamu İhale Kurumuna ödenecek
olan kamu ihale bülteni bedelleri 03.2.1.03 koduna gider kaydedilecektir.)


03.5.4.02 Sigorta Giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas
giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının
sigorta edilmemesi esastır. Ancak;


- Yanıcı ve
patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve bunlara ait depolama
yerlerinin sigorta giderleri,


- Dış
ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira
ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık
binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör
şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta
giderleri,


- Dış
kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü
hallerde tam kasko),


- Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta
giderleri,


-    Taşıtların zorunlu mali sorumluluk
sigortası giderleri,


-    İlgili mevzuatı gereği
sigortalanması zorunluluğu bulunan bina, taşıt, malzeme vb. sigorta giderleri.


03.5.4.03
Komisyon Giderleri :
İlgili
mevzuatına göre ödenecek komisyon ücretleri ile buna ilişkin diğer giderler.


03.5.4.04 Kovuşturma Giderleri :


- Suç
üstülere gidecek adalet memurları ile doktorların yol giderleri,


- Yol
tazminatı ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol giderleri,


- Ekspertiz
gider ve ücretleri,


- İlk
iyileştirme ve otopsi giderleri,


- Suçun
açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkların bir yerden diğer bir yere yollanma
giderleri,


            -
Ecnebiler istinabe giderleri,


            -
Adli müzaharet giderleri,


- Medeni
Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açılacak davalar
giderleri,


- Medeni
Kanunla ve başka kanunlar gereğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun
kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri,


- 13.7.1965
tarih ve 647 ve 7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Kanunlar gereğince alınan tedbir
kararlarının infaz, gözetim masrafları ve para cezalarının tahsili ile ilgili
giderler.


Mahkeme ilan
bedelleri 03.5.4.01 koduna gider kaydedilecektir.


03.5.4.90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tarifeye bağlı
ödemeler.


03.5.5
Kiralar


03.5.5.01
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri :
Taşıtlar ve iş makineleri dışında
kalan (bilgisayar ve donanımları dışındaki büro makineleri gibi) dayanıklı mal,
malzeme, alet-edavat, makine ve teçhizat için ödenecek olan kira bedelleri ile
sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.


03.5.5.02
Taşıt Kiralaması Giderleri :
Binek veya taşıma amaçlı olduğuna bakılmaksızın 237
sayılı Kanuna tabi taşıtlara ödenecek kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince
kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.


03.5.5.03 İş
Makinesi Kiralaması Giderleri :
237 sayılı Kanuna tabi olmayan dozer, kepçe,
ekskavatör, traktör gibi iş makinelerinin kira bedelleri ile sözleşmeleri
gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.


03.5.5.04
Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri :
Hangi amaçla olursa olsun canlı hayvan kira bedelleri
ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.


03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama
Giderleri :


- Hizmete
ait taşınmaz malların kira bedelleri ve kira ile birlikte ödenecek olan
ayrılamayan müşterek masraflar,


- Kiralanacak
hizmet binaları için verilecek komisyon, tellaliye, vergi ve resimler,


- 237 sayılı
Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin hizmet
binalarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları,


- Dış
kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, tazminat ve
garanti bedeli gibi ödemeler,


03.5.5.06
Lojman Kiralama Giderleri :


- Kamu
Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karşılanacak kira bedelleri,


- 3713
sayılı Kanun gereği hak sahiplerine kiralanan konutlar için ödenen kira
bedelleri,


- Ev sahibi tarafından yaptırılıp da
kira bedellerine eklenen onarım bedelleri,


- 237 sayılı
Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin
lojmanlarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları,


- Amerikan
Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup Başkanlarının ikametleri için
Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı ve mobilyasız olarak kiralanacak binalar
ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderleri,


            -
İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt
dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından kiralanan konutların
kira bedelinin bütçe Kanuna bağlı (E) cetvelinde belirlenen usuller
çerçevesinde ödenecek miktarı,


03.5.5.07
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri :
Arsa ve arazi kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince
ödenecek diğer giderler.


03.5.5.08
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri :
Denizlerde veya iç sularda yolcu veya yük taşıması
için veya diğer amaçlarla kullanılan yüzer taşıtların kira bedelleri ile
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler.


03.5.5.09
Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri :
Motorlu veya motorsuz olsun yolcu veya yük taşıması
için veya diğer amaçlarla kullanılan hava taşıtlarının kira bedelleri ile
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler.


03.5.5.10 Bilgisayar ve Bilgisayar
Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri :
Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri
(hardware), yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile yazılım (software)
kiraları,


03.5.5.11
Tersane Kiralaması Giderleri :
Tersane kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince
ödenecek diğer giderler.


03.5.5.90
Diğer Kiralama Giderleri :
Anten direği kirası gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen kira ödemeleri.


03.5.6      Devlet Borçları Genel Giderleri


Devlet borcunun yürütülmesi ve yönetilmesi için
yapılan kayıt ve tescil giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına ödenen
ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik ücreti, kur farkları, komisyon ödemeleri,
Devlet borçlanma senetleri basım ve ilan giderleri ile benzeri nitelikteki tüm
masraf ve giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. Dördüncü düzeyde ise
borçlanmanın çeşide göre bir ayrıma gidilmiştir.


03.5.6.01 Hazine Bonosu Genel Giderleri


03.5.6.02
Tahvil Genel Giderleri


03.5.6.03
Dış Borçlanma Genel Giderleri


03.5.9      Diğer Hizmet Alımları


03.5.9.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim
Giderleri :


- Yurt içi
staj ve öğrenim giderleri,


- Stajla
ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri,


- Staj ve
öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar,


-
Bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları
Staj Çalışmaları Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğrencilere
yapılacak ödemeler.


03.5.9.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim
Giderleri :


- Yurt dışı
staj ve öğrenim giderleri, teknik ve diğer yardımlar,


- İlgili
mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlere yapılacak yurt dışı
öğrenimle ilgili giderler,


- İlgili
mevzuatına göre, lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt
dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kursları için bütçe Kanununa ekli (E)
cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde ödenecek yabancı dil kursu
giderleri,


03.5.9.03
Kurslara Katılma Giderleri :
Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar
çerçevesinde;


- Bilimsel
nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri,


- Kurum
personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri,


- Kurumların
üst yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma
sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlara, yabancı dil kursuna katılmaları
halinde ödenecek kurs ve ders ücretleri,


- Mesleki
eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları
için ödenecek ders ücretleri.


03.5.9.04   
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri : Gelişmekte olan üniversitelerdeki
araştırma görevlilerinin, gelişmiş üniversitelerde lisansüstü eğitimi amacıyla
ilgili üniversitelere aktarılarak kullanılacak tutarlar.


 


03.5.9.90
Diğer Hizmet Alımları :


- Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan yerlerde
vizite ücretleri,


- Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık
ücretleri,


- Özel
kanunları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderleri,


- 1050
sayılı Yasanın 77 nci Maddesinde belirtilen iş ve hizmetler dışında kalan
hususlarla ilgili olan haber alma giderleri,


- Hazineye
intikal eden değerlerin, intikalle ilgili Kanunlarınca ödenmesi gerekli olduğu
halde diğer harcama kalemlerinden karşılanmayan giderleri,


- Hükümet
uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlattırılan radyo ve televizyon
programlarının hazırlatılma ve yayınlanması için gerekli her nevi giderler,


- Tıbbi
atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler,


-   
Dış
kuruluşlarca yerel personele teamüle göre yapılacak ücret dışı ödemeler,


         ile
hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen
temin olunan;


-
Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyulan çevirmen,
mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya hak edişleri ve benzeri
ödemeleri,


- Sportif
oyunlarla, okullarda yürütülen eğitsel kol faaliyetlerinde (müzik, resim,
maket, dans vb.) görev alan kadro dışı sivil eğitmen ücretleri ile yarışmaların
yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu
müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve hak edişler,


- Yurt
içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve
bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör,
doktor, gözlemci, saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının,
sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenecek hak
edişleri ve benzeri ödemeler,


- Devlet
sınır işaretleri giderleri,


- Baca,
foseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat
kırma, ekmek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera,
bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet
alımları.


- Yukarıda
sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları.


bu bölüme
kaydedilecektir.


 


03.6      
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ


03.6.1
Temsil Giderleri


03.6.1.01
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :


- Makam
sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle; görevle
ilgili temsilin gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın
alınacak çiçek bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri,


- Yabancı
temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama,
konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek
ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği
giderler,


-
Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından, gelecek resmi yabancı
konuklara verilecek ziyafet giderleri,


- Protokol
Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gereğince
yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alanlara verilecek
kumanyalar, konukların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için
görevlendirilenlere yapılacak giderler,


- Devlet
ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile bunların
yollanması ile ilgili giderler.


- Konukların
ikametlerine ayrılacak köşk ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve
diğer giderleri ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk
ve bunların kira bedelleri,


- Ulusal gün
ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar,
Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış
ve sancak devir teslim törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin
gerektirdiği giderler,


- Makamın
gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve yine temsil
amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve
seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon
giderleri,


-    Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak
üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi
diğer giderler,


-    Yurtdışından ülkemize davet edilen
sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, kaşe vb. giderler,


            -
Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon
giderleri.


            bu
bölüme kaydedilecektir.


03.6.2      Tanıtma Giderleri


03.6.2.01
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :


- Yurdumuza
çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon
organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri
ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri,


- Yıllık
programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım
ve giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram
giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile
ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon,
film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri,


- Ekonomik ağırlıklı tanıtım
faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve ihraç ürünlerinin
tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak
organizasyonlara ilişkin tanıtma giderleri (yolluklar hariç),


- Ülkemizin
yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında
yapılacak toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin
baskı, yayın, broşür vb. araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama
ve bu işlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar
hariç),


- Makamın
gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma amaçlı
olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin
karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam
giderleri,


- Tanıtma
amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması
mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,


- Yurt
dışında turizm ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla halkla ilişkiler ve
pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan kuruluşlara
verecekleri hizmetler karşılığı yapılacak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak
araştırma giderleri,


- Yukarıda
sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon
giderleri.


            bu bölüme kaydedilecektir.


 


03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ


Bu grupta yer alacak olan alım, bakım ve onarım
giderleri aynı zamanda sermaye giderlerinin altında da yer almaktadır. Her iki
grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü olmakla birlikte bu grubu
sermaye giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir. İşleme konu
alım veya onarım değerleri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında
kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın üstünde olanlar ise sermaye bölümünde
sınıflandırılacaklardır.


03.7.1      Menkul Mal Alım Giderleri


03.7.1.01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları :
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dışında
kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve
hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile
hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası, döner koltuk, sandalye,
sehpa, etejer, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, misafir koltuğu,
bilgisayar masası, okul sırası, çelik kasa, perde, masa kalemi, çöp kutusu,
mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları)


03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve
Teçhizat Alımları :
Büro
hizmetlerinde kullanılacak olan;


- Daktilo,
hesap makinesi gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları,


- Değeri her
yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar, telefon, yazı
makinesi, fotokopi makinesi, klima, baskı makinesi, evrak imha makinesi,
laminatör cihazı ve aparatları alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat
alımları.


03.7.1.03
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
: Her türlü cihaz, makine ve teçhizatların
herhangi bir bakım sözleşmesinden veya işinden bağımsız olarak rutin
bakım-onarımlarda kullanılmak üzere, bedeline bakılmaksızın alınacak olan kriko,
çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alım
bedelleri ile giderleri.


03.7.1.04
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları :
03.2.6.01 koduna gider kaydedilecek olan yangın
tüplerinin dolum giderleri hariç olmak üzere; yangın söndürme tüpü, yangın
söndürme cihazı alımları, yangın ikaz sistemi kurulması, itfaiye eri elbisesi
ve müştemilatı alımı, yangınla mücadele sistemi alımı vb. yangından korunmanın
gerektirdiği mal ve malzeme alımları ve her türlü giderler.


03.7.1.90 Diğer
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları :
Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer ekonomik
kodlara dahil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme (alarm
sistemi, elektrik sayacı, kompanzasyon sistemi, su sayacı, bekçi kontrol saati,
dikiş makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık yıkama makinesi, çamaşır makinesi,
buzdolabı, soba, sebze doğrama makinesi, kıyma makinesi, hamur yoğurma
makinesi, buharlı yemek kazanı, çelik yemek kazanı, satır, kepçe, kevgir, su
bardağı, yemek çatalı ve kaşığı ekmek sepeti, self servis tabağı, yemek masası,
yemek sandalyesi, sürahi, bakraç, su soğutucusu, tuzluk, biberlik, battaniye,
nevresim, karyola, yorgan, yastık, yatak, vb. gibi) alımları.


03.7.2      Gayri Maddi Hak Alımları


03.7.2.01
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları :
Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır
programların satın alma ve lisans bedelleri ile yeni program yazdırılmasına
ilişkin giderler.


03.7.2.02
Fikri Hak Alımları :


- Telif, tercüme haklarının satın
alma ve kiralama ücretleri,


- Patent hakları ve fikir, sanat,
teknik yapıtların tercüme bedellerinin ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler,


- Uluslararası siyasi, kültürel ve
ekonomik ilişkilerle ilgili olarak bilim kurumlarıyla, tanınmış ilim adamları
tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde
yapılacak yayınların masraflarına katılma giderleri,


- Olağanüstü ve zorunlu hallerde
kayıtların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler ve kitap,
basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dışındaki kişilere
ödenecek hizmet bedelleri,


- Yukarıda
sayılanların dışında kalan fikri hak alımları.


bu bölüme
kaydedilecektir.


03.7.2.90
Diğer Gayri Maddi Hak Alımları :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyendiğer gayri
maddi hak alımları.


03.7.3 Bakım
ve Onarım Giderleri :
Taşınır mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini
artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan
işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar ve bu bakım
onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri (parasal limitlere
bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla
belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler bu bölümde
gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar “sermaye”
bölümüne gider kaydedilecektir.


03.7.3.01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
: Çalışma masası, çalışma koltuğu, sandalye, etejer,
sehpa, kütüphane ve dolap gibi tefrişatın bakım ve onarımlarına ait (yedek
parça alımları dahil) giderler.


03.7.3.02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri :
237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makinelerinin
dışında kalan;


            -
Her bir makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu
ile belirlenecek tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri
ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları.


            -
Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine
ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler.


03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım
Giderleri :
İş
makineleri dışında kalanve 237 sayılı Kanuna tabi olan taşıtların bakım
ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve
yedek parçaları (lastik alımları dahil) ile ilgili giderler.


03.7.3.04 İş
Makinesi Onarım Giderleri :
İş makinelerinin bakım ve onarımı için verilecek
işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik
alımları dahil) ile ilgili giderler.


03.7.3.90       
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak; yukarıda sayılan
gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı
aşmayan bakım ve onarım giderleri.


03.8       GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ


Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik
ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar
dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken
bakım ve onarımlar (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır.
Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve
bu limitleri geçmeyenler bu bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen
tutarlardaki bakım-onarımlar “sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. Bu
bölüm, taşınmaz malın kullanım amacına göre kendi içinde alt bölümlere
ayrılarak sınıflandırılmıştır.


03.8.1
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri


03.8.1.01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri :


- Mülkiyeti
veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait olan taşınmaz mallardan büro olarak
kullanılanlar (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) ve aynı
amaçlarla Devlet dairelerince kiralanan binalar ile taşınmaz mallarda hizmetin
gerektirdiği ve kiralayan tarafından karşılanması mutat olmayan ve her yıl
bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen zaruri küçük onarımlar,


            -
Sözü edilen taşınmaz malların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan
tutarı geçmeyen ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı
ve asansör onarımları,


            -
Mevcut elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım onarımları,


            -
Telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç)
tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve onarımları,


- Noter
senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz mallardan
büro olarak kullanılacak olanlar için, kullanım hakkı süresince getirebileceği
kira bedeli kadar yapılacak onarımlar,


 


Yurt içi ve
yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, idame, tertip ve tanzimi
bu bölüme değil, 03.9.3.02 koduna gider kaydedilecektir.


03.8.1.02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri :
Okul ve okul müştemilatı olarak kullanılan spor salonu
gibi binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım
giderleri.


03.8.1.03
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri :
Hastane, dispanser, sağlık ocağı gibi sağlık
kuruluşlarının hizmet verdiği binalar ile bunların müştemilatı olarak
kullanılan binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve
onarım giderleri.


03.8.1.04
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri :
Devlet dairelerince atölye,
tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan binaların 03.8.1.01 bölümünde
sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri.


03.8.1.90
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
hizmet binalarının 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım
giderleri.


 


03.8.2
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri


03.8.2.01
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
: Mülkiyeti Devlete ait olsun veya olmasın,
lojman olarak kullanılan binaların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan
tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri.


03.8.3
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri


03.8.3.01
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri :
Mülkiyeti Devlete ait olan ve sosyal tesis olarak
kullanılan binaların (bütçe kanunlarında yer verilen özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla) her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve
onarım giderleri.


03.8.4 Gemi
Bakım ve Onarımı Giderleri


03.8.4.01
Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri :
Mülkiyeti Devlete ait olan ve gemi siciline kayıtlı
yüzer taşıtların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen
bakım ve onarım giderleri.


03.8.5
Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri


03.8.5.01
Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri :
Mülkiyeti Devlete ait olan sabit tersanelerin her yıl
bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri.


03.8.5.02
Yüzer Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri :
Mülkiyeti Devlete ait olan yüzer tersanelerin her yıl
bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri.


03.8.6 Yol
Bakım ve Onarımı Giderleri


03.8.6.01
Yol Bakım ve Onarımı Giderleri :
Bedeline bakılmaksızın otoyolların,Devlet il
yollarının, köy yollarının, bağlantı yollarının, turistik yolların, kurumların
hizmet yerleri içinde kalan yolların (kampüs içi yollar gibi) sermaye nitelikli
olmayan ve rutin bakım ve onarım programları çerçevesinde yapılan bakım ve
onarım giderleri.


03.8.9 Diğer
Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri


03.8.9.01
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri :
Taşınmaz mallarla ilgili olarak,
yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla
belirlenecek miktarı aşmayan bakım ve onarım giderleri.


03.9 TEDAVİ
VE CENAZE GİDERLERİ :
Analitik bütçe sınıflandırmasını program bütçe sınıflandırmasından ayıran
unsurlardan biri de bu tür harcamalardır. Artık bu tür harcamalar personel
giderlerine değil mal ve hizmet alım giderlerine dahil edileceklerdir. Benzer
şekilde, daha önce başka harcama kalemlerinin altında yer alan bu nitelikteki bazı
harcamalar da bu bölümde toplanmıştır.


03.9.1 Kamu
Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri


03.9.1.01 Kamu Personeli Tedavi ve
Sağlık Malzemesi Giderleri:
İlgili yönetmeliğe göre, kamu personelinin ve bakmakla
yükümlü olduklarının tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile
tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.


03.9.2 Kamu Personeli İlaç Giderleri


03.9.2.01 Kamu Personeli İlaç
Giderleri :
İlgili
yönetmeliğe göre, kamu personelinin ve bakmakla yükümlü olduklarının
kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemeler.


İlgili mevzuatı gerektirdiği
takdirde kurumlarınca satın alınacak ilaç ve gereç giderleri 03.2.6.02 koduna,
tedavi yollukları ise ilgisine göre 03.3.1.02 veya 03.3.3.02 kodlarına gider
kaydedilecektir.


03.9.3 Cenaze Giderleri


03.9.3.01 Cenaze Giderleri : İlgili yönetmeliğe göre ödenecek
cenaze giderleri.


03.9.3.02 Mezar ve Şehitlik Yapım ve
Bakım Giderleri :


- Şehit olan
Silahlı Kuvvetler personeli için 211 sayılı Kanun gereğince mezar ve şehitlik
yaptırma giderleri,


- Yurt
dışındaki temsilciliklerimizde ve konsolosluklarımızda görevli olup,
teröristlerce şehit edilen memurlar için ülkemizde yaptırılan mezarların
yaptırma giderleri,


- 2330
sayılı Kanuna göre şehit aylığı bağlanan Emniyet teşkilatı personelinin mezar
yaptırma giderleri,


- Yurt içi
ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, idame, tertip ve
tanzimi.


03.9.6 Milletvekili Tedavi ve Sağlık
Malzemesi Giderleri


03.9.6.01 Milletvekili Tedavi ve Sağlık
Malzemesi Giderleri :
İlgili mevzuatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavisi için tedavi kurumlarına
yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin
harcamalar bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile
açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve yetimlerinin
tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan
sağlık malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar ise cari transferler bölümünde
sınıflandırılacaktır.


03.9.7 Milletvekili İlaç Giderleri


03.9.7.01 Milletvekili İlaç
Giderleri :
İlgili
mevzuatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kullandıkları ilaçlar
için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık
görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve yetimlerinin kullandıkları ilaçlar
için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak harcamalar ise cari transferler
bölümünde sınıflandırılacaktır.


03.9.8 Diğer
Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri


Kamu
personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin dışında kalan ve
ilgili mevzuatına göre tedavileri Devlet tarafından sağlananların tedavi ve
sağlık giderleri bu bölümde yer alacaktır.


03.9.8.01 Öğrenci Tedavi ve Sağlık
Malzemesi Giderleri :
Askeri
okullar, polis okulları ve parasız yatılı okullarda okutulan ve ilgili
mevzuatına göre tedavileri Devlet tarafından sağlanan öğrencilerin tedavileri
için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık
malzemelerinin alımına ilişkin giderler.


 


03.9.8.02 Er ve Erbaş Tedavi ve
Sağlık Malzemesi Giderleri :
Er ve erbaşların tedavileri için tedavi kurumlarına
yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin
giderler.


03.9.8.03 Tutuklu ve Hükümlülerin
Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri :
Tutuklu ve hükümlülerin tedavileri için tedavi
kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin
alımına ilişkin giderler.


03.9.8.04 Sosyal Güvenliği
Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri :
Tedavileri Devlet tarafından
sağlananların bu amaçla tedavi kurumlarına doğrudan ilgili kurum bütçesinden
yapılacak ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına
ilişkin giderler. (3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında
Kanunun kapsamında yapılan ödemeler gibi)


03.9.8.90 Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
ve ilgili mevzuatı gereğince sağlık giderleri Devlet tarafından karşılananların
(Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ile çocuk ve gençlik merkezlerinde
barındırılan çocuklar, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde barındırılan
özürlüler, kadın konukevlerinde barındırılan kadınlar ve çocukları,
huzurevlerinde barındırılan yaşlılar gibi)tedavi giderleri ile tedavide
kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.


03.9.9 Diğer
İlaç Giderleri


03.9.9.01 Öğrenci İlaç Giderleri : Askeri okullar, polis okulları ve
parasız yatılı okullarda okutulan ve ilgili mevzuatına göre sağlık giderleri
Devlet tarafından sağlanan öğrencilerin kullandıkları ilaçlar için yapılacak
ödemeler.


03.9.9.02 Er ve Erbaş İlaç Giderleri
:
Er ve
erbaşların kullandıkları ilaçlar için yapılacak ödemeler.


03.9.9.03 Tutuklu ve Hükümlülerin
İlaç Giderleri :
Tutuklu ve
hükümlülerin kullandıkları ilaçlar için ödemeler.


03.9.9.04 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri : Sosyal güvenliği bulunmayan ve
ilgili mevzuatına göre sağlık giderleri Devlet tarafından sağlananların
kullandıkları ilaçlar için doğrudan ilgili kurum bütçesinden yapılacak
ödemeler.


03.9.9.90 Diğer İlaç Giderleri :Yukarıda
sayılan gruplara girmeyen ve ilgili mevzuatı gereğince sağlık giderleri Devlet
tarafından karşılananların (Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ile çocuk ve
gençlik merkezlerinde barındırılan çocuklar, bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde barındırılan özürlüler, kadın konukevlerinde barındırılan
kadınlar ve çocukları, huzurevlerinde barındırılan yaşlılar gibi) kullandıkları
ilaçlar için yapılacak ödemeler.


 


04-     FAİZ GİDERLERİ


Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı
karşılığında yapılan ödeme olarak tanımlanır. Bu itibarla, faiz ödemeleri
finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın anapara geri
ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır.


Kanunların verdiği yetkiye
dayanılarak devlet nam ve hesabına TL veya dövize endeksli olarak yapılan iç
borçlanmalar ile yine devlet adına Hazine Müsteşarlığı’nca dış finansman
sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman
fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve
finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak
üzere bankalar, alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan
sağlanan borçlanmalar karşılığında oluşan faiz giderleri ve peşin ödenen faiz
anlamında olan iskonto giderleri bu kategoride izlenir.


Devlet borçlarına ilişkin faiz
ödemeleri (iskonto giderleri dahil) bu bölümde yer alacaktır. Borçlanmaya
ilişkin olarak ödenen komisyon ve ihraç giderleri ise mal ve hizmet alımları
kapsamında 03.5.6 bölümünde gösterilecek olup, bu ödemeler sadece Hazine
Müsteşarlığı bütçesinde yer alacaktır.


Faiz, dönemler içerisinde sürekli
olarak birikmekle birlikte, ödendiği zaman bütçeye gider olarak yazılmalıdır.
Faizin önceden düşüldüğü iskontolu işlemlerde faiz, ihraç fiyatı ile geri ödeme
fiyatı arasındaki farktır. Bu kategori, devletin garantör veya kefil olarak
başkalarının ödenmemiş borçları üzerinden ödediği faizi kapsamaz. Böyle bir
ödeme, devletin ödünç verme işlemi olarak sınıflandırılır.


Başkalarının faiz giderlerini
ödemelerine yardımcı olmak için devlet tarafından başkalarına karşılıksız
olarak yapılan ödemeler (transferler) bu bölümde değil, cari transferler
bölümünde sınıflandırılmalıdır.


Bu ödemeler, sadece Hazine
Müsteşarlığı bütçesinde yer alacağından detay açıklamalara girilmeden başlıklar
halinde sıralanmakla yetinilecektir.


 


04.1       KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ


İhracı karşılığında nakit imkanı
sağlamayan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma senetleridir. Devletin diğer
kademelerine yapılan faiz ödemeleri faizi ödeyen kamu birimi için harcama
olarak kabul edilir ancak, devlet hesaplarının konsolidasyonunda elemine
edilir.


04.1.1 Devlet Tahvili : İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün)
ve daha uzun vadeli olan ve devlet iç borçlanma senetleri ile devletin diğer
kademelerine yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren faizler bu bölüme
gider kaydedilecektir.


04.1.1.01 TL
Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri


04.1.1.02
Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri


 


04.1.2 Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla
vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) devlet iç borçlanma senetleri
ile devletin diğer kademelerine yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren
faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.


04.1.2.01 TL
Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri


04.1.2.02
Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri


04.2         
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ


04.2.1 Devlet Tahvili : İhraç edildikleri tarih itibarıyla
bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli olan ve ihraç karşılığında nakit imkanı
sağlayan devlet iç borçlanma senetleri ile devletin diğer kademeleri dışında
kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren faizler bu
bölüme gider kaydedilecektir.


04.2.1.01 TL
Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri


04.2.1.02
Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri


04.2.2 Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla
vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) ihraç karşılığında nakit imkanı
sağlayan devlet iç borçlanma senetleri ile devletin diğer kademeleri dışında
kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren faizler bu
bölüme gider kaydedilecektir.


04.2.2.01 TL
Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri


04.2.2.02
Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri


04.3         
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ


Ülke içinde ikamet etmeyenlere borçlanılan tutarlar
üzerinden yapılan faiz ödemeleri bu bölümde sınıflandırılacaktır. Devlet adına
yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları,
uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman
piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere
bankalar, alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan
sağlanan dış finansman için yapılan faiz ödemeleri bu başlık altında
izlenecektir. III. ve IV. düzeyde ise borçlanılan döviz cinsine göre bir ayrım
yapılmıştır.


04.3.1            ABD Doları Cinsinden
Dış Borç Faiz Giderleri


04.3.1.01        ABD Doları Cinsinden
Dış Borç Faiz Giderleri


04.3.2            Euro Cinsinden Borç
Faiz Giderleri


04.3.2.01 Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri


04.3.3 Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri


04.3.3.01 Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri


04.3.9 Diğer Dış Borç Faiz Giderleri


04.3.9.01 Diğer Dış Borç Faiz Giderleri


04.4         
İSKONTO GİDERLERİ


04.4.1   İç Borç
İskonto Giderleri : Kuponlu olarak ihraç edilen Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin nominal değerinin (anapara) altında bir fiyattan satılması
durumunda, anaparaya esas tutar ile satış bedeli arasındaki fark olarak
hesaplanan ve satış anında ortaya çıkan fark bu bölüme gider kaydedilecektir.


04.4.1.01         
Devlet
Tahvili İskonto Giderleri


04.4.1.02         
Hazine
Bonosu İskonto Giderleri


04.4.2            Dış
Borç İskonto Giderleri


04.4.2.01 Dış
Borç İskonto Giderleri : Uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen
senetlerin nominal değerinden daha düşük bir değerle satılması durumunda
nominal değer ile satış değeri arasında oluşan fark bu bölüme gider
kaydedilecektir.


04.5                  
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ


Hazine’nin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak
üzere, Devlet iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli
borçlanmalara ilişkin faiz ödemeleri olarak tanımlanmaktadır.


04.5.1            Kısa
Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri


04.5.1.01         
TL Cinsinden
Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri


04.5.1.02         
Döviz
Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri


 


05- CARİ
TRANSFERLER


Sermaye birikimi hedeflemeyen ve
cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak
yapılan ödemelerdir. Ayni işlemler analitik bütçe sınıflandırmasının kapsamı
dışında olduğundan ayni nitelikteki transferler bu kapsamda yer almayacaktır.
Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre
sınıflandırılmalıdır.


05.1     GÖREV ZARARLARI


Görev zararı; Devlet tarafından
ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu teşebbüslerine, sosyal güvenlik kurumlarına,
mali kurumlara, döner sermayeli işletmelere, fonlara veya diğer teşekküllere
kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda
müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler de dahil
olmak üzere, verilen bu görevin ifası sonucu oluşan ve mahrum olunan kârı da
içeren zararı ifade eder. Görev zararı olarak program bütçe uygulamasında
olduğu gibi sadece KİT’lere yapılan ödemeler anlaşılmayacaktır. Görev zararının
oluşabilmesi için şu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.


               -
Verilen görev, kurumun kendi mevzuatıyla verilen olağan görevleri dışında ilave
bir görev olmalıdır,


               -
Görevin ifası sonucunda bir zararın ve/veya mahrum kalınan kârın ortaya çıkması
gerekir,


               -
Verilen görev sonucu oluşan zararın ve/veya mahrum kalınan kârın bütçeden
karşılanacağı, görev verilmesine ilişkin düzenlemeyle önceden belli edilmiş
olmalıdır,


               -
Ödemeler, karşılıksız diğer bir ifadeyle geri dönüşümsüz olmalıdır yani borç
verme kategorisine girecek bir ödeme olmamalıdır.


05.1.1 Kamu
Teşebbüslerine :
Gemi
Sanayii, T.C. Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel, Çay-Kur,
TEDAŞ, ÜAŞ, EİAŞ, Tarım İşletmeleri, TTK gibi KİT’lere 233 sayılı KHK hükümleri
çerçevesinde oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeler ile
Üretici Birliklerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve diğer teşebbüslere kendi
mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen
bu görevin ifası sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri
ifade eder.


05.1.2  
Sosyal Güvenlik Kurumlarına : Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna,
Bağ-Kur'a, İşsizlik Sigortası Fonuna ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına kendi
mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen
bu görevin ifası sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak
ödemeleri ifade eder.


- 506 sayılı
Kanunun Ek Madde 24/l fıkrası uyarınca yapılacak olan sosyal yardım zammı
ödemeleri,


- 5434
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre ödenecek emekli
ikramiyeleri,


- Makam
tazminatları için ödemeler,


- 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendine göre
yapılacak ödemeler,


- 1425
sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen Geçici 141 ve 146
ncı maddelere göre yapılacak ödemeler,


- 1.7.1976
tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler,


- T.C.
Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere özel kanunları gereğince
yapılan aylık ödemeleri,


- T.C.
Emekli Sandığına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine göre
yapılacak görev zararı kapsamında olabilecek diğer ödemeler.


Bu çerçevede, örneğin Emekli Sandığı’nın 65 yaş aylığı
ödemelerinde, ödeme yapılan bu kesimden daha önce herhangi bir prim tahsilatı
yapılmadığından, sosyal devlet yaklaşımı çerçevesinde bir ödeme yapıldığından,
ödemede aracı kurum olarak Emekli Sandığı görevlendirilmiş olduğundan ve ödeme
sonrasında bunların karşılığı olan kaynak bütçeden Emekli Sandığına aktarıldığı
için bu ödemeler “görev zararı” olarak kaydedilecektir.


05.1.3 Mali
Kurumlara :
Yukarıda
belirtilen koşullar çerçevesinde oluşacak görev zararları karşılığında Ziraat
Bankası'na, Kalkınma Bankası'na, Eximbank'a, Halk Bankası’na ve diğer mali
kurumlara yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.


05.1.4 Döner
Sermaye İşletmelerinin Açıkları :
Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde, döner
sermaye işletmelerinin açıklarının finansmanı için yapılan ödemeler de görev
zararları başlığı altında bu ekonomik koda gider kaydedilecektir.


05.1.5
Fonlara :
Yukarıda
belirtilen koşullar çerçevesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonuna ve diğer fonlara yapılan ödemeler de görev zararları başlığı altında bu
ekonomik koda gider kaydedilecektir.


05.1.9 Diğer
Teşekküllere :
Yukarıda
sayılan gruplara girmeyen ve yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde, diğer
teşekküllere yapılan ödemeler de görev zararları başlığı altında bu ekonomik
koda gider kaydedilecektir.


05.2     HAZİNE YARDIMLARI


Bütçeden,
karşılıksız olarak, ilgili mevzuatına göre ve kaynak aktarılan kurumların bütçe
açıklarının finansmanı gibi amaçlarla Mahalli İdarelere, Özerk Kurumlara,
Fonlara ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılacak hazine yardımları (yönetim
giderlerine katılma payı dahil) ile katma bütçeli idarelere yapılacak cari
nitelikli hazine yardımlarına ilişkin ödemeler bu grupta yer alacaktır. Hazine
yardımı yapılacak olan kurumlar bu grubun dördüncü düzeyinde tek tek sayılmış
olduğundan burada tekrar edilmeyecektir.


05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER


            Kar amacı gütmeyen kuruluşların cari
nitelikli ödemelerine katkı amaçlarıyla yapılan transferler bu bölümde yer
alacaktır.


05.3.1 Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara


05.3.1.01        
Dernek,
Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara


05.3.1.02        
Vakıf
Üniversitelerine


05.3.1.03        
Kamu İşveren
Sendikalarına


05.3.1.04        
Siyasi
Partilere


05.3.1.05        
Memurların
Öğle Yemeğine Yardım


05.3.1.06        
Sosyal
Amaçlı Fonlara


05.3.1.07        
Seçim
Giderleri İçin Yapılacak Ödemeler


05.3.1.08        
Türk Kültür
Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri


05.3.1.09        
Siyasi
Tanıtma Giderleri


05.3.1.90 Diğerlerine (Devlet Bütçesi ve Mali
Denetimi Geliştirme Projesi, Devlet Muhasebe Projesi, OECD Çok Taraflı Eğitim
Merkezi Projesine İlişkin Her Türlü Gider dahil)


05.4     HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER


            Eğitim, sağlık, barınma gibi
muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı
amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız ödemeler amaçlarına göre ayrıma tabi
tutularak bu bölümde yer alacaktır.


05.4.1
Burslar ve Harçlıklar


05.4.1.01
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar :
Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları
ve ilgili mevzuatına göre ödenen harçlıkları.


05.4.1.02   
Yurtdışı Burslar : Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları.


05.4.1.03 Yabancı Uyruklu Kişilere
Burslar ve Harçlıklar :
Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin
bursları ile harçlıkları.


05.4.1.90      Diğer Transferler : Yukarıda
sayılan gruplara girmeyen
eğitim amaçlı burslar ve
harçlıklar bu bölüme dahil olacaktır.


05.4.2       
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler


05.4.2.01 Eğitim Amaçlı Diğer
Transferler :
Yurt içi
eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ve harçlıkları dışında kalan
kayıt, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçları ve benzeri giderleri.


05.4.2.02       
Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler : Yurt içi eğitim kurumlarında
okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile harçlıkları dışında kalan
diğer giderleri.


05.4.3          
Sağlık Amaçlı Transferler :


05.4.3.01      Sağlık
Amaçlı Transferler :
Yurtiçinde,
karşılıksız olarak ve kişilerin tedavi giderlerinin (tedavide kullanılan ilaç
ve malzemeler dahil) finansmanına katkı sağlamak amacıyla yapılan ödemeler bu
kapsamda yer alacaktır. (4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz
Tedavisi Hakkında Kanunun uyarınca yapılacak ödemeler, 5085 sayılı Uzman Erbaş
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesine göre,
sözleşmeleri sağlık nedeniyle feshedilip de, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığına hak kazanamayan uzman
erbaşlardan, sözleşmelerinin feshine neden olan sıhhi arızalarının tedavisine
devam edilenlere kurumlarınca, tedavi süresince her ay ödenecek olan sağlık
yardımı bu bölüme gider kaydedilecektir.)


05.4.4           Yiyecek
Amaçlı Transferler


05.4.4.01        Yiyecek
Amaçlı Transferler


05.4.5           Barınma
Amaçlı Transferler


05.4.5.01         
Koruyucu
Ailelere Yardım Ödemeleri


05.4.5.90      Diğer Barınma Amaçlı Transferler


05.4.6           Tarımsal
Amaçlı Transferler


05.4.6.01         
Doğrudan
Gelir Desteği Ödemeleri


05.4.6.02         
Ürün
Destekleme Ödemeleri


05.4.6.03         
Hayvancılık
Destekleme Ödemeleri


05.4.6.04         
Tarım
Reformu Uygulama Projesi


05.4.6.90        Diğer
Tarımsal Amaçlı Transferler


05.4.7       
Sosyal Amaçlı Transferler


05.4.7.01        
Muhtaç ve
Körlere Yardım


05.4.7.02        
Vakıf
İlgililerine Yapılan Ödemeler


05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler :
İlgili mevzuatına göre, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, özürlü, yaşlı
ve diğer kişiler için yapılan yardımlar ve eğitim amacı dışında verilen
harçlıklar ile hane halkına yapılan diğer transferler bu bölüme
kaydedilecektir.


05.4.9        Hane
Halkına Yapılan Diğer Transferler


05.4.9.01   Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler


05.4.9.08      Türk Kültür Varlığının Korunması ve
Tanıtımı Giderleri


05.4.9.09      Siyasi Tanıtma Giderleri


05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ


05.6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER


Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara cari
nitelikli mal ve hizmet harcamalarını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız
ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Yurtdışı cari transferler III.
düzeyde transfer yapılan kesime göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


05.6.1 Dış
Ülkelere Yapılan Yardımlar


05.6.1.01
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne


05.6.1.90
Diğer Ülkelere


05.6.2     
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler : Uluslararası kuruluşlara katkı,
yardım veya diğer amaçlarla yapılan ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup,
ödemenin TL. ile veya dövizle yapılacak olması hususu ile yurtiçinde veya
yurtdışında ödeme yapılması hususları ödemenin niteliğini değiştirmeyecektir.
Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemelerin IV. düzeyinde yer alacak detaylar
ise aşağıdaki gibidir.


05.6.2.01
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri :
İlgili mevzuatında yer alan esas ve
usullere göre üye olunan uluslararası kuruluşlara dönemsel olarak ödenen
aidatlar bu bölüme dahil edilecektir.


05.6.2.02   
Uluslararası Kuruluşlara Katkı
Ödemeleri :
Üye olunup
olunmadığına bakılmaksızın, uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ve
ülkenin taraf olarak içinde bulunduğu proje, program gibi faaliyetlerin cari
nitelikli giderlerine gönüllü veya zorunlu olarak katılınması durumunda
ödenmesi gereken veya ödenmesi öngörülen tutarlar.


05.6.2.03   
Uluslararası Kuruluşlara Yardım Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına
bakılmaksızın, bir uluslararası kuruluşun yürüttüğü ancak ülkenin doğrudan
taraf olarak içinde bulunmadığı proje, program gibi faaliyetlerin cari
nitelikli giderlerine gönüllü olarak destek verilmesi amacıyla yardım edilmesi
durumunda ödenmesi öngörülen tutarlar.


05.6.2.90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler :


05.6.3          
Uluslarüstü Kuruluşlara : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluşa bir ödeme
yapılmadığından IV. düzeyde bir detaya yer verilmemiştir.


05.6.4       Uluslarüstü Kuruluşlardan
Merkezlerine


05.6.5 Eğitim Kurumlarına : Bütçeden, yurtdışında faaliyet
gösteren ve Devletin bir birimi olmayan eğitim kurumlarına karşılıksız olarak
ve cari nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız
ödemeler bu bölümde yer alacaktır.


05.6.5.01      Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk
Kazak Üniversitesine


05.6.5.02      Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesine


05.6.9 Diğer
Yurtdışı Transferleri :
Yurtdışına cari nitelikli transfer olup yukarıda sayılan gruplara girmeyen
ödemeler ise bu bölüme dahil edilecektir.


05.6.9.01
Diğer Yurtdışı Transferleri


05.6.9.08
Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri


05.6.9.09
Siyasi Tanıtma Giderleri


 


06.     
SERMAYE GİDERLERİ


Daha geniş açıklaması girişte “Tanımlar” bölümünde
yapıldığı üzere, sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller
ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını
artıran ödemelerdir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek
asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun
olmalıdır.


06.1 MAMUL
MAL ALIMLARI


Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya
tamamen değişime uğrayarak yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar
dışında kalan, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında yer almayan,
kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek
limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayanları
kapsayacaktır. Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taşıt vb. için
bakım-onarımın dışında makine-teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye
yönelik olarak kullanılacak olan ve her alım için bedelleri yukarıda ifade
edilen limitin üzerinde kalan yedek parça alımları da III. ve IV. düzeyde
ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Ancak, bakım-onarımda kullanılacak
olan yedek parçalar 06.6.2.01-Malzeme Alımları ekonomik koduna, limitin altında
kalan yedek parça alımları ise 03- Mal ve hizmet alımları bölümüne gider
kaydedilecektir.


06.1.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı
Alımları


Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda
belirtilen nitelikleri taşıyan ve hizmet, çalışma ve işyerlerinin, okulların,
hastanelerin, sosyal tesislerin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar
ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası, koltuk, misafir
koltuğu, sandalye, sehpa, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, daktilo ve
bilgisayar masası, okul sırası, hasta yatağı, sedye, hasta arabası, çelik kasa,
perde, gibi her türlü büro malzemesi alımları ile bunlara ait olan ve yukarıda
belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu bölüme gider
kaydedilecektir. Sermaye bölümündeki büro ve işyeri mefruşatı alımlarının IV.
düzeyinde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.1.1.01 Büro Mefruşatı
Alımları


06.1.1.02 İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri)


06.1.1.03 Okul Mefruşatı Alımları


06.1.1.04 Hastane Mefruşatı Alımları


06.1.1.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları


06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları


06.1.2 Büro ve İşyeri Makine
Teçhizat Alımları


            Sermaye
giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan;


- Büro hizmetlerinde kullanılacak
olan, bilgisayar, yazıcı, yazı makinesi, fotokopi makinesi, baskı makinesi,
evrak imha makinesi, gibi çalışmaya ilişkin makine alımları,


- Tıbbi cihazlar, laboratuvar
cihazları ile işyeri makine ve teçhizatları alımları,


- Jeneratör, projeksiyon, sinema
makinesi, motor, röntgen makinesi, telefon santralı gibi makine ve vasıtalarla
büro ihtiyacı dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa
makineleri gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde
kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri,


- Makine-teçhizatın montaj giderleri
bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri,


bu bölümde sınıflandırılacak olup,
IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


 


06.1.2.01        
Büro Makineleri Alımları


06.1.2.02        
Bilgisayar
Alımları


06.1.2.03        
Tıbbi Cihaz
Alımları


06.1.2.04        
Laboratuar
Cihazı Alımları


06.1.2.05        
İşyeri
Makine Teçhizat Alımları


06.1.2.90      Diğer Makine Teçhizat Alımları


06.1.3 Avadanlık Alımları


            Sermaye
giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan
başta atölyelerde kullanılan tamir-bakım aletleri olmak üzere, tıbbi gereçler,
laboratuvar gereçleri, zirai gereçler gibi alet edavat ve gereçler ile bunlara
ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.1.3.01        
Tamir Bakım
Aleti Alımları


06.1.3.02        
Atölye
Gereçleri Alımları


06.1.3.03        
Tıbbi
Gereçler Alımları


06.1.3.04        
Laboratuar
Gereçleri Alımları


06.1.3.05        
Zirai Gereç
Alımları


06.1.3.90        
Diğer
Avadanlık Alımları


06.1.4 Taşıt Alımları


            237
sayılı Taşıt Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ve 237 sayılı
Taşıt Kanuna tabi olmayan diğer çeşit taşıtların alım giderleri (iş makineleri
hariç) ile bu taşıtlarla birlikte alımı mutat ekipman giderleri, şase halinde
alınan taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin gerektirdiği giderler ile
bu taşıtlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça
bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki
detaylar yer alacaktır.


06.1.4.01 Kara
Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)


06.1.4.30
Demiryolu Taşıtı Alımları


06.1.4.40
Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları


06.1.4.50
Denizaltı Taşıtı Alımları


06.1.4.60
Havayolu Taşıtı Alımları


06.1.4.70
Uzay Taşıtı Alımları


06.1.4.90
Diğer Taşıt Alımları


06.1.5 İş
Makinesi Alımları


            237
sayılı Taşıt Kanuna tabi olmayan, hareketli ve hareketsiz dozer, kepçe,
traktör, ekskavatör, taş kırma makinesi gibi her çeşit iş makinesinin alım,
imal ve montaj giderleri ile bu iş makinelerine ait olan ve yukarıda belirtilen
amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.1.5.01        
Sabit iş
Makinesi Alımları


06.1.5.30        
Hareketli İş
Makinesi Alımları


06.1.6 Yayın
Alımları


            Cari
nitelikli olan ve ekonomik sınıflandırmanın 03.2.1.03- Periyodik yayın alımları
ve 03.2.1.04- Diğer yayın alımları bölümlerine gider kaydedilecek olanların
dışında kalan, sermaye nitelikli olarak kabul edilebilecek olan ve topluca
alınarak kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı yayınlar ile kültür
mirasının ürünleri olan el yazmaları ve görsel medyada yayınlanmak üzere alınan
veya yaptırılan eser ve yayınlar vb. bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.1.6.01         
Basılı Yayın
Alımları


06.1.6.02         
El Yazması
Alımları


06.1.6.03         
Optik Yayın
Alımları


06.1.6.04         
Görüntülü
Yayın Alımları


06.1.6.90         
Diğer Yayın
Alımları


06.1.7  Kültür Varlığı Alımları ve Korunması Giderleri


            Cari-sermaye
ayrımına ilişkin kriterlere göre sermaye bölümünde sınıflandırılması gereken
kültür varlığı alımları ve korunması giderleri bu bölümde sınıflandırılacaktır.


06.1.7.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
:
Kültür ve
Turizm Bakanlığının izniyle ve arkeolojik kazı ruhsatnamesi hükümlerine göre
ilmi bir heyetle arkeolojik kazı yerlerinde yapılan kazılarda, yeraltında
bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılmasında, taşınır eski
eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere
mal edilmesinde;


- Gerekli
her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların bakım ve onarım giderleri,


- Kamp yeri ve
kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç giderleri ile bunların bakım ve
onarım giderleri,


- Kazıda
kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, bakım ve onarım giderleri,


- Resim,
film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malzemenin alım, bakım ve onarım
giderleri,


- Plan,
harita, röleve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması
giderleri ile tadat ve numaralama giderleri,


- Arkeolojik
sahalar ile müze ve ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri.


 


06.1.7.02 Tablo-Heykel Alım ve
Onarımları :
Tarihi veya
sanat değeri olan resim, tablo, heykel, film, minyatür, el yazması ve benzeri
her türlü kültür ve sanat varlığı alım ve onarım giderleri.


06.1.7.03 Eski Eser Alım ve
Onarımları :
Taşınır ve
taşınmaz eski eserlerin alım giderleri ile bunların bakım-onarım ve korunmaları
için gerekli her türlü araç ve gereçlerle, kimyevi maddelerin alım giderleri,
bunların bakım-onarım ve korunmaları için yapılan hizmet alım giderleri.


06.1.7.90
Diğer Kültür Varlığı Alımları ve Korunması Giderleri :
Eski eserlerin ve mimari
kalıntıların yerinde veya müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler
ile yurt dışındaki milli anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her
türlü giderler.


06.2 MENKUL
SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ


            Menkul
sermaye üretimi sürecinde kullanılan hammaddeler ile ara mallar ve mamul
malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir
firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayri maddi hak alımları bu bölümde
sınıflandırılacak olup, III. ve IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.2.1
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler


06.2.1.01        
Proje
Giderleri


06.2.1.02        
Müşavirlik
Giderleri


06.2.1.03        
Kontrol
Giderleri


06.2.1.90
Diğer Giderler


06.2.2  Hammadde Alımları


06.2.2.01
Hammadde Alımları


06.2.3 Gıda
Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları


06.2.3.01
Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları


06.2.4
Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları


06.2.4.01
Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları


06.2.5
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları


06.2.5.01
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları


06.2.6 Kağıt
ve Kağıt Ürünleri Alımları


06.2.6.01
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları


06.2.7
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları


06.2.7.01
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları


06.2.8 Metal
Ürün Alımları


06.2.8.01
Metal Ürün Alımları


06.2.9 Diğer
Alımlar


06.2.9.01
Diğer Alımlar


06.3 GAYRİ
MADDİ HAK ALIMLARI


İnsan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler ve
eserler üzerinde hukuk düzeninin sahibine tanıdığı mutlak haklardır.


06.3.1
Bilgisayar Yazılımı Alımları


06.3.1.01
Bilgisayar Yazılımı Alımları :
Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır
programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına
ilişkin giderler.


06.3.2
Harita, Plan Proje Alımları


06.3.2.01
Harita Alımları :
Harita
yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği giderler.


06.3.2.02
Plan Proje Alımları :
Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları plan ve
proje bedelleri.


06.3.3
Lisans Alımları


06.3.3.01 Lisans Alımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan
hazır programların lisans bedelleri dışında kalan lisans alım giderleri.


06.3.4
Patent Alımları


06.3.4.01
Patent Alımları :
İlgili
mevzuatı çerçevesinde patenti alınmış buluşların kullanılması ile ilgili olarak
ödenmesi gereken patent bedelleri.


06.3.9 Diğer
Fikri Hak Alımları


06.3.9.01
Diğer Fikri Hak Alımları :
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen fikri hak alımları bu bölümde
sınıflandırılacaktır.


 


06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI


            -
Arazi, arsa, bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların
kamulaştırılması veya satın alınması için yapılacak ödemeler,


            -
Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek
bedeller,


            -
Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile
geçici işgalin gerektirdiği giderler,


- Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her
çeşit tüzel kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye
intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara
ilişkin giderler,


- Hazinenin
paydaş olduğu veya çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte olan
taşınmaz mallarla ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında
kullanılmak üzere yapılacak giderler.


Bu giderler
sınıflandırmanın III. düzeyinde kamulaştırılan veya satın alınan gayri menkulün
cinsine göre IV. düzeyde ise kullanım amacına göre ayrımlara tabi tutulmuş
olup, bu düzeylerin açılımı aşağıdaki gibidir.


06.4.1 Arazi Alım ve Kamulaştırması
Giderleri


06.4.1.01        
Zirai Arazi
Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.02        
Sınai Arazi
Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.03        
İskan
Arazisi Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.04        
Orman
Arazisi Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.05        
Turizm
Arazisi Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.06        
Göl ve Baraj
için Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.07        
Yol için
Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.08        
Güvenlik ve
Savunma Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.1.90    
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.2 Arsa
Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.2.01        
Hizmet Binası
için


06.4.2.02        
Lojman için


06.4.2.03        
Sosyal Tesis
için


06.4.2.04        
Güvenlik ve
Savunma için


06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.3 Bina
Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.3.01        
Hizmet
Binası için


06.4.3.02        
Lojman için


06.4.3.03        
Sosyal Tesis
için


06.4.3.90
Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri


06.4.4 Gemi
Alımları


06.4.4.01        
Yolcu Gemisi
Alımları


06.4.4.02        
Yük Gemisi
Alımları


06.4.4.03        
Araştırma
Gemisi Alımları


06.4.4.04        
Feribot
Alımları


06.4.4.05        
Tanker
Alımları


06.4.5            
Tersane Alımları


06.4.5.01        
Tersane
Alımları


06.4.5.02        
Yüzer
Tersane Alımları


 


06.5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ


            Gayrimenkulün
kurum tarafından üretilmesi durumunda örneğin kurumun ihtiyacı olan bir hizmet
binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin
teknik bilgisinden ve işgücünden, kurumun iş makinelerinin kapasitesinden
faydalanmak suretiyle inşaa edilmesi durumunda üretim sürecinde kullanılan
hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde
kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin
fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile
gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale suretiyle yapılan işler için
müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretilebilmesi içingerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb.
giderler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.5.1.01        
Proje
Giderleri


06.5.1.02        
Müşavirlik
Giderleri


06.5.1.03        
Kontrol
Giderleri


06.5.1.90        
Diğer Giderler


06.5.2 Malzeme Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretiminde üretim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle
ilgili olarak, kullanılan malzemelerin bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak
olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.06.5.2.01        
İnşaat
Malzemesi Giderleri


06.5.2.02        
Elektrik
Tesisatı Giderleri


06.5.2.03        
Sıhhi
Tesisat Giderleri


06.5.2.04        
Özel Tesisat
Giderleri


06.5.2.90
Diğer Giderler


06.5.3 Taşıma Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretiminde üretim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle
ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın
taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki
detaylar yer alacaktır.


06.5.3.01        
Taşımaya
İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri


06.5.3.02        
Yolcu Taşıma
Giderleri


06.5.3.03        
Yük Taşıma
Giderleri


06.5.3.90        
Diğer Taşıma
Giderleri


06.5.4 Enerji Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretiminde üretim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle
ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup,
IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.5.4.01        
Yakacak
Alımları


06.5.4.02        
Akaryakıt ve
Yağ Alımları


06.5.4.03        
Elektrik
Alımları


06.5.4.90        
Diğer Enerji
Alımları


06.5.5 Haberleşme Giderleri : : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretiminde üretim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle
ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar bu bölümde
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.5.5.01        
Posta ve
Telgraf Giderleri


06.5.5.02        
Telefon
Abonelik ve Kullanım Ücretleri


06.5.5.03        
Bilgiye
Abonelik Giderleri (İnternet Abonelik Ücreti Ödemeleri Dahil)


06.5.5.04        
Haberleşme
Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri


06.5.5.05        
Uydu
Haberleşme Giderleri


06.5.5.06        
Hat Kira
Giderleri


06.5.5.90        
Diğer
Haberleşme Giderleri


06.5.6 Kira Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretiminde üretim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle
ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın
taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki
detaylar yer alacaktır.


06.5.6.01        
Dayanıklı
Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri


06.5.6.02        
Taşıt
Kiralaması Giderleri


06.5.6.03        
İş Makinası
Kiralaması Giderleri


06.5.6.04        
Canlı Hayvan
Kiralaması Giderleri


06.5.6.05        
Bina
Kiralaması Giderleri


06.5.6.06        
Arazi
Kiralaması Giderleri


06.5.6.07        
Yüzer Taşıt
Kiralaması Giderleri


06.5.6.08        
Uçak
Kiralaması Giderleri


06.5.6.09        
Bilgisayar
ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri


06.5.6.10        
Yüzer
Tersane Kiralaması Giderleri


06.5.6.90
Diğer Kiralamalar


06.5.7 Müteahhitlik Giderleri : Gayrimenkul üretiminin üçüncü
şahıslara ihale yoluyla yaptırılması durumunda bu yapımlar karşılığında
müteahhitlere ödenecek hakedişler bu bölümde sınıflandırılacak olup, inşaa
edilen gayrimenkulün niteliğine göre IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.5.7.01        
Hizmet
Binası


06.5.7.02        
Hizmet
Tesisleri


06.5.7.03        
Lojmanlar


06.5.7.04        
Sosyal
Tesisler


06.5.7.05        
Gemiler


06.5.7.06        
Yüzer
Tersaneler


06.5.7.07        
Yol Yapım
Giderleri


06.5.7.08        
İçme Suyu Tesisi
Yapım Giderleri


06.5.7.09        
Kanalizasyon
Tesisi Yapım Giderleri


06.5.7.90        
Diğerleri


06.5.9 Diğer
Giderler :
Gayrimenkul
sermaye üretim giderleri ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara girmeyen
diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir
detaylandırmaya gidilmeden 06.5.9.01 Diğer Giderler bölümüne gider
kaydedilecektir.


 


06.6 MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ


            Menkul
malların sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının kurumun
bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum
personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak
suretiyle yapılması halinde; bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar,
hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde
kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin
fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile
menkul malların bakım-onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle bu işler
için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve
IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


 


06.6.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Menkul malların bakım-onarımının
kurum tarafından yapılabilmesi içingerekli olan proje, müşavirlik,
kontrollük vb. giderler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.6.1.01      Proje Giderleri


06.6.1.02      Müşavirlik Giderleri


06.6.1.03      Kontrol Giderleri


06.6.1.90      Diğer Giderler


06.6.2 Malzeme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından
bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan yedek parça ve
diğer malzemelerin bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
ayrıca detaya gidilmeden 06.6.2.01 Malzeme Giderleri olarak gider
kaydedilecektir.


06.6.3 Taşıma Giderleri : Menkul malların kurum tarafından
bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin,
malzemenin, ve makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu bölümde
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.6.3.01      Taşımaya İlişkin Beslenme,
Barındırma Giderleri


06.6.3.02      Yolcu Taşıma Giderleri


06.6.3.03      Yük Taşıma Giderleri


06.6.3.90      Diğer Taşıma Giderleri


06.6.4 Enerji Giderleri : Menkul malların kurum tarafından
bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji
bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.6.4.01      Yakacak Alımları


06.6.4.02      Akaryakıt ve Yağ Alımları


06.6.4.03      Elektrik Alımları


06.6.4.90      Diğer Enerji Alımları


06.6.5 Haberleşme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından
bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin
olarak yapılan harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.6.5.01      Posta ve Telgraf Giderleri


06.6.5.02      Telefon Abonelik ve Kullanım
Ücretleri


06.6.5.03 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
Abonelik Ücreti Ödemeleri Dahil)


06.6.5.04      Haberleşme Cihazları Ruhsat ve
Kullanım Giderleri


06.6.5.05      Uydu Haberleşme Giderleri


06.6.5.06      Hat Kira Giderleri


06.6.5.90      Diğer Haberleşme Giderleri


06.6.6 Kiralar : Menkul malların kurum tarafından yapılacak
bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak; kullanılan taşıtın,
malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve malzemenin kiralanmasına ilişkin
bedeller bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.6.6.01      Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri


06.6.6.02      Taşıt Kiralaması Giderleri


06.6.6.03      İş Makinası Kiralaması Giderleri


06.6.6.04      Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri


06.6.6.05      Bina Kiralaması Giderleri


06.6.6.06      Arazi Kiralaması Giderleri


06.6.6.07      Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri


06.6.6.08      Uçak Kiralaması Giderleri


06.6.6.09      Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri
Kiralaması Giderleri


06.6.6.90
Diğer Kiralamalar


06.6.7 Müteahhitlik Hizmetleri : Menkul malların kurum tarafından
bakım-onarımınınüçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılması durumunda
bu iş ve hizmetler karşılığında müteahhitlere ödenecek hakedişler bu bölümde
sınıflandırılacak olup, bakım-onarımı yapılan menkul malların niteliğine göre
herhangi bir ayrıma gidilmeden IV. düzeyinde “06.6.7.01- Müteahhitlik
Hizmetleri” olarak gider kaydedilecektir.


06.6.9 Diğer
Giderler :
Menkul
malların bakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara girmeyen
diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir
detaylandırmaya gidilmeden “06.6.9.01- Diğer Giderler” olarak gider
kaydedilecektir bölümüne gider kaydedilecektir.


06.7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ


            Gayrimenkullerin
sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının kurumun bizzat
kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum
personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak
suretiyle (örneğin hizmet binasının çatısının bakım-onarımının) yapılması
durumunda; üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların
taşıma giderleri, kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri
ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere
yapılan ödemeler ile gayrimenkullerin bakım-onarımının (gayrimenkulün mütemmimi
olan asansörlerin büyük bakım-onarımları dahil) üçüncü şahıslara ihale edilerek
yaptırılması halinde müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak
olup, III. ve IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.7.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Gayrimenkullerin bakım-onarımının
kurum tarafından yapılabilmesi içingerekli olan proje, müşavirlik,
kontrollük vb. giderler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.7.1.01 Proje Giderleri


06.7.1.02 Müşavirlik Giderleri


06.7.1.03 Kontrol Giderleri


06.7.1.90 Diğer Giderler


06.7.2 Malzeme Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından
yapılan bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan
malzemelerin bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki
detaylar yer alacaktır.


06.7.2.01      İnşaat Malzemesi Giderleri


06.7.2.02      Elektrik Tesisatı Giderleri


06.7.2.03      Sıhhi Tesisat Giderleri


06.7.2.04      Özel Tesisat Giderleri


06.7.2.90
Diğer Giderler


06.7.3 Taşıma Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından
yapılan bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan
personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu bölümde
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.7.3.01      Taşımaya İlişkin Beslenme,
Barındırma Giderleri


06.7.3.02      Yolcu Taşıma Giderleri


06.7.3.03      Yük Taşıma Giderleri


06.7.3.90      Diğer Taşıma Giderleri


06.7.4 Enerji Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından
yapılan bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji
bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.7.4.01      Yakacak Alımları


06.7.4.02      Akaryakıt ve Yağ Alımları


06.7.4.03      Elektrik Alımları


06.7.4.90      Diğer Enerji Alımları


06.7.5 Haberleşme Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından
yapılan bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye
ilişkin olarak yapılan harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.7.5.01      Posta ve Telgraf Giderleri


06.7.5.02      Telefon Abonelik ve Kullanım
Ücretleri


06.7.5.03      Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
Abonelik Ücreti Ödemeleri Dahil)


06.7.5.04      Haberleşme Cihazları Ruhsat ve
Kullanım Giderleri


06.7.5.05      Uydu Haberleşme Giderleri


06.7.5.06      Hat Kira Giderleri


06.7.5.90      Diğer Haberleşme Giderleri


06.7.6 Kiralar : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılacak
bakım-onarımında münferiden bu işlerle ilgili olarak; kullanılan taşıtın,
malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve malzemenin kiralanmasına ilişkin
bedeller bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.


06.7.6.01      Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri


06.7.6.02      Taşıt Kiralaması Giderleri


06.7.6.03      İş Makinası Kiralaması Giderleri


06.7.6.04      Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri


06.7.6.05      Bina Kiralaması Giderleri


06.7.6.06      Arazi Kiralaması Giderleri


06.7.6.07      Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri


06.7.6.08      Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri


06.7.6.09      Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve
Yazılımları Kiralaması Giderleri


06.7.6.10      Tersane Kiralaması Giderleri


06.7.6.90
Diğer Kiralamalar


06.7.7 Müteahhitlik Giderleri : Gayrimenkullerinsermaye
bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının kurum tarafından değil ihale
suretiyle üçüncü şahıslara yaptırılması durumunda, örneğin hizmet binasının
çatısının yenilemesinin veya binada yapılacak büyük bakım-onarımının, ihale
suretiyle müteahhide yaptırılması durumunda bu işler karşılığında müteahhide
yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ise
bakım-onarımı yapılacak olan gayrimenkulün kullanım şekline ve niteliğine göre
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.


06.7.7.01        
Hizmet
Binası


06.7.7.02        
Hizmet
Tesisleri


06.7.7.03        
Lojmanlar


06.7.7.04        
Sosyal
Tesisler


06.7.7.05        
Gemiler


06.7.7.06        
Yüzer
Tersaneler


06.7.7.90        
Diğerleri


06.7.9 Diğer
Giderler :
Gayrimenkullerinbakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer
harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir
detaylandırmaya gidilmeden “06.7.9.01- Diğer Giderler” bölümüne gider
kaydedilecektir.


06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)


            Stoklar,
belirli bir dönemde bir birimin varlık ve yükümlülükleri mevcudunu ve birimin
toplam yükümlülüklerinin düşüldüğü toplam varlığına eşit olan net değerini
ifade eder. Stoklar bilanço tarihindeki fiyatlarıyla değerlenmelidir.


06.8.1 Stratejik ve Acil Durum Malzemesi


06.8.1.01 Stratejik ve Acil Durum Malzemesi : Stratejik stoklar, stratejik
amaçlar ve acil durum amaçları için elde tutulan mallar için harcanan tutarları
içerir.


06.8.2 Tarımsal Ürünler


Piyasa düzenleyici kurumlar veya
kuruluşlar tarafından elde tutulan ve ulus için önemli olan buğday vb. tahıllar
ile diğer tarımsal ürünleri içerir.


06.8.2.01
Buğday Alımları


06.8.2.90
Diğer


06.8.3
Sanayi Ürünleri Alımları


06.8.3.01        
Tekstil
Ürünleri Alımları


06.8.3.90
Diğer Ürünler Alımları


06.8.4
Hammadde Alımları


06.8.4.01
Hammadde Alımları


06.8.9 Diğer
Alımlar


06.8.9.01
Diğer Alımlar


06.9 DİĞER
SERMAYE GİDERLERİ


06.9.1 Gizli
Hizmet Giderleri


06.9.1.01
Gizli Hizmet Giderleri


06.9.2
Yolluk Giderleri


06.9.2.01        
Yurtiçi
Geçici Görev Yollukları


06.9.2.02        
Yurtiçi
Sürekli Görev Yollukları


06.9.2.03        
Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları


06.9.2.04        
Yurtdışı
Sürekli Görev Yollukları


06.9.2.05        
Yolluk
Tazminatları


06.9.2.06        
Arazi
Tazminatları


06.9.9 Diğer
Sermaye Giderleri


06.9.9.01
Diğer Sermaye Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer sermaye
giderleri bu ekonomik kodda sınıflandırılacaktır.


 


07. SERMAYE
TRANSFERLERİ


Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye
nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.
Transferin cari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi olduğunu belirlemek
için cari harcama - sermaye harcaması ayrımında kullanılan kriterler dikkate
alınmalıdır.


07.1 YURTİÇİ
SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan - Öz sermaye Ödemeleri Dışında)


Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara
sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı
amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin
bir sosyal güvenlik kurumuna hizmet binası yapması amacıyla ve karşılıksız
olarak konsolide bütçeyle bir kaynak tahsis edildiğinde bu tutar konsolide
bütçe için bir sermaye transferi olarak sınıflandırılacak, ancak sosyal
güvenlik kurumu kendi kaynaklarıyla bir hizmet binası yapmak üzere kendi
bütçesinde bir kaynak ayırdığında bu tutar sermaye gideri olarak
sınıflandırılacaktır.


Yurtiçi sermaye transferleri III. düzeyde ise transfer
yapılan kesimin mali yapısına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


07.1.1
Mahalli İdarelere :
Mahalli
idarelere yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Mahalli
idarelere yapılan sermaye transferleri IV. düzeyde mahalli idarenin niteliğine
göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


07.1.1.01        
İl Özel
İdarelerine


07.1.1.02        
Belediyelere


07.1.1.03        
Köylere


07.1.2 Özerk
Kurumlara, Fonlara ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına :
Özerk kurumlara, fonlara ve sosyal
güvenlik kurumlarınayapılansermaye transferleri bu bölüme gider
kaydedilecektir. Bu sermaye transferleri IV. düzeyde bu idarelere göre
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


07.1.2.01        
Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na


07.1.2.02        
Türkiye
Bilimler Akademisi Başkanlığı'na


07.1.2.03        
Atom
Enerjisi Kurumu'na


07.1.2.04        
Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na


07.1.2.05        
Türk
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı'na


07.1.2.06        
Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'ne


07.1.2.07        
Türkiye
Sanayi Sevk ve İdare Entitüsü'ne


07.1.2.08        
Gençlik ve
Spor İl Müdürlükleri'ne


07.1.2.11        
Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü'ne


07.1.2.12        
GAP İdaresi
Başkanlığı'na


07.1.2.13        
Türk Patent
Enstitüsü'ne


07.1.2.14        
Milli
Prodüktivite Merkezi'ne


07.1.2.15        
İhracatı
Geliştirme ve Etüd Merkezi Başkanlığı'na


07.1.2.16        
KOSGEB'e


07.1.2.17        
Elektrik
İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'ne


07.1.2.21        
Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne


07.1.2.22        
Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne


07.1.2.23        
Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne


07.1.2.24        
Türkiye
Adalet Akademisine


07.1.2.31        
Yüksek
İhtisas Hastanesi'ne


07.1.2.41        
Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı'na


07.1.2.51        
Türk
Akreditasyon Kurumu'na


07.1.2.61        
Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı'na


07.1.2.71        
Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na


07.1.2.80        
Ulusal Fona
Ödemeler


07.1.2.81        
Türkiye İş
Kurumu'na


07.1.2.86      İşsizlik Sigortası Fonu'na


07.1.2.87      Emekli Sandığı'na


07.1.2.88      Sosyal Sigortalar Kurumu'na


07.1.2.89      Bağ-Kur'a


07.1.2.90      Diğer Kamu Kurumlarına ve Fonlara


07.1.3 Kamu
Teşebbüslerine ve Döner Sermaye İşletmelerine :
Kamu teşebbüslerine ve döner sermaye
işletmelerineyapılan sermaye transferleri bu bölüme gider
kaydedilecektir. Kamu teşebbüslerine ve döner sermaye işletmelerine yapılansermaye
transferleri IV. düzeyde ise bu idareler sayılmak suretiyle bir sınıflandırmaya
tabi tutulmuştur.


07.1.3.01        
Gemi
Sanayii'ne


07.1.3.02        
T.C. Devlet
Demiryolları'na


07.1.3.03        
Tarım
İşletmeleri'ne


07.1.3.04        
Toprak
Mahsulleri Ofisi'ne


07.1.3.05        
Tekel'e


07.1.3.06        
Çay-Kur'a


07.1.3.07        
TEDAŞ'ne


07.1.3.08        
ÜAŞ'a


07.1.3.09        
EİAŞ'a


07.1.3.10        
TETAŞ'a


07.1.3.11        
TTK'ya


07.1.3.12        
Üretici
Birliklerine


07.1.3.13        
Tarım Kredi
Kooperatiflerine


07.1.3.14        
TŞFAŞ'ye


07.1.3.15        
Sümer Halı
AŞ'ye


07.1.3.16        
MKE


07.1.3.17        
SEKA


07.1.3.49        
Diğer
Teşebbüslere


07.1.3.50        
Darphane ve
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne


07.1.3.90
Diğer Döner Sermaye İşletmelerine


07.1.4 Mali
Kurumlara :
Bankalara
veya benzeri mali kurumlara sermaye transferi yapılması halinde bu bölüme gider
kaydedilecektir. Mali kurumlara yapılansermaye transferleri IV. düzeyde
ise bu kurumlar sayılmak suretiyle bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


07.1.4.01        
Ziraat
Bankası'na


07.1.4.02        
Kalkınma
Bankası'na


07.1.4.03        
Eximbank'na


07.1.4.90        
Diğer Mali
Kurumlara


07.1.5 Diğer
Sermaye Transferleri :
Yukarıda sayılanlar ile katma bütçeli idarelere hazine yardımı olarak
yapılan sermaye transferleri dışında kalan ve diğer kamu kurumlarına, özel
teşebbüslere, sivil toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine, hane halklarına
vb. yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Diğersermaye
transferleri IV. düzeyde aşağıda yer aldığı şekilde sınıflandırılmıştır.


07.1.5.01        
Dernek,
Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara


07.1.5.02        
Vakıf
Üniversitelerine


07.1.5.03        
Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına


07.1.5.04        
Kamu
Ortaklıklarına


07.1.5.05        
Özel
teşebbüslere


07.1.5.06         
Hane
Halklarına : Hane halkına sermaye amaçlı bir transfer yapıldığında bu bölüme
gider kaydedilecektir. Örneğin, konsolide bütçeye dahil bir kurum bütçesinden
depremden zarar gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıksız (hibe veya
yardım olarak) bir ödeme yapıldığında bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak,
depremden zarar gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıklı (kredi olarak
ve daha sonraki bir tarihte tahsil edilmek üzere) bir ödeme yapıldığında ise
verilen bu kredinin borç verme bölümüne gider kaydedilmesi gerekecektir.


07.1.5.08      Türk Kültür Varlığının Korunması ve
Tanıtımı Giderleri


07.1.5.09 Siyasi Tanıtma Giderleri : Kültürel
tanıtmanın dışında sadece siyasi tanıtma amacıyla yapılan ve sermaye nitelikli
olan yurtiçi transferler ise bu bölümde sınıflandırılacaktır.


07.1.5.90
Diğer


07.1.6
Yüksek Öğretim Kurumlarına Hazine Yardımları :
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da
dahil olmak üzere yüksek öğretim kurumlarına sermaye amaçlı hazine yardımları
bu bölüme gider kaydedilecektir. Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan hazine
yardımları IV. düzeyde tek tek kurumlar sayılmak suretiyle sınıflandırılmış ve
listesi (1) sıra Nolu Bütçe Uygulama Talimatında yayınlanmış olduğundan ve
ilave bir açıklama ihtiyacı bulunmadığından söz konusu liste burada tekrar
edilmeyecektir.


07.1.7
Yüksek Öğretim Kurumlarına Hazine Yardımları :
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da
dahil olmak üzere yüksek öğretim kurumlarına sermaye amaçlı hazine yardımları
07.1.6 ekonomik kodunun IV. düzeyinde sayılmaya başlanılacak, ancak listeye
dahil edilmesi gereken kurum sayısının 99’u aşması halinde bu bölüm
kullanılacaktır.


07.1.8
Yüksek Öğretim Kurumlarına Hazine Yardımları :
Yüksek öğretim kurumlarına sermaye
amaçlı hazine yardımları 07.1.6 ve yetmemesi halinde 07.1.7 ekonomik kodunun
IV. düzeyinde sayılacak, ancak listeye dahil edilmesi gereken kurum sayısının
198’i aşması halinde ise bu bölüm kullanılacak ve böylece toplam 297 kurum
sınıflandırılabilecektir.


07.1.9 Diğer
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları :
Yüksek öğretim kurumları dışında kalan katma bütçeli
idarelere sermaye amaçlı hazine yardımları bu bölümde sınıflandırılacaktır.
Sınıflandırmanın IV. düzeyinde bu katma bütçeli idareler tek tek sayılmıştır.


07.1.9.01        
Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.02        
Vakıflar
Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.03        
Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.04        
Karayolları
Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.05        
Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.06        
Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.07        
Orman Genel
Müdürlüğü'ne


07.1.9.08        
Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.09        
Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü'ne


07.1.9.10        
Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne


07.2
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ


Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara veya
yurtdışında bulunan eğitim kurumlarına sermaye birikimi amacıyla veya sermaye
nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler
bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin uluslararası bir kuruluşa hizmet
binası yapması amacıyla ve karşılıksız olarak, konsolide bütçeden bir kaynak
tahsis edildiğinde bu tutar bir yurtdışı sermaye transferi olarak
sınıflandırılacaktır.


Yurtdışı sermaye transferleri III. düzeyde transfer
yapılan kesime göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


07.2.1 Dış
Ülkelere Yapılan Yardımlar


07.2.1.01        
Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'ne


07.2.1.90      Diğer Ülkelere


07.2.2
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler :
Uluslararası kuruluşlara katkı, yardım veya diğer
amaçlarla yapılan ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, ödemenin TL. ile
veya dövizle yapılacak olması hususu ile yurtiçinde veya yurtdışında ödeme
yapılması hususları ödemenin niteliğini değiştirmeyecektir. Uluslararası
kuruluşlara yapılacak ödemelerin IV. düzeyinde yer alacak detaylar ise
aşağıdaki gibidir.


07.2.2.01
Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri :
Üye olunup olunmadığına bakılmaksızın, uluslararası
kuruluşlar tarafından yürütülen proje, program gibi faaliyetlere gönüllü veya
zorunlu olarak katılınması durumunda ödenmesi gereken veya ödenmesi öngörülen
tutarlar.


07.2.2.02
Uluslararası Kuruluşlara Yardım Ödemeleri :
Üye olunup olunmadığına bakılmaksızın, bir
uluslararası kuruluşun yürüttüğü proje, program gibi faaliyetlere gönüllü
olarak destek verilmesi amacıyla yardım edilmesi durumunda ödenmesi öngörülen
tutarlar.


07.2.2.90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler :


07.2.3 Uluslarüstü
Kuruluşlara :
Henüz
bütçeden, uluslarüstü bir kuruluşa bir ödeme yapılmadığından IV. düzeyde bir
detaya yer verilmemiştir.


07.2.4
Uluslarüstü Kuruluşlardan Merkezlerine


07.2.5 Eğitim Kurumlarına : Bütçeden, yurtdışında faaliyet
gösteren ve Devletin bir birimi olmayan eğitim kurumlarına karşılıksız olarak
ve sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin
finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölümde yer alacaktır.


07.2.5.01      Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk
Kazak Üniversitesine


07.2.5.02      Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesine


07.2.9 Diğer
Sermaye Transferleri :
Yurtdışı sermaye transferi niteliğinde olup yukarıda sayılan gruplara
girmeyen ödemeler ise bu bölüme dahil edilecektir.


07.2.9.01      Diğer Sermaye Transferleri


07.2.9.08      Türk Kültür Varlığının Korunması ve
Tanıtımı Giderleri


07.2.9.09
Siyasi Tanıtma Giderleri


 


08. BORÇ
VERME


Bir mali hakka dayanan veya devletin teşebbüs
mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya
kazanç sağlama amaçları dışında kamusal amaçlarla yapılan ödemeleri kapsar.


Devletin verdiği borçların geri ödenmesinden (diğer
bir ifadeyle borçların tahsilatından) veya devletin elindeki hisselerin
satışından elde edilen gelirler ise verilen borçlardan düşülerek
kaydedilmeyecek, gayrisafilik prensibine göre “gelirlerin ekonomik
sınıflandırması” bölümünde ayrı olarak izlenecektir.


Devlet tarafından verilen krediler, alınan hisseler
borç verme olarak sınıflandırılırken KİT’lerin görev zararları cari transferler
içerisinde sınıflandırılacaktır.


08.1 YURTİÇİ
BORÇ VERME


Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara,
bir mali hakka dayanan veya devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye)
katılımına neden olan (karşılıklı) ve kamusal amaçlarla yapılan ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, öğrencilere eğitimlerine katkı sağlamak
amacıyla “kredi” verildiğinde bu tutarlar borç verme olarak kaydedilecek iken,
öğrencilere aynı amaçlarla verilen burslar hane halklarına eğitim amaçlı
transferler bölümüne kaydedilecektir.


Yurtiçi borç verme bölümü III. düzeyde borç verilen
kesimin mali yapısına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.1
Mahalli İdarelere :
Mahalli
idarelere yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider
kaydedilecektir. Mahalli idarelere borç verme IV. düzeyde mahalli idarenin
niteliğine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.1.01      İl Özel İdarelerine


08.1.1.02      Belediyelere


08.1.1.03      Köylere


08.1.2 Özerk
Kurumlara :
Özerk
kurumlara yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider
kaydedilecektir. Özerk kurumlara borç verme, IV. düzeyde bu kurumlara göre
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.2.01      Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Başkanlığı'na


08.1.2.02      Türkiye Bilimler Akademisi
Başkanlığı'na


08.1.2.03      Atom Enerjisi Kurumu'na


08.1.2.04      Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu'na


08.1.2.05      Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı
Başkanlığı'na


08.1.2.06      Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü'ne


08.1.2.07      Türkiye Sanayi Sevk ve İdare
Entitüsü'ne


08.1.2.08      Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne


08.1.2.11      Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü'ne


08.1.2.12      GAP İdaresi Başkanlığı'na


08.1.2.13      Türk Patent Enstitüsü'ne


08.1.2.14      Milli Prodüktivite Merkezi'ne


08.1.2.15      İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi
Başkanlığı'na


08.1.2.16      KOSGEB'e


08.1.2.17      Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel
Müdürlüğü'ne


08.1.2.21      Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü'ne


08.1.2.22      Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü'ne


08.1.2.23      Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel
Müdürlüğü'ne


08.1.2.31      Yüksek İhtisas Hastanesi'ne


08.1.2.41      Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na


08.1.2.51      Türk Akreditasyon Kurumu'na


08.1.2.61      Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı'na


08.1.2.71      Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu'na


08.1.2.81      Türkiye İş Kurumu’na


08.1.2.90
Diğer Kamu Kurumlarına


08.1.3 Katma
Bütçeli İdarelere:
Katma
bütçeli idarelereyapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu
bölüme gider kaydedilecektir. Katma bütçeli idarelere borç verme, IV. düzeyde
bu idareler sayılmak suretiyle sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.3.01        
Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü'ne


08.1.3.02        
Vakıflar
Genel Müdürlüğü'ne


08.1.3.03        
Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü'ne


08.1.3.90
Diğer Katma Bütçeli İdarelere


08.1.4 Kamu
Teşebbüslerine :
Kamu
teşebbüslerine yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme
gider kaydedilecektir. Kamu teşebbüslerine yapılanborç verme
niteliğindeki ödemeler IV. düzeyde bu teşebbüsler sayılmak suretiyle
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.4.01      Gemi Sanayii'ne


08.1.4.02      T.C. Devlet Demiryolları'na


08.1.4.03      Tarım İşletmeleri'ne


08.1.4.04      Toprak Mahsulleri Ofisi'ne


08.1.4.05      Tekel'e


08.1.4.06      Çay-Kur'a


08.1.4.07      TEDAŞ'ne


08.1.4.08      ÜAŞ'a


08.1.4.09      EİAŞ'a


08.1.4.10      TETAŞ'a


08.1.4.11      TTK'ya


08.1.4.12      Üretici Birliklerine


08.1.4.13      Tarım Kredi Kooperatiflerine


08.1.4.14      TŞFAŞ'ye


08.1.4.15      Sümer Halı AŞ'ye


08.1.4.16      MKE


08.1.4.17      SEKA


08.1.4.90
Diğer Kamu Teşebbüslerine


08.1.5
Fonlar :
Fonlarayapılan
ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
Fonlara borç verme, IV. düzeyde bu fonlar sayılmak suretiyle sınıflandırmaya
tabi tutulmuştur.


08.1.5.01        
Toplu Konut
Fonu'na


08.1.5.90
Diğer Fonlara


08.1.6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına :
Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan ödemelerden borç
verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Sosyal Güvenlik
Kurumlarına borç verme, IV. düzeyde bu kurumlar sayılmak suretiyle
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.6.01      Emekli Sandığı'na


08.1.6.02      Sosyal Sigortalar Kurumu'na


08.1.6.03      Bağ-Kur'a


08.1.6.90
Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına


08.1.7 Mali
Kurumlara :
Bankalara
veya benzeri mali kurumlara borç verme niteliğinde bir ödeme yapılması halinde
bu bölüme gider kaydedilecektir. Mali kurumlara yapılanborç verme, IV.
düzeyde bu kurumlar sayılmak suretiyle sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.7.01      Ziraat Bankası'na


08.1.7.02      Kalkınma Bankası'na


08.1.7.03      Eximbank'a


08.1.7.90      Diğer Mali Kurumlara


08.1.8 Döner
Sermaye İşletmelerine :
Döner sermayelere borç verme niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu
bölüme gider kaydedilecektir. Döner sermayelere yapılanborç verme, IV.
düzeyde bu idareler sayılmak suretiyle sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.8.01        
Darphane ve
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne


08.1.8.90
Diğer Döner Sermaye İşletmelerine


08.1.9 Diğer
Yurtiçi Borç Verme :
Yukarıda
sayılanlar dışında kalan ve diğer kamu kurumlarına, özel teşebbüslere, sivil
toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine, hane halklarına vb. borç verme
niteliğindeki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu ödemeler IV. düzeyde
aşağıda yer aldığı gibi sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.1.9.01      Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş,
Sandık vb. Kuruluşlara


08.1.9.02      Vakıf Üniversitelerine


08.1.9.03      Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına


08.1.9.04      Kamu Ortaklıklarına


08.1.9.05      Özel teşebbüslere


08.1.9.06         
Hane
Halklarına : Hane halkına borç verme niteliğinde bir ödeme yapıldığında bu
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, konsolide bütçeye dahil bir kurum
bütçesinden, depremden zarar gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıklı
(kredi olarak ve daha sonraki bir tarihte tahsil edilmek üzere) bir ödeme
yapıldığında verilen bu kredi, “borç verme” bölümüne gider kaydedilecektir.
Ancak, sözkonusu ödemenin karşılıksız (hibe veya yardım olarak) yapılması
durumunda ise sermaye transferleri bölümüne gider kaydedilmesi gerekecektir.


08.1.9.90
Diğer


08.2
YURTDIŞI BORÇ VERME


Yabancı
devletlere, uluslararası veya uluslarüstü kuruluşlara veya bir başka kurum veya
kuruluşa bir mali hakka dayanan veya devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse
(sermaye) katılımına neden olan (karşılıklı) ve kamusal, askeri, siyasi vb.
amaçlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, askeri amaçlı
krediler bu bölüme kaydedilecek iken, askeri hibelerin cari transferlere dahil
edilmesi gerekecektir. Yurtdışı borç verme bölümü III. düzeyde borç verilen
kesimin organizasyon yapısına göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.


08.2.1      Dış Ülkelere (Yapılan Yardımlar)


08.2.1.01
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne


08.2.1.90
Diğer Ülkelere


08.2.2 Uluslararası Kuruluşlara (Yapılan Ödemeler)


08.2.2.01
............. Kuruluşu'na


08.2.3 Uluslarüstü Kuruluşlara


08.2.3.01
............. Kuruluşu'na


08.2.9 Diğer
Dışarıya Borç Verme


08.2.9.01        
Diğer
Dışarıya Borç Verme


 


09.     
YEDEK ÖDENEKLER


Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin
karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde
sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak
ayrılan ödeneklerdir. Sadece Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır.


Yedek ödeneklerin hangi hizmetlerde kullanılabileceği
hususu bütçe kanunlarıyla açıklandığından burada tekrar edilmemiştir.


09.1
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ


09.1.1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği


09.1.1.01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği


09.2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ


09.2.1 Kur
Farklarını Karşılama Ödeneği


09.2.1.01
Kur Farklarını Karşılama Ödeneği


09.3
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ


09.3.1
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği


09.3.1.01      Yatırımları Hızlandırma Ödeneği


09.4
ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ


09.4.1
Öngörülmeyen Giderler Ödeneği


09.4.1.01
Öngörülmeyen Giderler Ödeneği


09.5 DEPREM
GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ


09.5.1       Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği


09.5.1.01
Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği


09.6 YEDEK
ÖDENEK


09.6.1 Yedek
Ödenek


09.6.1.01
Yedek Ödenek


09.7 YENİ
KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ


09.7.1 Yeni
Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği


09.7.1.01 Yeni
Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği


09.8 MÜLTECİ
VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ


09.8.1
Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği


09.8.1.01
Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği


09.9 DİĞER
YEDEK ÖDENEKLER


09.9.1 Diğer
Yedek Ödenekler


09.9.1.01        
Malüller ile
Şehit Dul ve Yetimlerine Yardım Ödeneği


09.9.1.02        
İlama Bağlı
Borçları Karşılama Ödeneği


09.9.1.03        
Özellikli
Giderleri Karşılama Ödeneği
 
  Bugün 6 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com