Defterdarlık Uzmanı
  03.04.2010 Müdürlük Sınavı
 
 
03.04.2010 tarihli Müdürlük sınavı cevap anahtarı test sonundadır.
SORULAR
 
1- 178 sayılı KHK göre, aşağıdakilerden hangisi Defterdarın görevleri arasında yer almaz?
a)Atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının atamalarını yapmak
b)Bulunduğu il ve bağlı ilçeler teşkilatı işlemlerinin kanun hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak
c)Merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırmak
d)İl ve bağlı ilçelerdeki memurlardan kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunmak

2-
178 sayılı KHK’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisi değildir?
a)Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
b)Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak.
c)Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
d)Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ilgili kamu idaresi tarafından kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını göstermek üzere hazırlanan rapor, aşağıdaki idarelerden hangisine gönderilmez?
a) Hazine Müsteşarlığı                                                    b) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
c) Maliye Bakanlığı                                                          d) Sayıştay Başkanlığı

4-
5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere, bu tasarıya eklenen rapor, belge ve listelerden biri değildir?
a) Kamu yatırım raporu                                                  b) Yıllık ekonomik rapor
c) Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri,     d) Kamu borç yönetimi raporu

5-
5018 sayılı Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini hangi tarihe kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler? 
a) Temmuz ayı sonuna kadar                                        b) Ağustos ayı sonuna kadar
c) Eylül ayı sonuna kadar                                                             d) 17 Ekim’e kadar

6-
5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamında yer almaz?
a) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri
b) Borçlanma ve garanti sınırları
c) Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler
d) İdarelerin performans hedefleri

7- 5018 sayılı Kanuna göre, zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, uygulamaya konulan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçici bütçe     b)Yedek bütçe     c) Ek bütçe                           d) Olağanüstü bütçe

8-
5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında sayılmamıştır?
a) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.
b) Kamu maliyesi, mali saydamlığı sağlayacak şekilde yürütülür.
c) Maliye politikası, makro ekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.
d) Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

9-
5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununun TBMM’de görüşülmesi ve oylanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) TBMM merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler itibarıyla görüşür.
b) TBMM gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür.
c) TBMM diğer bağlı cetvellerin her birini ayrı ayrı görüşür.
d) TBMM merkezi yönetim bütçesini bölümler halinde oylar.

10-
5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanunda sayılan bütçe ilkelerinden birisidir?
a) Bütçeler, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
b) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak geçmiş yılın bütçe gerçekleşmeleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
c) Bütçelerde öngörülen tüm gelir ve giderler safi olarak gösterilir.
d) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, harcama yetkilisinin öngördüğü hedef ve amaçların yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

11
- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilisinin sorumluluklarından biri değildir?
a) Harcama talimatlarını mevzuata uygun vermek
b) Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
c) Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişini gözetmek ve izlemek
d) Ödeme emri belgesini kontrol ederek onaylamak

12-
5018 sayılı Kanuna göre, avans ve kredi verilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Akreditif karşılığı açılan kredi artıkları ertesi yıla devredilir
b) Beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilebilir
c) Krediler sadece belirlenen avans sınırlarının üzerindeki giderler için açılır
d) Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir

13- 5018 sayılı Kanuna göre, alınan bağış ve yardımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hizmeti yapacak idarenin harcama yetkilisi tarafından uygun görülmesi gerekir.
b) Bütçede şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir.
c) Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.
d) Bu ödeneklerden mali yılsonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir.

14-
5018 sayılı Kanun göre, genel faaliyet raporunun hazırlanması ve TBMM’ne sunulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ne sunulur
b) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Sayıştay tarafından TBMM’ne sunulur
c) Sayıştay tarafından hazırlanır ve Sayıştay tarafından TBMM’ne sunulur
d) İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ne sunulur

15-
5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından birisi değildir?
a) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak
b) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek
c) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamak
d) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korumak

16-
5018 sayılı Kanuna göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların oluşacak gelir fazlaları hangi dönemler itibariyle ne zaman genel bütçeye aktarılır?
a) Her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar
b) Her iki ayda bir izleyen ayın yirmibeşine kadar
c) Her üç ayda bir izleyen ayın yirmibeşine kadar
d) Her iki ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar

17-
5018 sayılı Kanuna göre, Sayıştay dış denetimi, genel kabul görmüş uluslar arası denetim standartlarını dikkate alarak, bazı tespitler ve değerlendirmeler yapmak suretiyle gerçekleştirir. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın esas alacağı tespit ve değerlendirmelerden biri değildir?
a) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi
b) Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi
c) Mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğunun tespiti
d) Kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi

18-
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecine ne ad verilir?
a) Elektronik eksiltme                                       b) Dinamik alım sistemi
c) Elektronik kamu alımları platformu         d) Çerçeve anlaşma

19- 4734 sayılı Kanuna göre, aşağıda belirtilen hallerin hangisinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir?
a) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması
c) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması

20
- 4734 sayılı Kanuna göre, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değeri aşan ihalelerden; açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanlarının, elektronik araçlar ile hazırlanarak gönderilmesi halinde ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılması gerekir?
a) 33 gün         b) 18 gün        c) 7 gün          d) 14 gün

21-
4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir idare, mal alımı ihalesi için yaptığı ihale ilanında “istenilen belgelerin neler olduğu” hususunu belirtmeyi unutmuştur. Bundan sonraki süreç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İlan geçersiz olduğundan düzeltme yapılamaz ve kanuna uygun bir ilanın yeniden yapılması gerekir
b) İlan geçersizdir ancak, hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak sürece devam edilebilir
c) İlan geçerlidir ancak, idarenin bir düzeltme metni hazırlayarak doküman satın alan isteklilere tutanak karşılığında vermesi gerekir
d) İlanda belirtilmeyen hususlara diğer ihale dokümanlarında yer verilmiş ise, isteklilerin doküman satın alarak bu hususları öğrenmesi mümkün olacağından herhangi bir aksaklık meydana gelmez, süreç devam eder

22- 4734 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmaz?
a) Birim fiyat teklif cetvelinde miktar ile birim fiyatın çarpımında hata bulunması
b) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belge noksanlığı bulunması
c) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi noksanlığı bulunması
d) İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin konulduğu zarfın üzerine ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmaması

23-
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, sözleşmelerin devri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir
b) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır
c) İsim ve statü değişikliği nedeni ile yapılan devirlerde devir tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devralınamaz
d) İzinsiz devredilen veya devralınan sözleşmeler feshedilir

24- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabiri aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Mükellefin boşandığı eşinde kalan ve kendisinin nafaka vermediği çocuğu
b) Mükellefin üvey evladı
c) Mükellefin 26 yaşındaki yüksek lisans yapan çocuğu
d) Annesini kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar

25- 193 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret değildir?
a) Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler
b) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler
c) Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler
d) Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler

26- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi teslim sayılan haller arasında yer almamaktadır?
a) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devredilmesi
b) Vergiye tabi malların işletme personeline hediye olarak verilmesi
c) Vergiye tabi malların her ne sebeple olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi
d) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmemiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması

27- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca, teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse alacaklı amme idaresi hangi yola başvurabilir?
a) İhtiyati tahakkuk          b) İhtiyati haciz    c) Haciz               d) Teminat isteme

28- 6183 sayılı Kanuna göre, gecikme zammının uygulanması konusunda aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
a) Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı güne kadar olan müddettir
b) Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez
c) Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir
d) Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergilerden belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız % 10 gecikme zammı uygulanır

29- 6183 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde zamanaşımı kesilir?
a) İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi nedeniyle takibat yapılmasına imkân yoksa bu halin devamı müddetince
b) Borçlunun yabancı memlekette bulunması nedeniyle takibat yapılmasına imkan yoksa bu halin devamı müddetince
c) Borçlunun hileli iflas etmesi nedeniyle takibat yapılmasına imkan yoksa bu halin devamı müddetince
d) Borçlunun terekesinin tasfiyesi nedeniyle takibat yapılmasına imkan yoksa bu halin devamı müddetince

30- 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesine ne ad verilir?
a) Vergi kaçakçılığı            b) Usulsüzlük       c) Vergi ziyaı        d) İkmalen vergi tarhı

31- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi nasıl tahsil edilir?
a) Akit ve işlemlerin her birinden ayrı ayrı nispi vergi alınır
b) En yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ve işlem üzerinden vergi alınır
c) Akit ve işlemler üzerinden Kanuna ekli tabloya göre maktu bir vergi alınır
d) En düşük vergi alınması gerektiren akit ve işlem üzerinden vergi alınır

32- 488 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki birimlerden hangisi resmi daire sayılmaz?
a) Ankara İl Özel İdaresi   b) Yapracık Köyü     c) Türk Patent Enstitüsü d)PTTGenel Müdürlüğü

33- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü     b) S.S İstanbul Eczacılar Yapı Kooperatifi
c) Reklamcılar Derneği                                     d) Emlak Konut Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı

34-Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması amacıyla harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli esas alınarak taşınır 1 inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenen ve taşınırların taşınır 2 nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedildiği cetvele ne ad verilir?
a) Taşınır kesin hesap icmal cetveli                               b) Taşınır kesin hesap cetveli
c) Taşınır hesap cetveli                                     d) Kütüphane yönetim hesabı cetveli

35-
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, kamu idareleri arasında bedelsiz devir konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bedelsiz devre konu taşınırın kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını tamamlamış olması gerekir
b) İdarece ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, harcama yetkilisi tarafından uygun görülürse kamuya yararlı özel hukuk tüzel kişilerine bedelsiz devredilebilir
c) Devralmak isteyen idare açısından taşınırın; bakım, onarım ve taşıma giderleri açısından ekonomik olması gerekir
d) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen taşınırların projenin tamamlanmasından sonra söz konusu taşınırlar 5 yıldan önce de devredilebilir.

36- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır yönetim hesabında aşağıda sayılanlardan hangisi bulunmaz?
a) Taşınır sayım ve döküm cetveli                                b) Yılsonu sayımına ilişkin sayım tutanağı
c) Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli       d) Taşınır kesin hesap cetveli

37- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hallerin hangisinde taşınır işlem fişi düzenlenir?
a) Ciltlenmiş olanlar hariç olmak üzere dergi gazete gibi süreli yayın alımları
b) Yangın söndürme tüpü ile yazıcı kartuş alımları
c) Demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar
d) Arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyali alımları

38- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 2 yıllık yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 9/1                     b) 10/1                                  c) 10/2                                  d) 11/2                 

39- 657 sayılı Kanuna göre, uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinmesi kaç yıl sonra istenebilir?
a)Fiilin işlendiği tarihten 3 yıl sonra                                              b)Fiilin işlendiği tarihten 5 yıl sonra
c) Cezanın uygulanmasından 3 yıl sonra                                  d)Cezanın uygulanmasından 5 yıl sonra

40-
657 sayılı Kanuna göre, günlük çalışma saatleri merkezde (Ankara) nasıl düzenlenir?
a) Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
b) İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
c) Valiliğin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca
d) Başbakanlıktan izin almak koşuluyla her kamu idaresince

41-
657 sayılı Kanuna göre, ödüllendirilecek memurların sayısı kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun ne kadarından fazla olamaz?
a) Binde 1               b) Binde 3                 c) Binde 5                  d) Binde 10

42- 657 sayılı Kanuna göre, master ve doktorasını tamamlayan memura kaç kademe ilerlemesi uygulanır?
a) Master için 1, doktora için 1                             b) Master için 1, doktora için 2
c) Master için 2, doktora için 1                             d) Master için 2, doktora için 2

43-
3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel teşebbüslerin devletleştirilmesine ilişkin şartlarından biri değildir?
a) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretiminin ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi
b) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretimin, kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanının bulunmaması
c) Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesi
d) Devletleştirilecek özel teşebbüs hakkında Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmış olması

44- Kamu yararı amacıyla devletin, olağanüstü durumlarda rızalarına bakılmaksızın kişilerin elinde bulunan taşınır mallara bedeli karşılığı el konulmasına ne ad verilir?
a) İstimval                           b) İstimlak                           c) İstirdat                              d) İstihlak

45-Teferruğ yoluyla edinilen taşınmazların satıla­bilmesi için, edinme tarihinden itibaren kaç yıl geçmesi gereklidir?
a) 2                                        b) 3                                        c) 1                                        d) 10

46-
Devlete ait taşınmaz mallardan değeri yılları bütçe kanununda belirlenen tutarın alt ve üst sınırları arasındakileri satmaya kim yetkilidir?
a)Bakanlar Kurulu            b) Maliye Bakanlığı c) Hazine Müsteşarlığı                                d) Bayındırlık Bakanlığı

47- Aşağıdakilerden hangisi 2964 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında değildir?
a) Kefalet sandıkları
b) Belediyelerin Kurdukları birlikler
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar
d) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 48- 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, ilgililer tarafından taşınmaza müdahale yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içinde mahallin mülki amirliğine başvurulabilir?
a)15                           b) 30                             c) 45                               d) 60

49- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde en fazla kaç yıla kadar irtifak hakkı kurulabilir?
a) 19                        b) 39                               c) 49                                                               d) 99

50- Ecrimisilde tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süreleri ne kadardır?
a) 5-10 yıl                b) 5-5 yıl                         c) 10-5 yıl                                                    d) 10-10yıl

51-
2577 sayılı Kanuna göre, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan dava aşağıdakilerden hangisidir?
a) İptal davası           b) Tam yargı davası         c) Uyuşmazlık davası          d) Tazmin davası
52-4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlarda Asliye Hukuk Mahkemeleri kararlarına karşı temyiz süresi aşağıdakilerden hangisidir.
a) 60 gündür.             b) 15 gündür.                 c) 45 gündür.                                          d) 30gündür.
53- 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kollarından biri değildir?
a) Meslek hastalığı             b) Malûllük               c) Yaşlılık                           d) Ölüm

54-
5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardan değildir?
a) Yaşlılık aylığı bağlanması
b) Toptan ödemesi yapılması
c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
d) Cenaze ödeneği verilmesi

55- 5510 sayılı Kanuna göre, bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiili hizmet süresi                                                           b) İtibari hizmet süresi
c) Sürekli iş göremezlik süresi                                       d) Aylıksız izin süresi

56-
5510 sayılı Kanuna göre, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya hangi aylık bağlanır?
a) Tercih ettiği aylığı                                                         b) Ölüm aylığı
c) Yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı               d) Her iki aylığı

57-
5510 sayılı Kanuna göre, nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar hangi tarihte doğmuş sayılır?
a) 1 Ocak                             b) 1 Temmuz                       c) 15 Ocak                           d) 15 Temmuz

58-
832 sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden birisi değildir?
a) Hükme esas tutulan bir ilamın bozulma suretiyle ortadan kalkmış olması
b) İbraz edilen belgede sahtecilik bulunup da hükme etki yapmamış olması
c) Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrerlik olması
d) Hükme tesir edebilecek bazı belgelerin inceleme ve yargılama sırasında bulunamayıp, hükümden sonra meydana çıkması

59-
Sayıştay tarafından sayman (muhasebe yetkilisi) hesapları incelenirken aşağıda belirtilenlerin hangisi inceleme kapsamına dahil edilmez?
a)Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere ve bütçedeki tertiplere uygun olarak tahakkuk takip ve tahsil edilip edilmediği
b)Giderlerin, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya uygun olarak harcanıp harcanmadığı
c)Ödemenin istihkak sahiplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı
d)Ödemelerin saymanlığa (muhasebe birimine) geldiği tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde hak sahibine ödenip ödenmediği

60-
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari soruşturmaya ilişkin istenemeyecek bilgi ve belgeler arasında yer almaz?
a) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğurmayacak bilgi ve belgeler
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi ve belgeler
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve belgeler
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek bilgi ve belgeler

61-
5176 sayılı Kanuna göre oluşturulan Etik Kurulun, kendisine şikayet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç kaç ay içerisinde sonuçlandırması zorunludur?
a) 1 ay                                  b) 2 ay                                  c) 3 ay                                   d) 4 ay

62-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
b)Türkiye’de ikamet eden yabancılar, dilekçelerini sadece Türkçe yazmaları kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.
c)Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, incelenmezler.
d)Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

63- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlarda alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi durumunda, ilk ödemeden sonraki ödemelerde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
a) Fatura                                              b) Taşınır İşlem Fişi  
c) Onay belgesi                                 d) Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı

64-
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, yurtlarda barınan öğrencilere kupon karşılığı verilen yemek yardımlarına ilişkin işletmelere yapılacak ödemelerde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
a) Hizmet işleri hak ediş raporu                     
b) Harcama talimatı
c) Fatura             
d) Öğrenci sayısı, gün sayısı ve tutarları gösterir yetkili makamca onaylı liste  

65-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi fatura olarak kabul edilmeyen belgedir?
a) THY’na ait elektronik yolcu bileti            
b) Çiftçi (A)’ya imzalattırılmış müstahsil makbuzu
c) Duvarcı ustası (A)’ya imzalattırılmış harcama pusulası
d) Market (A)’dan alınmış pos cihazı çıktısı

66- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
a) Sözleşmenin bir örneği                                                
b) Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği
c) Harcama talimatı                                        
d) Gereken hallerdeBakanlığın uygun görüş yazısı

67- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimlerine aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?
a) Arazi üzerinde çalıştıkları günler için yevmiye ve yol masrafı ödenir.
b) Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık kadro derecelerine göre hak etmiş oldukları yurt içi gündeliklerinin 1/3 ü oranında günlük tazminat ödenir.
c) Bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir.
d) Kadastro ve tapulaması yapılan arazi sahiplerinin yatırmış oldukları yollukların yarısı bütçeye gelir kayıt edilir, kalan yarısı da görevlilere harcırah olarak ödenir.

68- 6245 sayılı Kanuna göre, sürekli görev yolluğu harcırahını aldıktan sonra atamasından vazgeçilenlere aşağıdakilerden hangisi tazminat olarak ödenir?
a) Müstahak oldukları aile masrafını geçmemek şartıyla, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.
b) Harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarını geçmemek şartıyla, müstahak oldukları aile masrafının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.
c) Müstahak oldukları yer değiştirme masrafını geçmemek şartıyla, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.
d) Harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarını geçmemek şartıyla, müstahak oldukları yer değiştirme masrafının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.

69- 6245 sayılı Kanuna göre, Sanayi Bakanlığı Müfettişi (A) soruşturma yapmak üzere iki ay süreyle Mersin’ de görevlendirilmiştir. Müfettiş 125,- TL ye uçak bileti, 200,- TL tutarında da görev esnasında kullanacağı eşya satın almış ve kalacağı otel içinde 600,- TL avans ödemiştir. Müfettiş asli görev yerinden ayrılmadan, görevlendirme onayının iptal edildiği kendisine bildirilmiştir. Hava yolları şirketi, uçak biletinin 75,- TL sini, otel de avansın 550,- TL’sini müfettişe geri ödemiştir. Bu veriler dikkate alınarak aşağıdaki tutarlardan hangisi Müfettişe tazminat olarak ödenir?
a) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si ile otel için ödenen avanstan iade edilmeyen 50 TL (50+50=100 TL)
b) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si
c) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si ile otel için ödenen avanstan iade edilmeyen 50 TL ve iadesi kabul edilmeyen eşyanın tutarı olan 200 TL (50+50+200=300 TL)
d) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si ile iadesi kabul edilmeyen eşyanın tutarı olan 200 TL (50+200=250 TL)

70- 6245 sayılı Kanuna göre, Sivas Defterdarlığı Muhasebe Denetmeni (A) 01.03.2009 - 30.10.2009 tarihleri arasında Şarkışla ilçesi Malmüdürlüğüne, 01.11.2009-31.03.2010 tarihleri arasında da aynı ilçe vergi dairesi müdürlüğüne vekalet etmiştir. Muhasebe Denetmeni (A) nın harcırahı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Muhasebe Denetmeni olması nedeniyle Malmüdürlüğüne ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne vekalet ettiği dönem için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre gündelik ve vekalet süresince de gündeliğin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir.
b) Malmüdürlüğüne ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vekalet süresinin tamamının ilk 90 günü için tam, müteakip 90 gün için 2/3 oranında Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre gündelik ve vekalet süresince de gündeliğin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir.
c) Malmüdürlüğüne vekâlet ettiği sürenin ilk 90 günü için tam, müteakip 90 gün için 2/3 oranında fiilen almakta olduğu aylık karşılığı Bütçe Kanunlarında belirtilen tutarda yevmiye ödenir, kalan günler için yevmiye ödenmez. Vergi Dairesi Müdürlüğüne vekâlet ettiği süreninde ilk 90 günü için tam, kalan süre için de 2/3 oranında fiilen almakta olduğu aylık karşılığı Bütçe Kanunlarında belirtilen tutarda yevmiye ödenir. Ayrıca, Malmüdürlüğüne ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne vekalet ettiği sürenin sadece ilk 10 günü için belgelendirmek şartıyla harcıraha esas yevmiyesinin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir. 
d) Malmüdürlüğüne vekalet ettiği sürenin tamamı için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre gündelik ve vekalet süresince de gündeliğin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir. Vergi Dairesine vekalet ettiği süreninde ilk 90 günü için tam, kalan süre için de fiilen almakta olduğu aylık karşılığı Bütçe Kanunlarında belirtilen tutarda yevmiye ile vekalet ettiği sürenin sadece ilk 10 günü için belgelendirmek şartıyla harcıraha esas yevmiyesinin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir. 

71- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtdışı yer değiştirme masrafıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her kilometre ve deniz mili başına kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi ödenir.
b) Memur ve hizmetlinin kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı ödenir.
c) Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını geçemez)
d) Yabancı ülkelerden dönüşlerde Harcırah Kanununa göre hesaplanacak yurt dışı yer değiştirme masrafının yarısı ödenir.

72- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aktif karakterli olmakla beraber düzenleyici hesap olarak bilançonun aktifinde yer almayan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a) 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
b) 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı
c) 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
d) 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

73- Hazinece, 31.07.2009 tarihinde 300 gün vadeli ve 20.000.000 TL nominal bedelle ihraç edilen bono kuponsuz olarak satılmıştır. Vade bitiminde ödenecek faiz toplamı 500.000 TL dir. Bono ihracı ve 2009 yılına ait faiz tahakkukuna ilişkin aşağıda verilen muhasebe kayıtlarından hangisi doğrudur?
a) -----------31.07.2009----------------------
    102 Bankalar H.                                                                           20.000.000
                305 Bonolar H.                                                                                 10.000.000
                405 Bonolar H.                                                                                 10.000.000
   ---------------------/--------------------------
-----------------31.07.2009-----------------
630 Giderler H.                                                                        500.000
                381 Gider Tahakkukları H.                                                                                  500.000
------------------------/-----------------------
b)-----------------31.07.2009-----------------
   102 Bankalar H.                                                                            20.000.000
                305 Bonolar H.                                                                                 20.000.000
    -----------------31.07.2009-----------------
   630 Giderler H.                                                                     500.000
                381 Gider Tahakkukları H.                                                                                  500.000
   ------------------------/------------------------
c)-----------------31.07.2009------------------
   102 Bankalar H.                                                                            20.000.000
                305 Bonolar H.                                                                                 20.000.000
   -----------------31.12.2009------------------
   630 Giderler H.                                                                     250.000
                381 Gider Tahakkukları H.                                                                                  250.000
   ------------------------/------------------------
d)-----------------31.07.2009------------------
 102 Bankalar H.                                                                             20.000.000
                409 Uzun Vad. Diğer İç Mali Borçlar H.                                      20.000.000
   -----------------31.12.2009-------------------
   630 Giderler H.                                                                     250.000
                381 Gider Tahakkukları H.                                                                                  250.000
   ------------------------/-------------------------        

74- 73. soruda ihraç edilen bonoların vadesinde itfasının yapılması ve faizlerinin ödenmesine ilişkin aşağıda verilen yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a) --------------------- / --------------------------
    630 Giderler H.                                                                                    500.000
    305 Bonolar H.                                                                              20.000.000
                 103 Ver. Çek.ve Gönd.Em.H.                                                        20.500.000
------------------------ / --------------------------
b) -------------------- / ---------------------------
    630 Giderler H.                                                                                    500.000
    305 Bonolar H.                                                                              20.000.000
                103 Ver.Çek.ve Gönd.Em.H.                                                                          20.500.000
    830 Bütçe Giderleri H.                                                  20.500.000
                835 Gider Yansıtma H.                                                                    20.500.000
----------------------- / ---------------------------
c) -------------------- / --------------------------
    630 Giderler H.                                                                                    250.000
    381 Gider Tahakkukları H.                                                             250.000
    305 Bonolar H.                                                                              20.000.000
                103 Ver. Çek.ve Gnd.Em.H.                                                                           20.500.000
    830 Bütçe Giderleri H.                                                                  20.500.000
                835 Gider Yansıtma H.                                                                                    20.500.000
------------------------ / -------------------------
d)--------------------- / --------------------------
    630 Giderler H.                                                                                    250.000
    381 Gider Tahakkukları H.                                                              250.000
    305 Bonolar H.                                                                              20.000.000
                103 Ver. Çek.ve Gnd.Em.H.                                                                           20.500.000
    830 Bütçe Giderleri H.                                                                      500.000
                835 Gider Yansıtma H.                                                                                        500.000
   --------------------- / -------------------------

75
-31.12.2009 tarihinde Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabının 750.000 TL bakiye vermesi durumunda 01.01.2010 tarihindeki açılış kaydından sonra söz konusu bakiye ile ilgili olarak yapılması gereken doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)--------------------------------/------------------------
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H.
750.000
 
 
    690-Faaliyet Sonuçları H.
 
750.000
----------------------------------/-------------------------
b)-------------------------------/--------------------------
690-Faaliyet Sonuçları He.
750.000
 
 
   590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H.
 
750.000
---------------------------------/--------------------------
c)------------------------------/---------------------------
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H.
750.000
 
 
     590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H.
 
750.000
---------------------------------/---------------------------
d)------------------------------/----------------------------
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H.
750.000
 
 
    570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H.
 
750.000
--------------------------------/-----------------------------

76
- Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğünce bir hafta boyunca vergi ve diğer gelir olarak tahsil etmiş olduğu 200.000 €’yu 17.07.2009 Cuma günü Dış Ödemeler Muhasebe Birimine göndermiştir. Dövizlerin kayıtlı değeri 360.000 TL ve 17.07.2009 tarihinde T.C.M.B Döviz Satış Kuru 1€= 1.90 TL’dir. Dövizlerin Dış Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilmesi kaydı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)--------------------------/---------------------------
511-Muhasebe birimleri Arası İşlemler H.
380.000
 
 
    106-Döviz Gönderme Emirleri H.
 
380.000
----------------------------/--------------------------
b)---------------------------/---------------------------
510-Nakit Hareketleri H.
380.000
 
 
    106-Döviz Gönderme Emirleri H.
 
380.000
------------------------------/--------------------------
c)---------------------------/--------------------------
511-Muhasebe birimleri Arası İşlemler H.
360.000
 
 
     106-Döviz Gönderme Emirleri H.
 
360.000
-----------------------------/--------------------------
d)--------------------------/---------------------------
510-Nakit Hareketleri H.
360.000
 
 
     106-Döviz Gönderme Emirleri H.
 
360.000
---------------------------/----------------------------

77-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açılan temizlik ihalesine katılan istekli “B” den 03.03.2009 tarihinde geçici teminat olarak tahsil edilen 10.000 TL’nin yanlışlıkla tahakkuklu bütçe geliri olarak kayıtlara alındığı tespit edilmiştir. Yapılan yanlışlığın anlaşılması üzerine 05.03.2009 tarihinde gerekli düzeltme kayıtları yapılmıştır. Yapılması gereken doğru düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)-------------------------/------------------------------
120-Gelirlerden Alacaklar H.
10.000
 
 
 330-Alınan Depozito ve Teminatlar H.
 
10.000
800-Bütçe Gelirleri H.
10.000
 
 
 805-Gelir Yansıtma H.
 
10.000
----------------------------/------------------------------
b)--------------------------/-----------------------------
100-Kasa H.
10.000
 
 
 120-Gelirlerden Alacaklar H.
 
10.000
805-Gelir Yansıtma H.
10.000
 
 
 800-Bütçe Gelirleri H.
 
10.000
----------------------------/-----------------------------
c)--------------------------/-----------------------------
100-Kasa Hesabı
10.000
 
 
 330-Alınan Depozito ve Teminatlar H.
 
10.000
----------------------------/-----------------------------
d)-------------------------/-----------------------------
120-Gelirlerden Alacaklar H.
10.000
 
 
 330-Alınan Depozito ve Teminatlar H.
 
10.000
---------------------------/-----------------------------

78- (A) Kamu İktisadi Teşebbüsüne daha önce taahhütte bulunulmuş 100.000 TL lik sermaye artırımı Hazinece yerine getirilmiştir. Bu işleme ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerin hangisinde verilmiştir?
a)---------------------/--------------------------------
    240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler H.        100.000
                103 Verilen Çek. Ve Gönderme.Emr.H.                                        100.000
    830 Bütçe Giderleri H.                                                  100.000
                835 Gider Yansıtma H.                                                                    100.000
-----------------------/---------------------------------
b)--------------------/---------------------------------
    247 Sermaye Taahhütleri H.                                       100.000
                103 Verilen Çek. Ve Gönderme.Emr.H.                                        100.000
    830 Bütçe Giderleri H.                                                  100.000
                835 Gider Yansıtma H.                                                                    100.000
 ---------------------/----------------------------------
c)--------------------/----------------------------------
     247 Sermaye Taahhütleri H.                                      100.000
                240 Mali Kuruluşlara Yat. Sermayeler H.                                    100.000
   ---------------------/----------------------------------
d)---------------------/----------------------------------
    241 Mal ve Hizmet Üreten Kur.Yat.Serm.H.           100.000
                103 Verilen Çek. Ve Gönderme.Emr.H.                                        100.000
    830 Bütçe Giderleri H.                                                  100.000
                835 Gider Yansıtma H.                                                                    100.000
  ----------------------/----------------------------------

79- Dünya Bankası ile Sağlık Bakanlığı arasında “Bronşit hastalarında erken tanı kapasitesinin arttırılması” konusunda 1.000.000 $ lık proje kredisi anlaşması çerçevesinde proje tutarının 500.000 $ lık kısmının Sağlık Bakanlığı adına Merkez Bankasındaki özel bir hesaba aktarıldığına ilişkin hesap özeti Devlet Borçları Muhasebe Birimine gelmiştir.(Aktarım Tarihinde M. Bankası Döviz Satış Kuru 1 $ =1.5)
a) -------------------- / ----------------------------
   104 Proje Özel H.                                                           750.000
410 Dış Mali Borçlar H.                                                           750.000
   951 Kredi Anlaşmaları H.                                             750.000
950 Kullanılacak Dış Krediler H.                                           750.000
   --------------------- / ----------------------------
b)--------------------- / ----------------------------
   410 Dış Mali Borçlar H.                                                750.000
104 Proje Özel H.                                                                              750.000
   951 Kredi Anlaşmaları H.                                             750.000
950 Kullanılacak Dış Krediler H.                                                   750.000
 ------------------------ / ---------------------------
c)---------------------- / ---------------------------
104 Proje Özel Hs.                                                             750.000
410 Dış Mali Borçlar H.                                                                   750.000
950 Kullanılacak Dış Krediler H.                                                   750.000
951 Kredi Anlaşmaları H.                                                               750.000
 ----------------------- / ----------------------------
d)--------------------- / ----------------------------
 104 Proje Özel H.                                                            750.000
                499 Diğer Uzun Vad. Yab. Kaynaklar H.                                   750.000
 951 Kredi Anlaşmaları H.                                               750.000
950 Kullanılacak Dış Krediler H.                                                   750.000
------------------------ / ----------------------------

80-
Yüreğir Vergi Dairesince tahakkuk etmiş DSİ ait “sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücreti” 5.000 TL tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)------------------/-------------------------
100 Kasa H.                                                                           5.000
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                                                      5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                         5.000
       800 Bütçe Gelirleri H.                                                                                    5.000
 -------------------/-------------------------
b)------------------/-------------------------
100 Kasa H.                                                                       5.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                           5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     5.000
       800 Bütçe Gelirleri H.                                                                                5.000
    ------------------/-------------------------
c)------------------/-------------------------
100 Kasa H.                                                                       5.000
 333 Emanetler H.                                                                                   5.000
    -------------------/------------------------           
d)-------------------/-------------------------
100 Kasa H.                                                                       5.000
 363 Kamu İdare Payları H.                                                                  5.000
   -------------------/-------------------------

81- Dolaşımdan kaldırılan 1.000.000 TL değerinde madeni para, Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimince, döner sermayeye verilmiş olup, karşılığında döner sermayeden 3.000 TL tahsilât yapılmıştır.
a)-------------------- / ----------------------------
   409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar H.                 1.000.000
108 Diğer Hazır Değerler H.                                                             1.000.000
   830 Bütçe Giderleri H.                                   1.000.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                      1.000.000
 100 Kasa H                                                                             3.000
600 Gelirler H.                                                                                             3.000
 805 Gelir Yansıtma H.                                                   3.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                                3.000
----------------------- / ----------------------------
b)-------------------- / ----------------------------
 409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar H. 1.000.000
100 Kasa H.                                                                                       1.000.000
 830 Bütçe Giderleri H.                                                     1.000.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                     1.000.000
100 Kasa H                                                                               3.000
600 Gelirler H.                                                                                            3.000
 ------------------------ / --------------------------
c)---------------------- / --------------------------
 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar H.                        1.000.000
         100 Kasa H.                                                                                              1.000.000
830 Bütçe Giderleri H.                                                      1.000.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                     1.000.000
100 Kasa H.                                                                             3.000
600 Gelirler H.                                                                                       3.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                    3.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                              3.000
------------------------- / -------------------------
d)---------------------- / --------------------------
409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar H.                    1.000.000
108 Diğer Hazır Değerler H.                                                            1.000.000
830 Bütçe Giderleri H.                                                      1.000.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                     1.000.000
100 Kasa H.                                                                              3.000
600 Gelirler H.                                                                            3.000
---------------------------- / -----------------------

82- İzmir Devlet Hastanesinde bulunan ve kayıtlı değeri 100.000 TL olan gelecek yıllar ihtiyaç stoklar hesabında kayıtlı malzeme, görevlilerin kusurundan dolayı kullanılamaz hale gelmiştir. Malzemenin rayiç bedeli 120.000 TL, hurda değeri ise 30.000 TL dir. Bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
    a)---------------------------- / ------------------------------
294 Elden Çık. Stoklar ve Maddi Dur. Varlk. H.      30.000
630 Giderler H.                                                          70.000
293 Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları H .                                         100.000
140 Kişilerden Alacaklar H.                                      70.000
600 Gelirler H.                                                                                      70.000
------------------------- / --------------------------------
    b)--------------------------- / --------------------------------
293 Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları H.                     30.000
630 Giderler H.                                                         70.000
294 Elden Çık. Stoklar ve Maddi Dur. Varlk. H.                        100.000
140 Kişilerden Alacaklar H.                                      70.000
600 Gelirler H.                                                                                      70.000
-------------------------- / -------------------------------
    c)---------------------------- / -------------------------------
294 Elden Çık. Stoklar ve Maddi Dur. Varlk. H.      30.000
630 Giderler H.                                                          70.000
293 Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları H .                                     100.000
------------------------- / --------------------------------
    d)------------------------------- / ----------------------------
294 Elden Çık. Stoklar ve Maddi Dur. Varlk. H.         30.000
630 Giderler H.                                                                   70.000
293 Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları H .                                         100.000
140 Kişilerden Alacaklar H.                                            90.000
600 Gelirler H.                                                                                      90.000
------------------------------ / ---------------------------

83-Malmüdürlüğü mükellefi (Y) 2000 TL tutarındaki katma değer vergisi borcunu kasım ayında banka çeki ile ödemiştir. Malmüdürlüğünce vergi dairesi alındısı karşılığında alınan çek, aynı gün düzenlenen teslimat müzekkeresi ile malmüdürlüğü hesabının bulunduğu ziraat bankasına tahsil için gönderilmiştir. Ziraat bankasından aynı ay içerisinde alınan yazıda çek tutarının karşılıksız çıktığı belirtilmiştir. Bu işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)-------------------- / ---------------------------
101 Alınan çekler H.                                                         2.000
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     2.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                       2.000
--------------------- / -----------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H.(Muh. Bir. Çek)                                           2.000
--------------------- / -----------------------------
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
101 Alınan Çekler H.                                                                       2.000
--------------------- / ------------------------------
b)------------------ / -------------------------------
101 Alınan çekler H.                                                                        2.000
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
--------------------- / -----------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H.(Muh. Bir. Çek)                                           2.000
--------------------- / -----------------------------
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
101 Alınan Çekler H.                                                                                       2.000
805 Gelir Yansıtma H .                                                    2.000
800 Bütçe Gelirleri H .                                                                      2.000
---------------------- / ----------------------------
c)-------------------- / ----------------------------
101 Alınan çekler H.                                                         2.000
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     2.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                       2.000
----------------------- / ----------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çek. H.(Muh. Bir. Çek)                                               2.000
----------------------- / ----------------------------
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
101 Alınan Çekler H.                                                                       2.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                       2.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     2.000
---------------------- / -----------------------------
d)-------------------- / -----------------------------
101 Alınan çekler H.                                                         2.000
120 Gelirlerden Alacaklar H.                                           2.000
805 Gelir Yansıtma H .                                                    2.000
800 Bütçe Gelirleri H .                                                      2.000
--------------------- / -----------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H .(Muh. Bir. Çek)                                          2.000
---------------------- / ----------------------------
800 Bütçe Gelirleri H .                                                      2.000
805 Gelir Yansıtma H .                                                                    2.000
----------------------- / --------------------------

84-
Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olan (Y) nin takipli konumdaki vergi borcuna karşılık verdiği 2.000 TL tutarındaki banka çeki vergi dairesi alındısı karşılığında alınmıştır. Vergi dairesi müdürlüğünce teslim alınan çek aynı gün düzenlenen teslimat müzekkeresi ile bankaya gönderilmiştir. Çekin karşılığının merkez bankası hesabına geçtiği anlaşılmıştır. Bu işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)-------------------- / ---------------------------------
101 Alınan çekler H           .                                              2.000
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar H.                                             2.000
---------------------- / ---------------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H .(Muh. Bir. Çek)                                          2.000
---------------------- / ----------------------------------
510 Nakit Hareketleri H .                                                 2.000
101 Alınan Çekler H .                                                                      2.000
----------------------- / --------------------------------
b)--------------------- / -------------------------------
101 Alınan çekler H .                                                        2.000
121 Gelir.den Takipli Alacaklar H.                                2.000
----------------------- / --------------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H .(Muh. Bir. Çek)                                          2.000
----------------------- / --------------------------------
102 Banka H .                                                                   2.000
101 Alınan Çekler H .                                                                      2.000
---------------------- / ---------------------------------
c)-------------------- / ---------------------------------
101 Alınan çekler H.                                                         2.000
121 Gelir.den Takipli Alacaklar H.                                2.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     2.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                       2.000
---------------------- / -----------------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H .(Muh. Bir. Çek)                                          2.000
---------------------- / ----------------------------------
102 Banka H.                                                                     2.000
101 Alınan Çekler H.                                                       2.000
--------------------- / -----------------------------------
d)------------------ / --------------------------------
101 Alınan Çekler H.                                                        2.000
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar H.                                             2.000
805 Gelir Yansıtma H .                                                    2.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                       2.000
--------------------- / -------------------------------
101 Alınan Çekler H. (Tahsildeki Çek)                         2.000
101 Alınan Çekler H .(Muh. Bir. Çek)                                          2.000
--------------------- / -------------------------------
510 Nakit Hareketleri H.                                                  2.000
101 Alınan Çekler H.                                                       2.000
--------------------/--------------------------------

85- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca toplam 20.000 TL ye satın alınan 1.500 adet ayakkabı 27.000 TL ye peşin bedel ile satılmıştır. 15 gün sonra ayakkabıları alan firma istenilen vasıfta olmadığı gerekçesiyle iade etmiştir. İade edilen ticari mal yeniden satılmak üzere satış ambarına konulmuştur. Bu işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)-------------------- / -----------------------------
630 Giderler H.                                          20.000
153 Ticari Mallar H.                                                                         20.000
100 Kasa H.                                                               27.000
600 Gelirler H.                                                                                    27.000
     ------------------ / ------------------------------
610 İndirim İade ve Iskontolar H.                         27.000
100 Kasa H.                                                                                       27.000
153 Ticari Mallar H.                                                 20.000
600 Gelirler H.                                                                                    20.000
    --------------------- / ----------------------------  
b)--------------------- / ----------------------------
   630 Giderler H.                                                20.000
153 Ticari Mallar H.                                                                         20.000
 100 Kasa H.                                                      27.000
600 Gelirler H.                                                                                    27.000
------------------------ / ---------------------------
153 Ticari Mallar H.                                         20.000
    100 Kasa H.                                                                                           27.000
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler H.                    27.000
    835 Gelir Yansıtma H.                                                                         27.000
----------------------- ----/ ------------------------- 
c)------------------------- / -------------------------
630 Giderler H.                                                                   20.000
 153 Ticari Mallar H.                                                                               20.000
100 Kasa H.                                                        27.000
   600 Gelirler H.                                                                                        27.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     27.000
   800 Bütçe Gelirleri H.                                                                            27.000
----------------------- / ----------------------------
------------------/----------------------------------
610 İndirim İade ve Iskontolar H.                                 27.000
   100 Kasa H.                                                                                            27.000
153 Ticari Mallar H.                                                         20.000
    600 Gelirler H.                                                                                       20.000
830 Bütçe Giderleri H.                                                      27.000      
           835 Gider Yansıtma H.                                                                        27.000
--------------------- / ----------------------------  
d)----------------- / ------------------------------
630 Giderler H.                                                                   20.000 
   153 Ticari Mallar H.                                                                              20.000 
100 Kasa H.                                                        27.000 
   600 Gelirler H.                                                                                        27.000 
805 Gelir Yansıtma H.                                                     27.000 
   800 Bütçe Gelirleri H.                                                                            27.000
---------------------/-----------------------------

-------------------------/------------------------
610 İndirim İade ve İskontolar H.                                 27.000 
    100 Kasa H.                                                                                           27.000 
153 Ticari Mallar H.                                                         20.000 
    600 Gelirler H.                                                                                        20.000 
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler H.                   27.000 
    835 Gelir Yansıtma H.                                                                         27.000 
------------------ / -------------------------------  

86- Ankara Milli Emlak Müdürlüğüne bağlı Dörtbaş köyü sınırları içerisinde bulunan ve kayıtlı değeri 40.000 TL olan Hazineye ait arsa aynı bedelle 2 taksitle satılmıştır. Satış bedelinden diğer kamu idareleri için %25 oranında pay ayrılmıştır. Taksitler aynı yıl içinde tahsil edilecek olup, ilk taksit 10 gün sonra tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) ------------------- / -----------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    40.000
                250 Arsa ve Araziler H.                                                                    40.000
--------------------- / -----------------------
10 Gün Sonra İlk Taksit Yatırılmıştır.
-------------------- / ------------------------
100 Kasa H.                                                                       20.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   20.000
805 Gelir Yansıtma H.                                      20.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                       20.000
-------------------- / -------------------------
b)------------------- / --------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    30.000
630 Giderler H.                                                                   10.000
250 Arsa ve Araziler H.                                                                    40.000
-------------------- / --------------------------
10 Gün Sonra İlk Taksit Yatırılmıştır.
----------------------------/-----------------------
100 Kasa H.                                                                       20.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   15.000
363 Kamu İdare Payları H.                                                             5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     15.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                       15.000
------------------- / -----------------------------
c)------------------- / -----------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    15.000
630 Giderler H.                                                     5.000
250 Arsa ve Araziler H.                                                                    20.000
------------------- / ----------------------------
10 Gün Sonra İlk Taksit Yatırılmıştır.
------------------- / ----------------------------
100 Kasa H.                                                                       20.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   15.000
363 Kamu İdare Payları H.                                                               5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     15.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                       15.000
-------------------- / ---------------------------
    d)--------------------- / ----------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    40.000
250 Arsa ve Araziler H.                                                                    40.000
-------------------- / ---------------------------
10 Gün Sonra İlk Taksit Yatırılmıştır.
-------------------- / ---------------------------
100 Kasa H.                                                                       20.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   15.000
363 Kamu İdare Payları H.                                                            5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                     15.000
800 Bütçe Gelirleri H.                                                       15.000
-------------------- / ---------------------------

87- Bursa Milli Emlak Müdürlüğünce, Havluca köyü sınırları içerisinde bulunan ve kayıtlı değeri 40.000 TL olan Hazineye ait arsa aynı bedelle 2 taksitle satılmıştır. Satış bedelinden diğer kamu idareleri için %25 oranında pay ayrılmıştır. İlk taksit 10 gün sonra tahsil edilmiş, ancak alıcı ikinci taksidini ödememesi üzerine 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca 1.200 TL geçici teminata isabet eden tutar irat kaydedilerek kalanı alıcıya iade edilmiş, ilk taksitten ayrılarak İl Özel İdaresine gönderilen 5.000 TL ise ilgili idareden istenmiştir. Doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
    a)---------------------- / -------------------------
250 Arsa ve Araziler H.                                                    40.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   20.000
333 Emanetler H.                                                                              18.800
600 Gelirler H.                                                                                      1.200
805 Gelir Yansıtma Hs.                                                      1.200
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                         1.200
810 Bütçe Gelirler. Red ve İadeler H.                            15.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     15.000
------------------ / ----------------------------------------
    b)-------------------- / ---------------------------
250 Arsa ve Araziler H.                                                    40.000
140 Kişilerden Alacaklar H.                                              5.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   20.000
333 Emanetler H.                                                                              18.800
600 Gelirler H.                                                                                      1.200
600 Gelirler H.                                                                                      5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                       1.200
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                         1.200
810 Bütçe Gelirler. Red ve İadeler H.                           15.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     15.000
------------------- / ----------------------------
c)--------------------- / --------------------------
250 Arsa ve Araziler H.                                                    40.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   20.000
333 Emanetler H.                                                                              18.800
600 Gelirler H.                                                                                      1.200
805 Gelir Yansıtma H .                                                      1.200
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                         1.200
810 Bütçe Gelirler. Red ve İadeler H.                            20.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     20.000
------------------- / ----------------------------
   d)--------------------- / --------------------------
250 Arsa ve Araziler H.                                                    40.000
140 Kişilerden Alacaklar H.                                                              5.000
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                                   15.000
333 Emanetler H.                                                                              18.800
600 Gelirler H.                                                                                      1.200
600 Gelirler H.                                                                                      5.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                       1.200
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                         1.200
810 Bütçe Gelirler. Red ve İadeler H.                            20.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     20.000
--------------------- / ---------------------------

88- Konya Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Müfettişleri tarafından yapılan denetim sırasında ambarlarda daha önce kaydı yapılmamış olan 32.000 TL değerinde 1 adet kan sayım cihazı ile 8.000 TL değerinde fotokopi makinesi tespit edilmiş ve kayıtlara aldırılmıştır. Bu işleme ilişkin
aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
   a)------------------------/-------------------------------
255 Demirbaşlar H.                                                                          32.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                    8.000
500 Net Değer H.                                                               40.000
-------------------------/------------------------------- 
    b)-------------------------/------------------------------
255 Demirbaşlar H.                                                           32.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                    8.000
600 Gelirler H.                                                                                    40.000
--------------------------/------------------------------ 
   c)---------------------------/-----------------------------
255 Demirbaşlar H.                                                             8.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  32.000
600 Gelirler H.                                                                                    40.000
----------------------------/-----------------------------
   d)----------------------------/-----------------------------
255 Demirbaşlar H.                                                             8.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  32.000
500 Net Değer H.                                                               40.000
-----------------------------/----------------------------  

89- Mahkemece hazine malı olduğuna karar verilmesi nedeniyle Sincan Malmüdürlüğüne intikal ettirilen ve henüz Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilmemiş olan 10.000 TL değerindeki hisse senedi, ilgilisinin Yargıtay da açtığı davayı 3 ay sonra kazanması sonucu kişi malı haline dönüştürülmüş ve ilgilinin müracaatı üzerine iade edilmesine ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
    a)----------------------- / ---------------------------
630 Giderler H.                                                                    10.000
110 Hisse Senetleri H.                                                       10.000
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                            10.000
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Em. H                                        10.000
-----------------------/ ----------------------------
-------------------/---------------------------------
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Em. H.                       10.000
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                       10.000
---------------------- / ------------------------------
    b)----------------------- / ----------------------------
630 Giderler H.                                                                       10.000
110 Hisse Senetleri H.                                                           10.000
----------------------- / ------------------------------
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Em. H.                       10.000
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                                       10.000
------------------------ / ------------------------------
   c)-------------------------- / ---------------------------
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                             10.000
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Em. H                                     10.000
-------------------------- / ----------------------------
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Em. H.                       10.000
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                                        10.000
--------------------------- / ---------------------------
   d)---------------------------- / -------------------------
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Em. H.                       10.000
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                                            10.000
------------------------- / -----------------------------

90- İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünce 15.01.2010 tarihinde, birikmiş amortismanı 12.000 TL yeniden değerleme artışı 10.000 TL, kayıtlı değeri ise 23.000 TL olan taşıt aynı yıl içinde ödenmek suretiyle iki taksitle 7.000 TL ye satılmıştır. Bu işleme ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
     a)----------------------------- / ----------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                      7.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                     12.000
600 Giderler H.                                                                     4.000
254 Taşıtlar H.                                                                                   23.000
---------------------------- / -----------------------------
     b)----------------------------- / ----------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                      7.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                     12.000
600 Giderler H.                                                   14.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                                              10.000
254 Taşıtlar H.                                                                                  23.000
-------------------------- / -----------------------------
c)-------------------------/---- -------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                      7.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                     12.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                             10.000
254 Taşıtlar H.                                                                                                  23.000
600 Gelirler H.                                                                                      6.000
--------------------------/------------------------------
d)------------------------/-----------------------------
227 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                      7.000
299 Birikmiş Amortismanlar H.                                     12.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                             10.000
254 Taşıtlar H.                                                                                  23.000
600 Gelirler H.                                                                                      6.000
--------------------------/------------------------------

91- Gebze’de bulunan Hazineye ait bir imalathane (A) Şirketine 31.03.2010 tarihinde yapılan ihale ile 2.000.000 TL ye yarısı yıl içinde, kalanı ise 2011 yılında ödenmek üzere taksitle satılmıştır. Tesisin aktifteki kayıtlı değeri 1.000.000 TL olup, tesis için önceden ayrılan amortisman tutarı 500.000 TL, yeniden değerleme artışı ise 250.000 TL dir. Bu satış işlemine ilişkin
aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
   a)--------------------------/-------------------------------
227 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    2.000.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                        500.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                                 250.000
600 Gelirler H.                                                                       750.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  2.000.000
--------------------------/-----------------------------
   b)--------------------------/-------------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    1.000.000
227 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    1.000.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                        500.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                                 250.000
600 Gelirler H.                                                                       750.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  2.000.000
----------------------------/---------------------------
    c)---------------------------/----------------------------
127 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    1.000.000
227 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    1.000.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                        500.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                                 250.000
600 Gelirler H.                                                                                    1.750.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  1.000.000
------------------------------/--------------------------
    d)------------------------------/--------------------------
227 Diğer Faaliyet Alacakları H.                                    2.000.000
257 Birikmiş Amortismanlar H.                                        500.000
522 Yeniden Değerleme Farkları H.                                 250.000
600 Gelirler H.                                                                                    1.750.000
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  1.000.000
--------------------------/------------------------------

92- Hatay Serinyol Er Eğitim Alay Komutanlığı ana hizmet birimi binasının onarımında kullanılmak üzere Hatay Muhasebe Müdürlüğüne 100.000 TL ödenek gönderilmiş, kayıtlara alındıktan sonra onarım işinin ilk hak edişi olan 94.400 TL müteahhide ödenmiştir. Bu işlemlere ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?(İstihkak Tutarı = 80.000 + %18 KDV)
        a)-------------------------/------------------------------
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                      100.000
904 Ödenekler H.                                                                              100.000
-------------------------- / ----------------------------
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H                                94.400
600 Gelirler H. (Damga Verg.)                                                              660
600 Gelirler H. (KDV tevk.)                                                                2.400
103 Verilen Çek ve Gön. Em. H.                                                     91.340
830 Bütçe Giderleri H.                                                        94.400
835 Gider Yansıtma H.                                                                     94.400
805 Gelir Yansıtma H.                                                         3.060
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                             660
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                          2.400
------------------------/--------------------------------
905 Ödenekli Giderler H.                                                    94.400
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                       94.400
--------------------------/------------------------------
     b)-------------------------/------------------------------
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                      100.000
904 Ödenekler H.                                                                              100.000
-------------------------- / -----------------------------
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H                              94.400
600 Gelirler H. (Damga Verg.)                                                              660
600 Gelirler H. (KDV tevk.)                                                                2.400
103 Verilen Çek ve Gön. Em. H.                                                     94.400
830 Bütçe Giderleri H.                                                      94.400
835 Gider Yansıtma H.                                                                     94.400
805 Gelir Yansıtma H.                                                       3.060
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                            660
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                         2.400
---------------------------/-----------------------------
---------------------------/-----------------------------
905 Ödenekli Giderler H.                                                  94.400
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                       94.400
---------------------------/-----------------------------
     c)---------------------------/-----------------------------
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                      100.000
904 Ödenekler H.                                                                              100.000
--------------------------- /----------------------------
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H                              94.400
103 Verilen Çek ve Gön. Em. H.                                                     94.400
830 Bütçe Giderleri H.                                                      94.400
835 Gider Yansıtma H.                                                                     94.400
----------------------------/----------------------------
904 Ödenekler H.                                                              94.400
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                       94.400
--------------------------/------------------------------
   d)---------------------------/-----------------------------
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                      100.000
904 Ödenekler H.                                                                              100.000
--------------------------- / ----------------------------
--------------------------/------------------------
251 Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri H.                          94.400
600 Gelirler H. (Damga Verg.)                                                               660
600 Gelirler H. (KDV tevk.)                                                                 2.400
103 Verilen Çek ve Gön. Em. H.                                                      91.340
830 Bütçe Giderleri H.                                                       94.400
835 Gider Yansıtma H.                                                                      94.400
805 Gelir Yansıtma H.                                                                                         3.060
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                              660
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                           2.400
---------------------------/-----------------------------
905 Ödenekli Giderler H.                                                                 94.400
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                        94.400
----------------------------/----------------------------

93- Konya Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünce mükellef (Y) adına tahakkuk ettirilen ve tamamı tahsil edilen 12.000 TL tutarında veraset vergisinin 2.000 TL lik kısmının yersiz olarak tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Bu işleme ilişkin
aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
    a)----------------------------/----------------------------
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler H.                    2.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     2.000
-------------------------/--------------------------------
    b)------------------------/--------------------------------
630 Giderler H.                                                                   2.000
333 Emanetler H.                                                                              2.000
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler H.                    2.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                                     2.000
--------------------------/-------------------------------
    c)------------------------/--------------------------------
281 Gelir Tahakkukları H.                                              2.000
333 Emanetler H.                                                                              2.000
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler H.                    2.000
8 05 Gelir Yansıtma H.                                                                    2.000
------------------------/---------------------------------
    d)-----------------------/---------------------------------
630 Giderler H.                                                                   2.000
333 Emanetler H.                                                                              2.000
830 Bütçe Giderleri H.                                                      2.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                    2.000
------------------------/---------------------------------

94- Ankara Numune Hastanesine, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Genel Bütçeden 100.000 TL tutarında laboratuar cihazı alınmıştır. Bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?          
 a)-------------------------/-------------------------------
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  100.000
600 Gelirler H.                                                                                         825
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                    99.175
830 Bütçe Giderleri H.                                                      100.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                    100.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                            825
800 Gelirler H.                                                                                           825
--------------------------/-------------------------------
 b)-------------------------/-------------------------------
255 Demirbaşlar H.                                                           100.000
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                    100.000
830 Bütçe Giderleri H.                                                      100.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                    100.000
805 Gelir Yansıtma H.                                                            825
800 Gelirler H.                                                                                           825
---------------------------/------------------------------
 c)--------------------------/------------------------------
255 Demirbaşlar H.                                                           100.000
600 Gelirler H.                                                                                         825
325Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                     99.175
830 Bütçe Giderleri H.                                                       99.175
835 Gider Yansıtma H.                                                                    99.175
805 Gelir Yansıtma H.                                                           825
800 Gelirler H.                                                                                         825
----------------------------/-----------------------------
 d)---------------------------/-----------------------------
253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                  100.000
600 Gelirler H.                                                                                         825
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                    99.175
830 Bütçe Giderleri H.                                                        99.175
835 Gider Yansıtma H.                                                                    99.175
-----------------------------/----------------------------

95- (Y) İnşaat Ltd. Şti firmasına ödenmesi gereken hak ediş bedeli sehven 1.020.000 TL olmasına rağmen 2.010.000 TL üzerinden tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Yersiz tahakkuk ettirilen ödeneğin kullanılabilmesi için bakanlıktan ödeneğine iade onayı da alınmıştır. Bu işlemlere ilişkin
aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
 a) -----------------------/------------------------------
140 Kişilerden Alacaklar H.                                                            990.000
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H.                                             990.000
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                      990.000
905 Ödenekli Giderler H.                                                                 990.000
-------------------------/------------------------------
b)------------------------/------------------------------
140 Kişilerden Alacaklar H.                                                            990.000
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H.                                             990.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                    990.000
830 Bütçe Giderleri H.                                                                      990.000
903 Kullanılacak Ödenekler H.                                                      990.000
905 Ödenekli Giderler H.                                                                 990.000
--------------------------/-----------------------------
 c)-------------------------/------------------------------
140 Kişilerden Alacaklar H.                                                            990.000
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H.                                             990.000
835 Gider Yansıtma H.                                                                    990.000
830Bütçe Giderleri H.                                                                       990.000
905 Ödenekli Giderler H.                                                                 990.000
903Kullanılacak Ödenekler H.                                                       990.000
-------------------------/-------------------------------
 d)------------------------/-------------------------------
140 Kişilerden Alacaklar H.                                                            990.000
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H.                                             990.000
905 Ödenekli Giderler                                                       990.000
903Kullanılacak Ödenekler H.                                                                      990.000
-------------------------/-------------------------------

96-Müteahhit (Y)’ye yıllara sari inşaat işinden dolayı 50.000 TL tutarında avans ödemek için nakit talep edilmiş olup, kendisinden aynı miktarda banka teminat mektubu alınmıştır. Bu işlemlere ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
     a)-----------------------/---------------------------------
258 Yapılmakta olan Yatırımlar                                   50.000
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                    50.000  
910 Teminat Mektupları H.                                                            50.000
911 Teminat Mek. Emanetler H.                                                                   50.000
--------------------------/-------------------------------
    b)-------------------------/--------------------------------
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar H.                             50.000
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                    50.000
910 Teminat Mektupları H.                                            50.000
911 Teminat Mek. Emanetler H.                                                                   50.000
--------------------------/--------------------------------
    c)--------------------------/-------------------------------
259 Yatırım Avansları H.                                                50.000
600 Gelirler H.                                                                    1.500
600 Gelirler H.                                                                                       413
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                              48.087 
805 Gelir Yansıtma H.                                                     1.913
800 Bütçe Gelirleri H.                                                                        1.913
910 Teminat Mektupları H.                                                            50.000
911 Teminat Mek. Emanetler H.                                                                   50.000
------------------------/----------------------------------
    d)-----------------------/-----------------------------------
259 Yatırım Avansları H.                                                50.000
325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                    50.000 
910 Teminat Mektupları H.                                                            50.000
911 Teminat Mek. Emanetler H.                                                                   50.000
------------------------/-----------------------------------

97- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi ve aynı zamanda kurumlar vergisi mükellefi olan kamu idareleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamı dışındadırlar.
b)Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir.
c) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin bütçe işlemlerinin muhasebeleştirmesine tabi değildirler.
d) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine tabi ancak bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabi değildir.

98- Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer almaz?
a) 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı        b) 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 
c) 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı           d) 332-Okul Pansiyonları Hesabı

99- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi mali olmayan varlıklardan değildir?
a) Kasadaki nakit b) Verilen borçlardan doğan alacaklar, senet, tahvil ve benzeri menkul varlıklar
c) Bir sözleşmeden doğan alacağı ifade eden haklar ve hesaplarda kayıtlı alacaklar 
d) Maddi olmayan duran varlıklar

100-Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıkların maliyet bedeline aşağıdakilerden hangisi dâhil edilmez?
a) Harçlar ve Resimler       b) Gümrük Vergisi c) Katma Değer Vergisi   d) Doğrudan giderler
 
               
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
D
A
A
C
D
A
B
C
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
C
A
B
C
A
D
B
D
A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
C
C
D
B
D
A
D
A
C
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
B
D
C
C
B
D
B
C
D
A
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
D
B
D
A
C
B
D
D
C
C
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
B
B
A
A
B
D
B
B
D
A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
C
B
C
A
D
A
C
C
B
C
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
D
B
C
D
D
C
A
B
A
A
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
A
D
C
D
D
B
B
D
A
C
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
C
A
B
A
B
C
B
B
D
C
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
                               
 
                                                              
 
 
  Bugün 6 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com