Defterdarlık Uzmanı
  Yeni Ek Ödeme Oranları ve Tutarları
 

2012 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak olan, yeni Ek Ödeme Tutarları, 2012 Ocak ayı dönemi Maaş Katsayısına göre güncellenerek hesaplanmıştır.

Kadro ve Görev Ünvanı

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

 

 

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

1.257,55

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

1.244,98

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

1.226,11

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

193

1.213,54

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

1.194,68

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

1.163,24

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

180

1.131,80

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları

170

1.068,92

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

1.037,48

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

145

911,73

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

1.037,48

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

1.024,91

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

1.006,04

4) Bunların yardımcıları

155

974,60

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

974,60

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

943,16

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

911,73

4) Bunların yardımcıları

140

880,29

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

880,29

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

848,85

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

817,41

4) Bunların yardımcıları

125

785,97

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

723,09

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

691,65

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

628,78

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

723,09

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

660,22

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

597,34

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

691,65

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

628,78

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

565,90

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

534,46

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

943,16

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

880,29

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

817,41

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

754,53

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

691,65

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

628,78

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

691,65

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

628,78

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

565,90

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

534,46

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

1.257,55

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

1.194,68

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

1.131,80

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

1.194,68

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

1.131,80

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

1.068,92

c) Diş tabiplerinden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

1.163,24

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

1.100,36

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

1.037,48

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

1.037,48

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

974,60

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

911,73

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

880,29

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

817,41

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

754,53

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

723,09

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

660,22

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

597,34

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

565,90

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

408,70

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

408,70

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

408,70

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

943,16

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

880,29

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

817,41

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

414,99

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

414,99

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

414,99

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

408,70

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

408,70

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

408,70

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

408,70

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Müsteşar

195

1.226,11

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

1.131,80

c) Merkezde görevli diğer Valiler

178

1.119,22

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);

 

 

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.226,11

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1.194,68

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.226,11

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

723,09

5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

974,60

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

817,41

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

817,41

8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

660,22

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

 

 

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

1.2257,55

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

200

1.257,55

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

1.257,55

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

132

829,98

5) 2 nci dereceden aylık alanlar

172

1.081,50

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

147

924,30

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

147

924,30

8) 5 inci dereceden aylık alanlar

122

767,11

9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

137

861,42

10) 7 nci dereceden aylık alanlar

117

735,67

e) Hukuk işleri müdürlerinden;

 

 

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.226,11

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1.194,68

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.226,11

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

1.006,04

5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

1.1226,11

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

1.100,36

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

1.100,36

8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

943,16

9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

1.037,48

10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

911,73

f) Kaymakam adayı

145

911,73

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

465,29

b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

465,29

c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

465,29

ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

465,29

d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

465,29

e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

465,29

f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

465,29

g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

465,29

ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

471,58

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

471,58

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

471,58

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

414,99

1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

414,99

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

414,99

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

414,99

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

565,90

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

503,02

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70

440,14

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

 

 

1- Subaylardan;

 

 

a) Genelkurmay Başkanı

103

647,64

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

515,60

c) Orgeneral ve Oramiral

81

509,31

ç) Korgeneral ve Koramiral

79

496,73

d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

484,16

e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

471,58

f) Kıdemli Albay

63

396,13

g) Albay

59

370,98

ğ) Yarbay

56

352,11

h) Kıdemli Binbaşı

68

427,57

ı) Binbaşı

68

427,57

i) Kıdemli Yüzbaşı

68

427,57

j) Yüzbaşı

68

427,57

k) Kıdemli Üsteğmen

69

427,57

l) Üsteğmen

69

427,57

m) Teğmen

69

427,57

n) Asteğmen

69

427,57

2- Astsubaylardan;

 

 

a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

421,28

b) Kad.Kd.Bçvş.

67

421,28

c) Kd.Bçvş.

67

421,38

ç) Kad.Bçvş.

67

421,38

d) Bçvş.

67

421,38

e) Kd.Üstçvş.

68

427,57

f) Üstçvş

68

427,57

g) Kd.Çvş.

68

427,57

ğ) Çvş.

68

427,57

3- Uzman Jandarmalardan;

 

 

a) VIII.Kad.Çvş.

67

421,38

b) VII.Kad.Çvş.

67

421,38

c) VI.Kad.Çvş.

67

421,38

ç) V.Kad.Çvş.

67

421,38

d) IV.Kad.Çvş.

67

421,38

e) III.Kad.Çvş.

67

421,38

f) II.Kad.Çvş.

67

421,38

g) I.Kad.Çvş.

67

421,38

ğ) Çvş.

67

421,38

4- Uzman Erbaşlardan;

 

 

a) Uzman Çavuş

67

421,38

b) Uzman Onbaşı

67

421,38

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:

 

 

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

452,72

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

440,14

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

396,13

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

358,40

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

427,57

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

421,38

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

484,16

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

414,99

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

414,99

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

414,99

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

 

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

515,60

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar

67

421,38

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

333,25

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

301,81

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

295,52

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

264,09

 

 

 

 


 

 
  Bugün 12 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com