Defterdarlık Uzmanı
  22.09.2011 Müdürlük Sınavı
 
Doğru cevaplar sarı renk ile işaretlenmiştir.
SORULAR
 
1- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Hazine Genel Hesabının çıkarılması Maliye Bakanlığının hangi biriminin görevleri arasında yer almaktadır?
a) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü       b) Muhasebat Genel Müdürlüğü
c) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü                 d) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
2- 178 sayılı KHK’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır?  
a) Gelir politikasını uygulamak
b) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek
c) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak 
d) Kamu mallarına ilişkin yönetim esaslarını belirlemek 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kapsamında olan idare veya birliklerden değildir?
 a) Üyeleri köylerden oluşan (X) birliği
 b) Büyükşehir belediyesine bağlı  (X) idaresi
 c) İlçe belediyesine bağlı olarak kurulmuş olan (X) birliği
 d) İl belediyesinin üye olduğu (X) birliği
 
4- 5018 sayılı Kanuna göre, “kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Mali Kontrol    b) İç denetim                       c) Kamu mali yönetimi     d) Ön mali kontrol
 
5- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, stratejik planların yenilenebilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ağır ekonomik bunalımların vuku bulması halinde ilgili kamu idarelerinin stratejik planları yenilebilir.
b) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planları yenilebilir.
c) Kalkınma planlarının uygulamaya konulduğu tarihten itibaren idarelerin stratejik planları yenilebilir.
d) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması halinde ilgili kamu idaresinin stratejik planları yenilebilir.
 
6) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden değildir?
a) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
b) Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.
c) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.
d) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makro ekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.

7- 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Borçlanma ve garanti sınırları
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilecekleri parasal limitler
c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri
d) Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri
 
8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülme süreçlerinden birisi değildir?  
a) Merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce Resmi Gazetede yayımlanır.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler itibarıyla görüşür.
c) TBMM, merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının gelir ve gider cetvellerini kamu idareleri itibariyle görüşür.
d) TBMM’de merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısıyla birlikte kamu yatırım programı da görüşülür ve Resmi Gazetede yayımlanır.
 
9- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi kamu zararından doğan alacakların takas suretiyle tahsil şartlarından değildir?
a) Takas edilecek borç ve alacağın nakit olması
b) Takas yapılmadan önce sorumluya veya ilgiliye alacağının borcuna takas suretiyle mahsup edileceğinin bir yazı ile bildirilerek sorumlu veya ilgilinin bunu kabul etmesi
d) Alacaklı kamu idaresi ile sorumlu veya ilgilinin karşılıklı olarak alacaklı ve borçlu durumda olmaları
c) Takas edilecek borç ve alacağın her ikisinin de vadesinin gelmiş olması
 
10- 5018 sayılı Kanununa göre, bütçe hazırlama sürecindeki işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yatırım genelgesi ve eki yatırım Programı hazırlama Rehberi Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır.
b) Bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır.
c) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan Haziran ayının 15’ ine kadar Bakan Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır
d) Orta vadeli program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca Mayıs ayının sonuna kadar kabul edilerek aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır.
 
11- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre avans ve kredi işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kredi, mutemetler adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir.
b) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans verilebilir.
c) Avans, işi yapacak mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir.
d) Bir mutemede verilecek avans toplamı, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen üst sınırlar aşılmamak kaydıyla bütçenin aynı tertibinden birden fazla olabilir.
 
12- 5018 sayılı Kanuna göre, giderin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır.
b)Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın muhasebe yetkilisince muhasebeleştirilmesiyle tamamlanır.
c) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.
d) Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir.
 
13- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, faaliyet raporlarının hazırlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mahalli idareler genel faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın Haziran ayının onbeşine kadar kamuoyuna açıklanır.
b) Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır.
c) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları izleyen mali yılın en geç Mart ayının sonuna kadar harcama yetkilileri tarafından üst yöneticiye sunulur.
d) Genel faaliyet raporu Maliye Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır.
 
14- 5018 sayılı Kanuna göre, kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a) Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay’ca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez.
b) Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
c) Sosyal güvenlik kurumları bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin hesaba bağlanması Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yapılır.
d) Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezi yönetim bütçe kanun tasarının şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır
 
15- Aşağıdakilerden hangisi, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, kesin hesap kanunu tasarısının ekinde yer almaz?
a) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması
b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması
d) Taşınır yönetim hesabı cetvelleri
c) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
 
16- 5018 sayılı Kanuna göre, ödeneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yedek ödenekten aktarma, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II)  sayılı cetvellerde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine yapılır.
b) Genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir.
c) İlgili yıl bütçesinde tahsis edilecek örtülü ödenek toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.
d) Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir.
 
17- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri içerisinde yer almaz?
a) İç denetim                                                      b) Muhasebe ve malî hizmetler
c) Dış denetim                                                    d) Ön malî kontrol
 
18- 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır.
b) Mali istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır.
c) Merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri mali istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.
d) Bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değerlendirilir.
 
19- 5018 sayılı Kanuna göre, özel gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.
b) Tahsil edilen özel gelirlerin, özel ödenek tutarını aşması halinde, aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek eklemesi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
c) Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir.
d) Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir.   
 
20- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, uluslararası ilân yapılması halinde Kanunda belirtilen asgari ilân sürelerine kaç gün eklenir?
a)5                         b) 7                                        c) 12                                      d) 15
21- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale gününden önce ihalenin iptal edilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz
b) Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir
c) İptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur
d) İptal nedenleri gözden geçirilerek sadece açık ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılabilir

22- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, belli istekliler arasında ihale usulünde ihaleye davet edilebilecek asgari aday sayısı ve teklif veren istekli sayısı kaç olmalıdır?
a) Davet edilebilecek asgari aday sayısı 3, teklif veren istekli sayısı 1
b) Davet edilebilecek asgari aday sayısı 5, teklif veren istekli sayısı 3
c) Davet edilebilecek asgari aday sayısı 7, teklif veren istekli sayısı 5
d) Davet edilebilecek asgari aday sayısı 10, teklif veren istekli sayısı 5
 
23- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, kesin teminat mektuplarının süresi hangi merci tarafından belirlenir?
a) İhaleyi yapan idare                                      b) Teminat mektubunu veren banka
c) Kamu İhale Kurumu                     d) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 
24- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında yapılacak işlem nedir?
a) Altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleriyle istisna tutulanlar da dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir
b) Bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleriyle istisna tutulanlar da dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir
c) Altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, sadece aynı idare tarafından yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir
d) Bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, sadece aynı idare tarafından yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir
 
25- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere hangi iş/işler için Tip Sözleşmeler hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlanır?
a) Sadece Mal ve hizmet alımları                                  b) Sadece Danışmanlık hizmet alımı
c) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri                     d) Sadece Yapım işleri                                                     

26- Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi matrahının tespitinde; gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından yapılacak “Diğer İndirimler” başlığı altında sayılmamıştır?
a) AR-GE indirimi                                                              b) Sponsorluk harcamaları             
c) Bağış ve yardımlar                                                       d) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
 
27- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesine göre yaptıkları ödemelerden stopaj yapmak zorunda değildir?
a) Basit usule tabi ticaret erbabı                     b) Yatırım fonu yönetenler
c) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri   d) Dernekler ve vakıflar
 
28-Aşağıdakilerden hangisinde KDV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir?
a) Malın nakliyesine başlamadan önce sevk irsaliyesinin düzenlenmesi
b) Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malın komisyoncuya teslimi
c) Hizmet ifasından önce sözleşme imzalanması
d) Malın tesliminden önce fatura düzenlenmesi
 
29- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi haczin kaldırılması için geçerli teminat değildir?
a) Gayrimenkul mal            b) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri
c) Para                                   d) Menkul mal

30- 6183 sayılı Kanuna göre,  aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilir?
a) (Y) Bankası tarafından çıkarılan ve amme idaresine verilen 10 yıl süreli teminat mektubu
b) Amme borçlusu şirketin aktifinde bulunan ve amme idaresine verilen (B) A.Ş. nin hisse senedi
c) Amme borçlusu tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına istinaden haczedilen menkul mallar
d) (Y) Bankası tarafından çıkarılan ve amme idaresine verilen varlığa dayalı menkul kıymet
 
31- 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hesap hataları arasında sayılmamıştır?
a) Vergi miktarında hatalar                             b) Verginin mükerrer olması
c) Matrah hataları                                             d) Mevzuda hata
 
32- Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi değerleme ölçülerinden birisi değildir?
a) Emsal kira bedeli                                           b) İtibari değer
c) Vergi değeri                                     d) Rayiç bedel
 
33- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi resmi daire değildir?
a) İl özel idareleri                                               b) Mahalli idare birlikleri
c) Özel bütçeli idareler                       d) Köyler
 
34- Damga Vergisi Kanununa göre, birden fazla imzalı kağıtlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır.
b) Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirir.
c) Bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir.
c) Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir.
 
35-  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmına ne ad verilir?
a) Örtülü kazanç                                b) Transfer fiyatlandırması
c) Kontrol edilen kurum kazancı    d) Örtülü sermaye
 
36- Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumluluklarından değildir?
a) Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludur
b) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek
c) Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından ve kontrolünden sorumludur
d)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
 
37-Aşağıdakilerden hangisi, taşınır yönetim hesabında bulunması gereken cetvellerden birisi değildir?
a) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak
b) Dayanıklı Taşınırlar Listesi
c) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
d) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı
 
38- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, kamu idareleri arasında yapılacak bedelsiz devirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar süre kaydı aranmaksızın devredilebilir
b) Devredilmediği takdirde kullanım imkanı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde beş yıl şartı aranmaz
c)İhtiyaç olunan taşınırın satın alınabilmesi için yılı bütçesinde yeterli ödeneğin olmaması halinde kamu idareleri arasında bedelsiz devir için aranan beş yıllık şart aranmaz
d) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir
 
39- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların giriş ve çıkış kayıtlarında esas alınacak değerler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli
b) Bedelsiz devir ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri
c) Kullanılamaz hale gelme ve yok olma halinde rayiç bedeli
d) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer
 
40- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yurt içinde kurumlar arası geçici görevlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır
b) Geçici süreli görevlendirmenin, memurun göreviyle ilgili olması şarttır
c) Geçici süreli görevlendirme süresi en çok iki yıldır
d) Geçici süreli görevlendirilen memur, görevlendirildiği kurumun mevzuatına uymakla yükümlüdür
 
41- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır.% 3’ün hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)İlgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam kadro sayısı dikkate alınır
b) İlgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır
c)İlgili kurum veya kuruluşun toplam kadro sayısı dikkate alınır
d)İlgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır
 
42- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller içinde sayılmaktadır?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
b) Siyasi partiye girmek
c) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
d) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
 
43- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
a) Atamaya yetkili amirin önerisi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu
b) Atamaya yetkili amirin önerisi üzerine Disiplin Kurulu
c) Memurun çalıştığı kurumdaki Disiplin Amiri
d) Memurun çalıştığı kurumdaki Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir
 
44- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şeklini düzenlemeye kim yetkilidir?
a)Bakanlar Kurulu                                                            b)İçişleri Bakanlığı
c)Devlet Personel Başkanlığı                                          d)Memurun çalıştığı kurum
 
45- 4342 sayılı Mera Kanununa göre, tahsis kararının değiştirilmesi nasıl yapılır?
a)Mera Komisyonunca  re’sen
b)Mera Komisyonunun teklifi üzerine valiliğin onayıyla
c)Valiliğin talimatı üzerine Mera Komisyonunca
d)Valilikçe re’sen
 
46- 4342 sayılı Mera Kanununa göre, tahsis kararının değiştirilebilmesi için son tahsis kararından itibaren kaç yıl geçmiş olması gerekir?
a)       3                                     b) 5                                        c) 7                                        d) 10
 
47- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinde kamu yararı kararı verecek merci yanlış belirlenmiştir?
a) Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu
b) Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni
c) İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu
d) Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu
 
48- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, mal sahibinin geri alma hakkı, doğmasından itibaren kaç yıl içinde kullanılmazsa düşer?
a)1                                         b)3                                         c)5                                         d)10
 
49- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya yetkili merciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a) İllerde Defterdar veya görevlendireceği memur, ilçelerde malmüdürleri
b) İllerde Defterdar, ilçelerde milli emlak müdür yardımcıları
c) İllerde milli emlak müdürleri, ilçelerde malmüdürleri
d) İllerde milli emlak müdürleri, ilçelerde milli emlak müdür yardımcıları
 
50- 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanuna göre, avukatlık hizmeti satın alınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Milletlerarası yargı organlarında Devletin taraf olduğu davalar için avukatlık hizmeti satın alınabilir
b) Milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülen ve Hazine Avukatlarınca takibine imkan bulunmayan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda avukatlık hizmeti satın alınabilir
c) İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde Bakanlık, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre doğrudan serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alabilir
d) Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir
 
51- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, dava açılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması her halükarda zorunludur
b) Aralarında maddi ve hukuki yönden bağlılık yok, sebep-sonuç ilişkisi varsa birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılamaz
c) Aralarında maddi ve hukuki yönden bağlılık var, sebep-sonuç ilişkisi yoksa birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılamaz
d) Aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi yoksa birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılamaz
 
52- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, kanunda belirtilen sürelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar
b) Tatil günleri sürelere dahildir
c) Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen çalışma gününün mesai bitimine kadar uzamış sayılır
d) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar
 
53- 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yol ile Halli Hakkında Kanuna göre, bu Kanun kapsamındaki idareler arasındaki ihtilafları çözmeye hakem sıfatıyla kim yetkilidir?
a) Bu idarelerin birinin bulunduğu yerin yüksek dereceli hukuk mahkemesi başkanı veya hakimi
b) Bu idarelerin birinin bulunduğu yerin Belediye Başkanı
c) Maliye Bakanı
d) Başbakan
 
 54- 3533 sayılı Kanuna göre, umumi bütçeye dahil daireler arasında meydana gelecek ihtilaflar çözülmesine kim aracılık eder?
a) Bu idarelerin birinin bulunduğu yerin valisi             b) İlgili idarenin bağlı olduğu bakan
c) Başbakan
d) Bakanlar Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye
 
55- 5510 sayılı Kanuna göre, askerlik borçlanmasında, borçlanma prim tutarının tebliğ tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hangi sürede yatırılması gerekmektedir?
a) 1 yıl                             b) 2 yıl                    c) 1 ay                   d) 2 ay 
 
56- 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmaz?
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar
c) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışanlar
d) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler
 
57- 5510 sayılı Kanuna göre, sigortalılığın sona erme halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, takip eden aybaşından itibaren sigortalılık yitirilmiş sayılır
 b) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği tarihi takibeden aybaşından itibaren sigortalılık yitirilmiş sayılır
c) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten itibaren sigortalılık yitirilmiş sayılır
d) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalılık yitirilmiş sayılır
 
58- 5510 sayılı Kanuna göre, bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) En yüksek olanın % 25’i tutarında ödeme yapılır
b) En yüksek olanın % 50’si tutarında ödeme yapılır
c) En yüksek olanın % 75’i tutarında ödeme yapılır
d) En yüksek olanın tutarında ödeme yapılır 
 
59- 5510 sayılı Kanuna göre, sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, sigortalılığın sona ermesini takip eden kaç gün içinde e-sigorta ile Kuruma yapılır?
a) 7                                         b) 10                     c) 15                                     d) 30  
 
60- 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir?
a) İşlemlerin yapıldığı tarihte görev başında olan muhasebe yetkilisi ve üst yönetici sorumludur
b) Hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında olan muhasebe yetkilisi sorumludur
c) Hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında olan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisi sorumludur
d) Hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında olan üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisi sorumludur
 
61- 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Genel Kurulunun görevlerinden birisi değildir?
a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirmek
b) İçtihadın birleştirilmesi kararı almak
c) Genel uygunluk bildirimlerini görüşmek
d) Sayıştay Kanunu gereğince hazırlanacak yönetmelikler hakkında görüş bildirmek

62- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, bilgi edinme başvurusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
b) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya  belgelere ilişkin olmalıdır.
c) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
d) Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla sadece yazılı olarak yapılabilir.
 
63- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurulamaz?
a) Kaymakam      b) İlçe belediye başkanı   c)Genel Müdür Yardımcısı   d) Büyükelçi
 
64- 3071 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ilgili makamlara verilen dilekçelerde bulunması zorunlu olan şartlardan birisi değildir?
a) Dilekçe sahibinin T.C Kimlik numarası          b) Dilekçe sahibinin adı- soyadı
c) Dilekçe sahibinin iş veya ikametgah adresi    d) Dilekçe sahibinin imzası
 
65- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanacak belgelerden birisi değildir?
a) Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak
b) Harcama talimatı
c) Kıymet takdir komisyonu kararı
d) Taşınmazın idare adına ferağının verildiğine ilişkin resmi senedin onaylı örneği
 
66- 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanacak belgelerden biri değildir?
a) Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge
b) Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge
c) İşçi hareketleri onayı
d) Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge
 
67- Çankaya Malmüdürlüğünde 5 inci dereceli kadroda 3 üncü dereceden maaş alan memur (A) 4 üncü dereceli İstanbul Defterdarlığı Kadıköy Malmüdürlüğü memurluğuna atanmıştır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Memur (A)’ ya, 3 üncü derecenin gündeliğine göre harcırah ödenir
b) Memura (A)’ya 4 üncü derecenin gündeliğine göre harcırah ödenir
c) Memura (A)’ya 5 inci derecenin gündeliğine göre harcırah ödenir
d) Göreve başlamadığından dolayı kendisi için 5 inci derecenin, aile efradı için 4 üncü derecenin gündeliği üzerinden harcırah ödenir
 
68- Evrak dağıtıcısı (A), görevli olduğu Bakanlığa ait evrakları Ankara Valiliğine götürmek üzere saat 09.00 da Bakanlıktan ayrılmış ve evrakları teslim ederek saat 13.25’de görevine dönmüştür. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mutat taşıt ücreti ödenir
b) Mutat taşıt ücreti ve 1/3 oranında gündelik ödenir
c) Belgelendirmek kaydıyla taksi ücreti ve 1/3 oranında gündelik ödenir
d) Herhangi bir ödeme yapılmaz
 
69- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; uluslararası antlaşmalar gereğince birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarının tespitine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
a) Maliye Bakanlığı    b) Milli Savunma Bakanlığı   c) Dışişleri Bakanlığı   d) Bakanlar Kurulu 
 
70- Polatlı (Ankara) da ikamet eden (A)  Yuva Köyü ilköğretim okulunda bulunan 5 inci dereceli öğretmenliğe açıktan vekil olarak atanmıştır. (A) evli olup eşi çalışmamakta ve okula giden dört çocuğu bulunmaktadır. Görev yerine eşi ve dört çocuğunu da götüren (A) ya ödenecek harcıraha ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tüm aileye aile masrafı ve eşi ile üç çocuğu için yer değiştirme masrafı ödenir
b) Kendisine ve aileden dört kişiye sadece gidiş ve dönüşler için yol masrafı ve yevmiye ödenir
c) Sadece kendisine gidiş ve dönüşler için yevmiye ve yol masrafı ödenir
d) Kendisine ve tüm aile fertlerine gidiş ve dönüşlerde sadece yevmiye ve yol masrafı ödenir
 
71- Gezici sağlık memuru (B), 3.04.2011 tarihinde saat 12.55 de sağlık taraması yapmak üzere (X) ve (Y) köylerine gitmiş ve 5.04.2011 tarihinde saat 19.05 de görev mahalline dönmüştür. Görevde olduğu sürede 75.-TL mutat taşıt ücreti ödemiştir. Sağlık memurunun harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Üç gün tam yevmiye ile 75.-TL taşıt ücreti ödenir
b) İki gün tam, bir gün 2/3 oranında yevmiye ile 75.-TL taşıt ücreti ödenir
c) Aylık kadro derecesine göre müstahak olduğu gündeliğin 2/3 oranında üç günlük tazminat ödenir
d) Aylık kadro derecesine göre müstahak olduğu gündeliğin 1/3 oranında üç günlük tazminat ile 75.-TL taşıt ücreti ödenir
 
72- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi,  bilanço ilkelerinden biri değildir?
a) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar, varlıklar içinde gösterilir.
b) Kamu idarelerinin bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek ya da kullanılarak tüketilecek varlık ve alacakları bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir.
c) Kamu idarelerinin vadesi faaliyet döneminiaşan yükümlülükleri bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde gösterilir.
d) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnotlarında veya eklerinde gösterilir.
 
73- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, “muhasebe işlemi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemi
b) Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamını
c) Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda gerçekleştirilen işlemi
d)Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her türlü işlemi
 
74- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, kapsama dahil kamu idareleri adına verilen garantiler hangi hesaplarda izlenir?
a) Faaliyet hesapları                                                         b) Nazım hesaplar
c) Duran varlıklar                                                              d) Öz kaynaklar
 
75- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğindeki önemlilik kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Önemlilik kavramı, önemsiz derecede çok küçük tutarlardaki mali işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmaması gereğini ifade eder.
b) Önemlilik kavramı, tutarı ne olursa olsun mali işlemlerin muhasebe kaydının yapılması gereğini ifade eder.
c)Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolarda yer verilebilecek önemde olması gereğini ifade eder.
d) Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak olanlar için doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde önemli olduğunu ifade eder.
 
76- Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıklar hangi hesapta izlenir?
a)264-Özel Maliyetler Hesabı                                                                       b) 630-Giderler Hesabı
c) 267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı                             d) 260-Haklar Hesabı
 
77- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki muhasebe işlemlerinden hangisinde 830-Bütçe Giderleri Hesabına alacak kaydı yapılır?
a) Yılı içinde bütçeden fazla veya yersiz ödenen tutarlardan tahakkukun iptali nedeniyle ödeneğine iade edilmesine karar verilen tutarlar
b) Tahakkuklu bütçe geliri karşılığı olarak teslim edilen banka çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda bankaca iade edilen tutarlar
c) Tahakkuklu bütçe geliri olarak yanlışlıkla tahakkuktan fazla yapılan tahsilata ilişkin tutarlar
d) Tahakkuksuz bütçe geliri olarak yanlışlıkla fazla yapılan tahsilata ilişkin tutarlar
 
78- Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?
a) Döviz Gönderme Emirleri Hesabı                             
b) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı
c) Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
d) Birikmiş Amortismanlar Hesabı

79- (A) Malmüdürlüğü veznesince takipli vergi alacağına karşılık yapılan 400 $ (1$=2 TL) tahsilat ve buna ait, 
105-Döviz Hesabı
800
 
 
121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
 
800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
800
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
800
şeklindeki muhasebe kaydı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bu kayıtta döviz hesabındaki tutar doğrudur fakat döviz hesabı yerine kasa hesabı çalışmalıdır.
b) Bu kayıtta tahsilât tutarı kadar faaliyet alacağı grubundan bir hesap çalışmaması gerekir.
c) Bu kayıtta hazır değerler hesap grubundan bir hesapta artışa, faaliyet alacakları hesap grubundan bir hesapta azalışa neden olmaktadır
d) Bu kayıt sonucunda, aktifte net artış meydana gelir
 
80-Gazi Üniversitesi çalışanlarının aylıklarından kesilerek ilgili vergi dairesine gönderilmesi gereken 23.000 TL yanlışlıkla 32.000 TL olarak gönderilmiştir. Bir sonraki ay ise bu hata fark edilmiş olup, bu ayda ödenecek olan 25.000 TL vergiden mahsup edilerek kalan tutar ödenmiştir. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
32.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
32.000
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
9.000
 
 
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
 
9.000
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
25.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
9.000
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
16.000
b)
362-Fonlar ve Diğer Kamu İdar. Adına Yap.Tahs.Hs.
32.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
32.000
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
9.000
 
 
362-Fonlar ve Diğer Kamu İdar. Adına Yap.Tahs.Hs.
 
9.000
362-Fonlar ve Diğer Kamu İdar. Adına Yap.Tahs.Hs.
25.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
9.000
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
16.000
c)
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
32.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
32.000
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
25.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
25.000
d)
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
32.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
32.000
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
9.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
9.000
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
25.000
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
9.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
 
34.000
 
81- Mersin Uray Vergi Dairesi gelir vergisi mükellefi Bay (K) 2009 yılı ticari kazancı üzerinden hesaplanan 20.000 TL tutarındaki gelir vergisi beyannamesini Mersin Uray Vergi Dairesine vermiş ve ilk taksitini de aynı vergi dairesine yatırmıştır. İkinci taksitini ise İstanbul Kadıköy Vergi Dairesine yatırmış olup işleme ilişkin Muhasebe İşlem Fişi Mersin Uray Vergi Dairesine intikal etmiştir. Tüm bu işlemlere ilişkin Mersin Uray Vergi Dairesince yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?
a)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
20.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
20.000
100-Kasa Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
b)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
20.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
20.000
100-Kasa Hesabı
10.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
10.000
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
c)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
20.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
20.000
100-Kasa Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
10.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
10.000
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
10.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
10.000
d)
100-Kasa Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
10.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
10.000
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
10.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
10.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
10.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
10.000
 
  
82- Kurum gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan memurun, mükelleflerden tahsil etmiş olduğu tahakkuklu gelir vergisi tutarlarını zimmetine geçirmesi halinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
XXXX
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
XXXX
b)
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
XXXX
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
XXXX
805-Gelir Yansıtma Hesabı
XXXX
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
XXXX
c)
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
XXXX
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
XXXX
805-Gelir Yansıtma Hesabı
XXXX
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
XXXX
d)
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
XXXX
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
XXXX
 
83- Tahakkuktan fazla tahakkuklu bütçe geliri tahsilatının yılı içerisinde iadesi gerektiği takdirde, iade edilecek tutar için yapılması geren kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
XXXX
 
 
333-Emanetler Hesabı
 
XXXX
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
XXXX
 
 
805-Gelir Yansıtma Hesabı
 
XXXX
b)
600-Gelirler Hesabı
XXXX
 
 
333-Emanetler Hesabı
 
XXXX
810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
XXXX
 
 
805-Gelir Yansıtma Hesabı
 
XXXX
c)
600-Gelirler Hesabı
XXXX
 
 
333-Emanetler Hesabı
 
XXXX
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
XXXX
 
 
805-Gelir Yansıtma Hesabı
 
XXXX
d)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
XXXX
 
 
333-Emanetler Hesabı
 
XXXX
810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
XXXX
 
 
805-Gelir Yansıtma Hesabı
 
XXXX
 
84- Pozantı Malmüdürlüğü tarafından hesaplarda yer almayan 100.000.-TL değerindeki taşıt ¼ ü peşin, kalanı üç eşit taksitte tahsil edilmek üzere satılmıştır. Taksitlerden ikisi bir yıl içinde tahsil edilecektir. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?
a)
254-Taşıtlar Hesabı
100.000
 
 
500-Net Değer Hesabı 
 
100.000
100-Kasa Hesabı
25.000
 
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
75.000
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
25.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
25.000
b)
254-Taşıtlar Hesabı
100.000
 
 
500-Net Değer Hesabı 
 
100.000
100-Kasa Hesabı
25.000
 
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
50.000
 
227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
25.000
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
25.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
25.000
 c)
100-Kasa Hesabı
25.000
 
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
50.000
 
227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
25.000
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
25.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
25.000
 d)
254-Taşıtlar Hesabı
100.000
 
 
500-Net Değer Hesabı 
 
100.000
100-Kasa Hesabı
25.000
 
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
50.000
 
227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
25.000
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
100.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
100.000
 
85- Vezne sayımı sonucunda bulunan 300.-TL sayım noksanının, ilçe nüfus müdürlüğü harcama yetkisi mutemedi (X) e verilen avansın kayıtlara alınmamasından; değerli kâğıtlardaki 1.000.-TL’lik noksanlığın ise ilçe nüfus müdürlüğü memuru (Y)’ye zimmetle verilen değerli kâğıtların kayıtlara alınmamasından; kaynaklandığı tespit edilmiştir. Söz konusu noksanlıklara ilişkin kayıtlar daha önce yapılmıştır. Kasa ve değerli kâğıt noksanlığının sebebinin anlaşılması üzerine yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?
a)
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı
300
 
 
197-Sayım Noksanları Hesabı
 
300
630-Giderler Hesabı
1.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.000
942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı
1.000
 
 
945-Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı
 
1.000
b)
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı
300
 
 
197-Sayım Noksanları Hesabı
 
300
600-Gelirler Hesabı
1.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.000
942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı
1.000
 
 
945-Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı
 
1.000
c)
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı
300
 
 
197-Sayım Noksanları Hesabı
 
300
630-Giderler Hesabı
1.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.000
940-Değerli Kağıt Ambarları Hesabı
1.000
 
 
945-Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı
 
1.000
d)
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı
300
 
 
197-Sayım Noksanları Hesabı
 
300
630-Giderler Hesabı
1.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.000
945-Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı
1.000
 
 
942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı
 
1.000
 
86- (A) Bankası tarafından tahsil edilerek doğrudan Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankasındaki hesabına aktarılan (Z) Vergi Dairesine ait gelir vergisi tahsilatın (Z) Vergi Dairesi tarafından öğrenilmesi üzerine (Z) Vergi Dairesince yapılacak olan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)
102-Banka Hesabı
XXXX
 
 
510-Nakit Hareketleri Hesabı
 
XXXX
b)
510-Nakit Hareketleri Hesabı
XXXX
 
 
102-Banka Hesabı
 
XXXX
c)
102-Banka Hesabı
XXXX
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
XXXX
805-Gelir Yansıtma Hesabı
XXXX
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
XXXX
 d)
510-Nakit Hareketleri Hesabı
XXXX
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
XXXX
805-Gelir Yansıtma Hesabı
XXXX
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
XXXX
 
87- Çankaya Malmüdürlüğü, say2000i sisteminde oluşan Muhasebe İşlem Fişinde; Silifke Malmüdürlüğünce adına 2.000 TL tahsilat yapıldığını ve bu tahsilatın 1.800 TL’lik kısmının hesaplarında kayıtlı İlçe Tarım Müdürlüğü mühendisi (A)’ya ait kişilerden alacaklar hesabı ile ilgili olduğunu, kalan 200 TL’lik kısmının ise fazladan tahsil edilmiş bulunduğunu tespit etmiştir. Çankaya Malmüdürlüğünce yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
1.800
 
 
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
1.800
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
1.800
949-Baş. Bir. Ad. İzlenen Alacak Emanetleri Hs.
200
 
 
948-Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hs.
 
200
b)
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
2.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
2.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
2.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
2.000
c)
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
2.000
 
 
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.800
 
333-Emanetler Hesabı
 
200
805-Gelir Yansıtma Hesabı
1.800
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
1.800
d)
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
2.000
 
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
 
1.800
 
333-Emanetler Hesabı
 
200
805-Gelir Yansıtma Hesabı
1.800
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
1.800
949-Baş. Bir. Ad. İzlenen Alacak Emanetleri Hs.
2.000
 
 
948-Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hs.
 
2.000
 
88- (A) Gümrük Muhasebe Birimince bankadan alınan hesap özet cetvelinden gümrük mutemetlerince bankadaki hesaba 105.000.-TL yatırılmış olduğu anlaşılmıştır. (A) Gümrük Muhasebe Birimine banka hesap özet cetvelinin gelmesi üzerine yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
102-Banka Hesabı
105.000
 
 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 
105.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
105.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
105.000
b)              
102-Banka Hesabı
105.000
 
 
337-Mutemetlik Cari Hesabı
 
105.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
105.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
105.000
c)
102-Banka Hesabı
105.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
105.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
105.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
105.000
d)
102-Banka Hesabı
105.000
 
 
337-Mutemetlik Cari Hesabı
 
105.000
 
89- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, kendi bütçe imkanları ile yürütülen bir proje kapsamında ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yurtdışından alınması amacıyla DMO’ya 500.000 TL kredi açmıştır. Buna ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Damga vergisi ihmal edilmiştir.)
a)
160-İş avans ve Kredileri Hesabı
500.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
500.000
b)
162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
500.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
500.000
c)
164-Akreditifler Hesabı
500.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
500.000
d)
166-Proje Özel Hesabından Ver. Avans ve Akr. Hs.
500.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
500.000
 
90- Özel bütçeli bir idarenin strateji geliştirme birimi, 500 TL’lik idare geliri tahakkuku ile 250 TL’lik kamu zararından doğan alacakla ilgili belgeleri hesaplara alınmak üzere muhasebe birimine teslim etmiştir. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
500
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
250
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
750
b)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
500
 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
250
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
750
805-Gelir Yansıtma Hesabı
750
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
750
c)
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
750
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
750
d)
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı
750
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
750
 
91- Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bütçeye gider kaydıyla satın alınan kırtasiyenin kullanılmak suretiyle tüketildiği, Ankara Muhasebe Müdürlüğüne bildirilmiştir. Kırtasiye malzemelerinin tüketilmesiyle ilgili olarak Ankara Muhasebe Müdürlüğünce yapılacak muhasebe kaydı hangisidir?
a)
630-Giderler Hesabı
XXXX
 
 
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı
 
XXXX
b)
630-Giderler Hesabı
XXXX
 
 
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı
 
XXXX
830-Bütçe Giderleri Hesabı
XXXX
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
XXXX
c)
151-Yarı Mamuller-Üretim Hesabı
XXXX
 
 
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı
 
XXXX
d)
152-Mamuller Hesabı
XXXX
 
 
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı
 
XXXX
 
92- DSİ Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunup arızalı olduğu için kullanılamayan ve kayıtlı değeri 150.000 TL olan 10 adet taşıt aracı, Karayolları Genel Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünce taşıtların kullanılabilir hale getirilmesi için toplam 25.000 TL bakım masrafı yapılmıştır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü muhasebe birimince bakım masrafıyla ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Vergiler ihmal edilmiştir.)
a)
254-Taşıtlar Hesabı
25.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
25.000
830-Bütçe Giderleri Hesabı
25.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
25.000
 b)
254-Taşıtlar Hesabı
150.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
150.000
630-Giderler Hesabı
25.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
25.000
830-Bütçe Giderleri Hesabı
25.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
25.000
c)
630-Giderler Hesabı
25.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
25.000
830-Bütçe Giderleri Hesabı
25.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
25.000
d)
254-Taşıtlar Hesabı
150.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
150.000
630-Giderler Hesabı
25.000
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
25.000
830-Bütçe Giderleri Hesabı
25.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
25.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
150.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
150.000
 
93- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce alımı yapılacak olan bilgi işlem malzemeleri için ihaleye çıkılmış olup, sözleşme hükümlerine göre ihale konusu malzemenin 30 Kasım 2010 tarihinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak yüklenici firma söz konusu malzemeyi yurt dışından ithal etmek durumunda olduğunu ve ithalat işlemlerinde gümrük idaresinin uyguladığı prosedür gereği gecikme olacağını belirterek 45 gün ek süre talep etmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğü firmanın talebini yerinde görerek mal teslimi için 14 Ocak 2011 tarihine kadar ek süre vermiştir. Buna göre Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi tarafından 31.12.2010 tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)   
255-Demirbaşlar Hesabı
XXXX
 
 
320-Bütçe Emanetleri Hesabı
 
XXXX
830-Bütçe Giderleri Hesabı
XXXX
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
XXXX
905-Ödenekli Giderler Hesabı
XXXX
 
 
903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı
 
XXXX
911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
XXXX
 
 
910-Teminat Mektupları Hesabı
 
XXXX
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
XXXX
 
 
920-gider Taahhütleri Hesabı
 
XXXX
 b)
904-Ödenekler Hesabı
XXXX
 
 
903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı
 
XXXX
900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
XXXX
 
 
902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
 
XXXX
901-Bütçe Ödenekleri Hesabı
XXXX
 
 
900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
 
XXXX
c)
904-Ödenekler Hesabı
XXXX
 
 
903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı
 
XXXX
900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
XXXX
 
 
902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
 
XXXX
d)
906-MDA Kullanılacak Ödenekler Hesabı
XXXX
 
 
903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı
 
XXXX
904-Ödenekler Hesabı
XXXX
 
 
907-MDA Ödenekler Hesabı
 
XXXX
 
94- Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi personelinin eğitiminde kullanmak ve kursiyerlere dağıtmak üzere 1.000 adet kitapçığı 10.000 TL + %18 KDV’ye satın almıştır. Satın almaya ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (DV: 83 TL)
a)
157-Diğer Stoklar Hesabı
11.800
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
11.717
 
600-Gelirler Hesabı
 
83
830-Bütçe Giderleri Hesabı
11.800
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
83
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
83
b)
157-Diğer Stoklar Hesabı
10.000
 
191-İndirilecek KDV Hesabı
1.800
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
11.717
 
600-Gelirler Hesabı
 
83
830-Bütçe Giderleri Hesabı
11.800
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
83
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
83
c)
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı
11.800
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
11.717
 
600-Gelirler Hesabı
 
83
830-Bütçe Giderleri Hesabı
11.800
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
83
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
83
d)
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı
10.000
 
191-İndirilecek KDV Hesabı
1.800
 
 
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
 
11.717
 
600-Gelirler Hesabı
 
83
830-Bütçe Giderleri Hesabı
11.800
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
83
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
83
 
95- 01.05.2010 tarihinde Konya Tarım İl Müdürlüğü hara binasının yapım işi için KDV hariç 98.000 TL’ye (X) A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır. İş, 01.10.2010 tarihinde KDV hariç 2.000 TL fiyat farkı ile bitirilmiş olup, KDV hariç 100.000 TL tutarındaki ödeme emri belgesi Muhasebe Müdürlüğüne gelmiştir. Kesintiler yapıldıktan sonraki tutarın hak sahibine ödenmesi için Hazineden nakit talebinde bulunulmuştur. İşin geçici kabulü henüz yapılmamıştır. Hakediş kaydına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (KDV:%18, KDV tevkifat oranı:1/6, DV:‰ 8,25)
a)
252-Binalar Hesabı
118.000
 
 
600-Gelirler Hesabı (DV)
 
825
 
600-Gelirler Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
 
325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
 
114.175
830-Bütçe Giderleri Hesabı
118.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
3.825
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (DV)
 
825
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
98.000
 
 
920-Gider Taahhütleri Hesabı
 
98.000
b)
258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
118.000
 
 
600-Gelirler Hesabı (DV)
 
825
 
600-Gelirler Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
 
325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
 
114.175
830-Bütçe Giderleri Hesabı
118.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
3.825
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (DV)
 
825
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
98.000
 
 
920-Gider Taahhütleri Hesabı
 
98.000
 c)
920-Gider Taahhütleri Hesabı
2.000
 
 
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
 
2.000
252-Binalar Hesabı
118.000
 
 
600-Gelirler Hesabı (DV)
 
825
 
600-Gelirler Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
 
325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
 
114.175
830-Bütçe Giderleri Hesabı
118.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
3.825
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (DV)
 
825
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
100.000
 
 
920-Gider Taahhütleri Hesabı
 
100.000
d)
920-Gider Taahhütleri Hesabı
2.000
 
 
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
 
2.000
258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
118.000
 
 
600-Gelirler Hesabı (DV)
 
825
 
600-Gelirler Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
 
325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
 
114.175
830-Bütçe Giderleri Hesabı
118.000
 
 
835-Gider Yansıtma Hesabı
 
11.800
805-Gelir Yansıtma Hesabı
3.825
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (DV)
 
825
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı (KDV Tevkifatı)
 
3.000
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
100.000
 
 
920-Gider Taahhütleri Hesabı
 
100.000
 
96- Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, birikmiş amortismanı 45.000 TL, kayıtlı değeri ise 50.000 TL olan ve kullanılma olanağını yitiren demirbaşlar hurdaya ayrılmıştır. Hurdaya ayrılan demirbaşlar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu işlemlere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?
a)
256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
50.000
 
 
255-Demirbaşlar Hesabı
 
50.000
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
 
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 
45.000
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
630-Giderler Hesabı
5.000
 
 
256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
 
50.000
 b)
256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
50.000
 
 
255-Demirbaşlar Hesabı
 
50.000
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
 
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 
45.000
c)
294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hs.
50.000
 
 
255-Demirbaşlar Hesabı
 
50.000
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
 
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 
45.000
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
630-Giderler Hesabı
5.000
 
 
294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hs.
 
50.000
d)
297-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
50.000
 
 
255-Demirbaşlar Hesabı
 
50.000
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
 
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 
45.000
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
45.000
 
630-Giderler Hesabı
5.000
 
 
297-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
 
50.000
 
97- Selçuklu Malmüdürlüğünde daha önce Hazine malı olarak kayıtlara alınmış olan 5.000 TL değerindeki gümüş vazo, ilgilinin açtığı davayı kazanması sonucunda kişi malı haline gelmiş ve talebi üzerine kendisine iade edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin olarak yapılması gereken kayıtlar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
630-Giderler Hesabı
5.000
 
 
117-Menkul Varlıklar Hesabı
 
5.000
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
5.000
 
 
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs.
 
5.000
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs.
5.000
 
 
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
 
5.000
b)
600-Gelirler Hesabı
5.000
 
 
117-Menkul Varlıklar Hesabı
 
5.000
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
5.000
 
 
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs.
 
5.000
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs.
5.000
 
 
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
 
5.000
c)
630-Giderler Hesabı
5.000
 
 
117-Menkul Varlıklar Hesabı
 
5.000
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs.
5.000
 
 
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
 
5.000
d)
600-Gelirler Hesabı
5.000
 
 
117-Menkul Varlıklar Hesabı
 
5.000
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs.
5.000
 
 
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
 
5.000
 
98- Konya Milli Emlak Müdürlüğünce kayıtlı değeri 11.000 TL, birikmiş amortismanı 3.000 TL ve yeniden değerleme değer artışı 4.500 TL olan taşıt yarısı iki ay sonra, kalanı 13 ay sonra tahsil edilmek üzere toplam 4.000 TL ye satılmıştır. Bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
2.000
 
227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
2.000
 
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
3.000
 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
4.500
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
11.000
 
600-Gelirler Hesabı
 
500
b)
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
4.000
 
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
3.000
 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
4.500
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
11.000
 
600-Gelirler Hesabı
 
500
c)
100-Kasa Hesabı
2.000
 
127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
2.000
 
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
3.000
 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
4.500
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
11.000
 
600-Gelirler Hesabı
 
500
805-Gelir Yansıtma Hesabı
2.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
2.000
d)
100-Kasa Hesabı
4.000
 
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı
3.000
 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
4.500
 
 
254-Taşıtlar Hesabı
 
11.000
 
600-Gelirler Hesabı
 
500
805-Gelir Yansıtma Hesabı
4.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
4.000
 
99- Ankara Başkent Vergi Dairesinin 2009 yılı olumlu faaliyet sonucu 856.000,- TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar 2010 yılı açılış kayıtlarını takiben ilgili hesaplara alınmıştır. Bu işlemlere ilişkin yapılması gereken kayıtlar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
856.000
 
 
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı
 
856.000
2010 Yılı Açılış Kayıtlarını Takiben
 
 
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
856.000
 
 
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
 
856.000
b)
500-Net Değer Hesabı
856.000
 
 
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı
 
856.000
2010 Yılı Açılış Kayıtlarını Takiben
 
 
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 
856.000
 
 
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
 
856.000
c)                      
591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı
856.000
 
 
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı
 
856.000
2010 Yılı Açılış Kayıtlarını Takiben
 
 
580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı
856.000
 
 
591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı
 
856.000
d)           
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı
856.000
 
 
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
 
856.000
2010 Yılı Açılış Kayıtlarını Takiben
 
 
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
856.000
 
 
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
 
856.000
 
100- Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, belediye mücavir alan sınırları içinde bulunan Hazineye ait ve envanter kaydı bulunmayan arsayı 2011 yılı içinde 100.000 TL bedelle peşin olarak satmıştır. Satış bedelinin %46 sı kamu idarelerinin payı olarak ayrılmıştır. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
100.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
100.000
100-Kasa Hesabı
100.000
 
630-Giderler Hesabı
46.000
 
 
363-Kamu İdare Payları Hesabı
 
46.000
 
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
54.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
54.000
b)
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
100.000
 
 
600-Gelirler Hesabı
 
100.000
100-Kasa Hesabı
100.000
 
630-Giderler Hesabı
46.000
 
 
363-Kamu İdare Payları Hesabı
 
46.000
 
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
 
100.000
c)
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
100.000
 
 
500-Net Değer Hesabı
 
100.000
100-Kasa Hesabı
100.000
 
630-Giderler Hesabı
46.000
 
 
363-Kamu İdare Payları Hesabı
 
46.000
 
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
54.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
54.000
d)
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
100.000
 
 
500-Net Değer Hesabı
 
100.000
100-Kasa Hesabı
100.000
 
630-Giderler Hesabı
46.000
 
 
363-Kamu İdare Payları Hesabı
 
46.000
 
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
 
100.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı
100.000
 
 
800-Bütçe Gelirleri Hesabı
 
100.000
 
 
  Bugün 6 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com