Defterdarlık Uzmanı
  14.12.2009 Müdürlük Sınavı
 
14.09.2009 tarihli Müdürlük sınav sorularının doğru cevapları sarı renkle işaretlenmiştir.
 
 
SORULAR
 
1- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almamaktadır?
a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak
b) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, Hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak
c) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet Muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek
d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak
 
2- 178 sayılı KHK’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı yardımcı birimleri arasında yer almaz?
a) Özel Kalem Müdürlüğü               b) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı                                                          
c) Personel Genel Müdürlüğü            d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
3- Aşağıda sayılanlardan hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amaçları arasında yer almaz?
a) Kalkınma planlarının, stratejik planlar çerçevesinde hazırlanmasına ilişkin esas ve
usulleri düzenlemek
b) Kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini düzenlemek
c) Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını düzenlemek
d) Kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını düzenlemek
 
4- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi genel bütçeli kamu idareleri içerisinde yer almaktadır?
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü          b) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
c) Savunma Sanayi Müsteşarlığı                               d) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 
5- 5018 sayılı Kanuna göre, mali saydamlığın sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi zorunlu değildir?
a) Stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçlarının ulaşılabilir olması
b) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması
c) Yönetim sorumluluğu çerçevesinde dış denetimin etkin bir şekilde yapılması
d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemine göre oluşturulması
 
6- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıda sayılanlardan hangisi üst yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluğunda değildir?
a) İlgili idareye yapılmak istenen şartlı bağış ve yardımların kabul edilmesi
b) Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde faaliyet raporlarının hazırlanması
c) 5018 sayılı Kanunda öngörülen para cezalarının verilmesi
d) Yıllık performans programları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi
 
7- 5018 sayılı Kanuna göre, kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orta vadeli program                       b) Orta vadeli mali plan
c) Kalkınma planı                               d) Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
 
8- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ödeneklerin kullanılması ile ilgili ilkelerden değildir?
a) Bütçe ödenekleri, ayrıntılı harcama programlarına göre kullanılır
b) Mahalli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ayrıntılı finansman programı hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar
c) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir
d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz
 
9- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi kamu zararından doğan alacak niteliğindedir?
a) Maaşını aldıktan sonra askere giden memurun çalışmadığı günlere isabet eden borç tutarı
b) Yükleniciye hak edişinin ödenmesi sırasında yapılmayan KDV stopaj tutarı
c) Gerçeğe aykırı olarak aile beyannamesinin verilmesi nedeniyle memura yapılan fazla ödeme tutarı
d) Devlet tarafından yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gönderilen memurun eğitimini başarısızlık nedeniyle tamamlamadan geri dönmesi üzerine adına çıkarılan borç tutarı
 
10- 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından, değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanların satışına ilişkin yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) TBMM                                           b) Maliye Bakanlığı   
c) Başbakanlık                                   d) Bakanlar Kurulu
 
11- 5018 sayılı Kanuna göre, idarelerin hesaplarında kayıtlı olup; zaruri ve mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan ve merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarı aşan kamu alacaklarının silinmesi nasıl gerçekleştirilir?
a) Bütçe Kanunuyla                          b) Bakanlar Kurulu Kararıyla
c) Maliye Bakanlığının kararıyla        d) Başbakanlığın kararıyla            
 
12- 5018 sayılı Kanuna göre, kanunda belirtilen para cezalarında zamanaşımı kaç yıldır?
a) 1 yıl             b) 5 yıl            c) 10 yıl                      d) 15 yıl
 
13- 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçlar veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için Maliye Bakanlığının bütçesine konulan ödeneğe ne ad verilir?
a) Tamamlayıcı ödenek                      b) Ek ödenek             
c) Yedek Ödenek                                          d) Özel ödenek
 
14- 5018 sayılı Kanuna göre, ön ödemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ön ödeme, avans ve kredi şeklinde yapılan ödemeyi ifade eder
b) Üst yöneticinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ön ödeme yapılabilir
c) Avans, mutemede nakit olarak verilebileceği gibi hesabına da aktarılabilir
d) Kredi, mutemet adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir
 
15- 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir
b) Teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir
c) Kendilerine ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen kişiler de harcama yetkilisidir
d) Komite, komisyon ve benzeri kurul kararıyla yapılan harcamalarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyon başkanına aittir
 
16- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilmesinin şartlarından biri değildir?
a) Hizmet ve imalat işleri ile sınırlıdır                             
b) Yüklenme süresi en fazla oniki aydır
c)Yüklenme süresi ertesi yılın Haziran ayını geçemez   
d) İlgili üst yöneticinin onayı gerekir
 
17- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı avans verilebilmesinin şartlarından birisidir?
a) Verilecek bütçe dışı avansın üst sınırı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir
b) Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde otuzunu geçmemesi
c) Teminat karşılığı olması
d) Şartnamesinde hüküm bulunması
 
18- Muhasebe Denetmeni (A), 5 inci dereceli Ağrı Defterdarlığı Muhasebe Denetmenliğinden 5 inci dereceli Edirne Defterdarlığı Muhasebe Denetmenliğine atanmıştır. Muhasebe Denetmeni (A), evli olup ilk ve orta öğretimde okuyan dört çocuğu bulunmakta, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ayrıca kayınvalidesi ve kayınpederi de (A) ile birlikte oturmaktadır. Aşağıdaki verilere göre Denetmen (A) ya kendisi dahil ödenecek aile masrafı tutarı ne kadardır?
            Veriler:
            Ağrı-Edirne arası 24,5 saat ve 2500 km
            Ağrı-Edirne arası bir kişilik otobüs ücreti 100,-TL
            5 inci derecenin yevmiyesi 30,- TL
a) 1040,-TL                b) 1280,-TL                c) 2300,-TL                d) 1600,-TL
 
19- İlçe sağlık ocağında çalışan Ebe (A), köylere sağlık taraması yapmak üzere 3/5/2009 tarihinde saat 10.00 da ilçeden ayrılmış ve 5/5/2009 tarihinde saat 19.05 te ilçeye dönmüştür. Ebe (A) nın kadrosu 6 ncı derece, bu derecenin yevmiyesi 30,-TL ve mutat taşıt ücreti de 15,-TL dir. 6245 sayılı Kanuna göre, Ebe (A) ya yapılacak ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Üç günlük yevmiye ve mutat taşıt ücreti ödenir
b) Görevli olduğu günler için gündeliğinin 2/3 ü oranında tazminat ödenir
c) Görevli olduğu günler için gündeliğinin 1/3 ü oranında tazminat ve mutat taşıt ücreti ödenir
d) İki tam yevmiye ve bir 2/3 oranında yevmiye ile mutat taşıt ücreti ödenir
 
20- Muhasebat Kontrolörü (A), yaz turne programı gereğince 1/7/2009 tarihinde Antalya Muhasebe Müdürlüğünde denetime başlamış, ancak denetimin üçüncü günü rahatsızlanarak devlet hastanesine yatırılmıştır. Hastanede 9 gün yatarak tedavi görmüş, iyileşerek görevine devam etmiştir. Bu sırada Genel Müdürlükçe Antalya’da düzenlenen eğitimde 15 gün süreyle sadece eğitici olarak görevlendirilmiş, ders görevinin bitimini müteakip denetim görevine devam etmiştir. Muhasebat Kontrolörü (A) nın harcırahı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Görevli olduğu sürenin tamamı için Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
b) Hastanede yattığı günlerin 7 günü için kadrosunun karşılığı, diğer günler için Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
c) Hastanede yattığı günler için yevmiye ödenmez, diğer günler için Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
d) Hastanede yattığı günler için yevmiye ödenmez, ders görevi süresince kadrosunun karşılığı olan yevmiye, denetim yaptığı sürede de Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
 
21- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırah verilecek kimseler arasında yer almaz?
a) Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenler
b) Emekliye ayrılanlar ile bunların aile fertleri
c) Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertleri
d) Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertleri
 
22- 6245 sayılı Kanuna göre, daimi ve muvakkat vazife halinde yolda veya vazifeye başlamadan vefat edenlerin harcırahı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ölüm mahalline kadar harcırahları hesap edilerek hak sahiplerine ödenir
b) Hesaplanacak harcıraha peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur
c) Memur avans almış ise hesaplanacak harcırahın avanstan az olması durumunda uhdesinde bırakılacak fark memurun yurt içi gündeliğinin 20 katından fazla olamaz
d) Avans verilerek geçici görevle yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin hesaplanan harcırah tutarı, verilen avanstan az ise uhdelerinde bırakılacak fark müstahak oldukları dış yevmiyelerin 10 günlüğünden fazla olamaz 
 
23- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, İhalelere yapılacak idari başvuru sonunda idare veya Kamu İhale Kurumu hangi kararı alamaz?
a) İhalenin iptali                                 b) İstekliye telafi edici tazminat ödenmesi
c) Başvurunun reddi                          d) Düzeltici işlem belirlenmesi
 
24- 4734 sayılı Kanuna göre, iş ortaklıkları konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İş ortaklığını oluşturan ortaklar, sadece kendi taahhüt ettikleri iş kısımlarından sorumludurlar
b) İş ortaklığını oluşturan ortaklar, taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar
c) İş ortaklığı üyeleri hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar
d) İş ortaklıkları her türlü ihalelere teklif verebilirler
 
25- 4734 sayılı Kanununa göre, ihale tarihinden en az 25 gün önce yapılması gereken bir ihale ilanının 24 gün önce yapıldığının ilandan sonra fark edilmesi durumunda idarenin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhaleye yeteri kadar süre bulunduğundan dolayı idare, ihaleye devam eder
b) Düzeltme ilanı yaparak ihaleye devam eder
c) Süre şartına uyulmadığı için ilan geçersiz olur. Süreye uygun yeni bir ilan yapar
d) İdare bağlı olduğu bakanlığa görüş sorar, aldığı görüşe göre işlem yapar
 
26- 4734 sayılı Kanununa göre, İstekliler tarafından idareye sunulan tekliflerde görülen aşağıdaki hata ve noksanlıklardan hangisi, teklifin değerlendirilmesine engel değildir?
a) Teklif mektubunda maddi hata bulunması
b) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge noksanlığı
c) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla belgelerdeki bilgi noksanlığı
d) Teklif mektubu, teminat ve başvuru belgelerinin içine konulduğu zarfın üzerine ihaleyi yapan idarenin açıkça adresinin yazılmaması
 
27- 4734 sayılı Kanununa göre, ihale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiş bütün tekliflerin reddine ve ihalenin iptaline karar verirse isteklilerin durumuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İhaleye katılmak için yaptığı giderleri idareden isteme hakkı kazanır
b) Teminat vermek için yaptığı giderleri idareden isteme hakkı kazanır
c) Şartname bedelini isteme dışında bir hak iddia edemez
d) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak iddia edilemez
 
28- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, yüklenicilere fiyat farkı verilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İhale dokümanında olmasa dahi, idare isterse sözleşmeye hüküm koyarak yükleniciye fiyat farkı verebilir
b) İhale dokümanında hüküm olmasına rağmen, idare sözleşmeye fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin hüküm koyabilir
c) Fiyat farkı verilebilmesi için ihale dokümanında ve sözleşmede buna ilişkin hüküm olması gerekir
d) Sözleşmede ve ihale dokümanında hüküm olmasa dahi, taahhüdün yerine getirilmesi sürecinde talebi üzerine yükleniciye fiyat farkı verilebilir
 
29- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sadece bulundukları sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür
b) Kazanılmış hak dereceleri veya 68 inci madde çerçevesinde üst derecelere atanabilir
c) Kurumların muvafakatı aranır
d) Atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği ile kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilirler
 
30- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, asilde aranan tüm şartları taşıyan ve boş olan 4 üncü dereceli Malmüdürlüğü kadrosuna vekaleten atanan ve kazanılmış hak aylık derecesi 1 olan saymanlık müdür yardımcısına yapılacak ödemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Göreve başladığı tarihi takip eden 3 üncü aydan itibaren vekalet aylığı ödenir
b) Göreve başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkları ödenir
c) Sadece zam ve tazminat farkları ödenir
d) Göreve başladığı tarihi takip eden 3 üncü aydan itibaren vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkları ödenir
 
31- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen zamlardan değildir?
a) İş güçlüğü zammı                           b) İş riski zammı
c) Mali sorumluluk zammı                 d) Fiili hizmet zammı
 
32- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, vekalet aylığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır
b) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar
c) Boş kadroya vekalet edenlere ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir
d) Kurum içinden vekalet edenlerin asilde aranan şartları taşıması zorunlu iken kurum dışından vekalet edenlerde bu zorunluluk bulunmamaktadır
 
33- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ek göstergelerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Hizmet sınıfı           b) Görev türü              c) Kıdem                    d) Aylık alınan derece
 
34- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçeler, Dilekçe Komisyonunca kaç gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp sonuçlandırılır?
a)15 gün                     b) 30 gün       c) 45 gün                    d) 60 gün
 
35- 832 sayılı Sayıştay Kanununa göre, sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştay’ca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak kaç ay içerisinde Hazineye ödemek zorundadırlar?
a)1 ay                          b) 3 ay             c) 6 ay             d) 12 ay
 
36- 832 sayılı Kanuna göre, Sayıştay ilamlarının yerine getirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) İlamın gönderildiği dairelerin gerçekleştirme görevlileri
b) İlamın gönderildiği dairelerin muhasebe yetkilisi
c) İlamın gönderildiği dairelerin en büyük amiri
d) Maliye Bakanlığı
 
37- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, köy yararına kamulaştırma işlemindeki kamu yararı kararını almaya yetkili merci kimdir?
a) Köy ihtiyar heyeti                          b) İl idare kurulu
c) Köy muhtarı                                   d) Vali
 
38- 2942 sayılı Kanuna göre, taşınmazın maliki tarafından kamulaştırma işlemine karşı hangi dava açılabilir?
a) Adli yargıda iptal davası               b) Adli yargıda düzeltim davası
c) İdari yargıda iptal davası               d) İdari yargıda düzeltim davası
 
39- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) İdare, bunları müşteri hesabına bu Kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir
b) İdare, en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunur
c) Ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir
d) Müşteri, idarenin takdir edeceği tutarda ve taşınır malın bedelinin yarısından çok olmamak üzere ceza ödemek zorundadır
 
40- 2886 sayılı Kanuna göre, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden istenecek ecrimisil, hangi komisyonca takdir ve tespit edilir?
a) İhale Komisyonu                            b) Ecrimisil ve Tahliye Komisyonu
c) Tahrir Komisyonu                          d) Takdir komisyonu
 
41- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa göre, tahsis yaptıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren kaç ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar?
a) 1 ay             b) 2 ay             c) 3 ay             d) 6 ay
 
42- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin kazanç ve iratlarının vergilendirilmesi nasıl yapılır?
a) Sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir
b) Sadece Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir
c) Hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir.
d) Sadece Türkiye’de elde ettikleri ticari kazançlar üzerinden vergilendirilir
 
43- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre yapılacak beyanlarda aşağıdaki beyannamelerden hangisi kullanılmaz?
a) Yıllık beyanname                           b) Özel beyanname    
c) Muhtasar beyanname                     d) Münferit beyanname
 
44- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımı kesilmez?
a) Ödeme emri tebliği                        b) Amme alacağının teminata bağlanması    
c) Haciz tatbiki                                  d) Borçlunun yabancı memlekette bulunması
 
45- 6183 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi cebren tahsil şekillerinden biri değildir?
a) Amme borçlusunun tahsil dairesine gösterdiği teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi
b) Gerekli şartların bulunması halinde ihtiyati tahakkuk yoluna gidilmesi
c) Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi
d) Gerekli şartların bulunması halinde borçlunun iflasının istenmesi
 
46- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi damga vergisi uygulamasında resmi daire sayılmaz?
a) Türkiye İstatistik Kurumu             b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
c) Karayolları Genel Müdürlüğü        d) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
 
47- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a) Limited şirketler                            b) İş ortaklıkları
c) Kollektif şirketler                           d) Vakıflara ait iktisadi işletmeler
 
48- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar bu kanuna tabidir
b) İl özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar bu kanuna tabidir
c) Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kanuna tabidir
d) Kanun kapsamındaki vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir
 
49-       I- Tahakkuk
            II- Tebliğ
            III- Tahsil
            IV- Tarh
            Vergi Usul Kanuna göre yukarıdaki vergileme sürecine ilişkin aşamalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a)         IV- I- II- III-                          b) IV- II- I- III-
c)         I- IV- II- III-                          d) I- II- IV- III-
 
50- Vergi Usul Kanuna göre vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarholunmasına ne ad verilir?
a) Re’sen vergi tarhı                           b) İkmalen vergi tarhı                                   
c) İdarece tarh                                               d) Tahrire dayalı tarh
 
51- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi teslim sayılan hallerden değildir?
a) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri
b) Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye gibi namlarla verilmesi
c) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması
d) Vergiye tabi hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması
 
52- 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanuna göre, davalarda Hazineyi temsile ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hazine ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmak suretiyle temsil edilebilir
b) Hazine milletlerarası yargı organlarında Devletin taraf olduğu davalar ile milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülen davalarda da Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmak suretiyle temsil edilebilir
c) Hazine avukatı bulunmayan yerlerdeki dava ve icra işlerinde Hazine, umumi muvazene içindeki daireler amirleri tarafından temsil olunur
d) Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar, umumi muvazene içindeki dairelere ait tüm hukuk ve ceza davalarında, Hazine avukatları ve yardımcı avukatlar ise sadece hukuk davalarında temsil vazifesi ile görevlidir
 
53- 4353 sayılı Kanuna göre, Hazine adına açılan davalar ve icra takiplerinden vazgeçmeye aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?
a) Hukuk Müşaviri                 b) Kaymakam             c) Vali             d) Maliye Bakanı
 
54- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde dava açma süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Danıştay ve vergi mahkemelerinde altmış, idare mahkemelerinde otuz gündür
b) Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde otuz gündür
c) İdare ve vergi mahkemelerinde altmış, Danıştayda otuz gündür
d) İdare ve vergi mahkemelerinde otuz, Danıştayda altmış gündür
 
55- 2577 sayılı Kanuna göre, sürelerle ilgili genel esaslar çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar
b) Tatil günleri sürelere dahildir
c) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar
d) Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzamış sayılır
 
56- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince, idare ve vergi mahkemelerince tek hakimle verilen nihai kararlara karşı yapılacak başvuru usulü ve başvuru yeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
a) Mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir
b) Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu nezdinde temyiz edilebilir
c) Danıştay Dairelerine itiraz edilebilir
d) Danıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz edilebilir
 
57- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi, varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlarındaki değerini ifade eder?
a) Maliyet değeri        b) Defter değeri          c) İtibari değer            d) Rayiç değeri
 
58- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi bilanço ilkelerinden biri değildir?
a) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar, varlıklar içinde gösterilir
b) Faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir
c) Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda safi değerleriyle gösterilir
d) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnotlarında veya eklerinde gösterilir
 
59- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, muhasebe işlemi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemi
b) Mali işlemlerin yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasında kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamında gerçekleşen işlemi
c) Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda gerçekleştirilen işlemi
d) Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her türlü işlemi
 
60- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen duran varlıklardan hangisi amortismana tabi değildir?
a) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri         b) Demirbaşlar
c) Arazi ve arsalar                              d) Tesis, Makine ve Cihazlar              
 
61- Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.
 
62- Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.
 
63- Eskişehir Milli Emlak Müdürlüğü belediye mücavir alan sınırları içinde bulunan Hazineye ait envanter kaydı bulunmayan arsayı 2009 yılı içinde 50.000 TL bedelle peşin olarak satmıştır. Satış bedelinin %46 si kamu idarelerinin payı olarak ayrılmıştır. Bu işlemlerle ilgili doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
             500 Net Değer H.                             50.000            
                        250 Arazi ve Arsalar H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                       50.000
            630 Giderler H.                                  23.000
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  5.000
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  13.500
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  4.500
                        250 Arazi ve Arsalar H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            805 Gelir Yansıtma H.                       27.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               27.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
             250 Arazi ve Arsalar H.                                50.000            
                        500 Net Değer H.                                          50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                       50.000
            630 Giderler H.                                  23.000
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  5.000
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  13.500
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  4.500
                        250 Arazi ve Arsalar H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            805 Gelir Yansıtma H.                       27.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               27.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
             500 Net Değer H.                             50.000            
                        250 Arazi ve Arsalar H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                       50.000
            630 Giderler H.                                  23.000
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  5.000
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  13.500
                        363 Kamu İdareleri Payları H.                                  4.500
                        250 Arazi ve Arsalar H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
             250 Arazi ve Arsalar H.                                50.000            
                        500 Net Değer H.                                          50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                       50.000
            630 Giderler H.                                  23.000
                        333 Emanetler H.                               23.000
                        250 Arazi ve Arsalar H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            805 Gelir Yansıtma H.                       50.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
64- Kasap (Y) nin 2009 yılı ticari kazancı üzerinden hesaplanan 25.000 TL tutarındaki gelir vergisi beyannamesini Meram Vergi Dairesine vermiş ve ilk taksidini de yatırmıştır. İkinci taksidini ise Afyon Vergi Dairesine yatırmış ve ilgili belgeler Meram Vergi Dairesine intikal etmiştir. Bu işlemlere ilişkin Meram Vergi Dairesince yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            120 Gelirlerden Alacaklar H.                     25.000
                        600 Gelirler H.                                                                    25.000
            805 Gelir Yansıtma H.                                 25.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               25.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                 12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                               12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.                12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                                12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            120 Gelirlerden Alacaklar H.                     25.000
                        600 Gelirler H.                                                                    25.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                 12.500
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.                12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                                12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
               
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            120 Gelirlerden Alacaklar H.                     25.000
                        600 Gelirler H.                                                                    25.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                 12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                               12.500
            805 Gelir Yansıtma H.                                 12.500
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.                12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                                12.500
            805 Gelir Yansıtma H.                                 12.500
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                 12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                               12.500
            805 Gelir Yansıtma H.                                12.500
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                              12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.                12.500
                        120 Gelirlerden Alacaklar H.                                               12.500
            805 Gelir Yansıtma H.                                              12.500
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                               12.500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
65- Ayaş Malmüdürlüğü hesaplarında kişi malı olarak kayıtlı olan 10.000 TL değerinde özel kesime ait tahvil, mahkeme kararı ile hazineye intikal etmiştir. Daha sonra bu tahvil Malmüdürlüğü tarafından 11.000 TL bedel ile satılmıştır. Bu işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki yevmiyelerden hangisi doğrudur?
 
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.           10.000
                        600 Gelirler H.                                                          10.000
            913 Kişilere Ait Menk.Kıymet Emanetleri H.                      10.000
                        912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                                10.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                      11.000
                        600 Gelirler H.                                                                     1.000
                        111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.                      10.000
            805 Gelir Yansıtma H.                       11.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           11.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.           10.000
                        600 Gelirler H.                                                          10.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                      11.000
                        111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.                      11.000
            805 Gelir Yansıtma H.                       11.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           11.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.           10.000
                        600 Gelirler H.                                                          10.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                      11.000
                        600 Gelirler H.                                                                     1.000
                        111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.                      10.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            117 Menkul Varlıklar H.       10.000
                        600 Gelirler H.                                                          10.000
            913 Kişilere Ait Menk.Kıymet Emanetleri H.                      10.000
                        912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                                10.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                      11.000
                        117 Menkul Varlıklar H.                                                      11.000
            805 Gelir Yansıtma H.                       11.000
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           11.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
                            
66- Muhasebat Genel Müdürlüğünce envanterde kayıtlı demirbaşlardan 150.000 TL lik bölümü kullanım alanı kalmaması nedeniyle demirbaş kayıtlarından çıkarılmıştır (110.000 TL amortisman ayrılmış), daha sonra bu malzeme Selçuk Üniversitesine bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu işlemlere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca yapılan aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            256 Diğer Maddi Duran Varlıklar H.           150.000          
                        255 Demirbaşlar H.                                                 150.000
            257 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000          
                        299 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            299   Birikmiş Amortismanlar H.                              110.000          
            630   Giderler H.                                                       40.000
                        256 Diğer Maddi Duran Varlıklar H                        150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar H.           150.000          
                        255 Demirbaşlar H.                                                 150.000
            299 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000          
                        257 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            299   Birikmiş Amortismanlar H.                              110.000          
            630   Giderler H.                                                       40.000
                        297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar H                         150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            294 Elden Çıkarılan Stoklar ve Maddi Dur.Varlık H.         150.000          
                        255 Demirbaşlar H.                                                 150.000
            257 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000          
                        299 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            299   Birikmiş Amortismanlar H.                              110.000          
            630   Giderler H.                                                       40.000
                        294 Elden Çıkarılan Stoklar ve Mad.Dur.V H.                   150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            248 Diğer Mali Duran Varlıklar H.                         150.000          
                        255 Demirbaşlar H.                                                 150.000
            299 Birikmiş Amortismanlar H.                   110.000          
                        257 Birikmiş Amortismanlar H.                               110.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            299   Birikmiş Amortismanlar H.                              110.000          
            630   Giderler H.                                                       40.000
                        248 Diğer Mali Duran Varlıklar H.                                     150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
67- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ek hizmet binası olarak kiralanan 5 katlı binaya 50.000 TL harcanarak kalorifer tesisatı yaptırılmıştır. Henüz amortisman ayrılmadan, binanın statik problemi olduğu gerekçesiyle gayrimenkul sahibine terk edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            255 Demirbaşlar H.                                    50.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                      375
                        257 Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.                            49.625
            830 Bütçe Giderleri H.                                             50.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                       50.000
                        255 Demirbaşlar H.                                                50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            264 Özel Maliyetler H.                                50.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                      375
                        257 Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.                            49.625
            830 Bütçe Giderleri H.                                             50.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                       50.000
                        264 Özel Maliyetler H.                                              50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H.             50.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                      375
                        257 Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.                            49.625
            830 Bütçe Giderleri H.                                             50.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                       50.000
                        258 Yapılmakta Olan Yatırımlar H                          50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            264 Özel Maliyetler H.                                50.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                      375
                        257 Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.                            49.625
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                       50.000
                        264 Özel Maliyetler H.                    50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
68- Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanı (Y), geçici görevli olarak 26 Aralık tarihinde 500 TL yolluk avansı kasadan verilmek suretiyle Trabzon Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Avansa ilişkin mahsup evrakı 31 Aralık tarihine kadar Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına verilememiş ancak ilgili İdare tarafından harcamanın gerçekleştiği ve harcama evrakının daha sonra iletileceği belirtilmiştir. Bu işlemlere ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                                         500     
                        100 Kasa H.                                                                         500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler H.                 500     
                        161 Personel Avansları H.                                                   500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                                         500     
                        100 Kasa H.                                                                         500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenek. H.            500     
                        903 Kullanılacak Ödenekler H                     500
            904 Ödenekler H.                                                     500     
                        907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler H.                                          500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
  
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                                         500     
                        100 Kasa H.                                                                         500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                       500     
            140 Kişilerden Alacaklar H.                                                 3         
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   3
                        161 Personel Avansları H.                                                   500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                                         500     
                        100 Kasa H.                                                                         500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            165 Mah. Dön. Ak. Avans ve Krediler H.                500     
                        161 Personel Avansları H.                                                   500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            906 Mah. Dön. Ak. Kullanılacak Ödenekler H.       500     
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                            500
            904 Ödenekler H.                                                     500     
                        907 Mah. Dön. Ak. Ödenekler H                  500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
69- İstanbul Vali Konağının doğalgaz gideri olarak 20.000 TL tutarındaki fatura ve diğer belgeler tahakkuka bağlanmış ve Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ancak, ödeneği olmadığı için ödenememiş, daha sonra 50.000 TL ödenek, faturanın son ödeme tarihinden bir ay sonra gönderilmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     20.000
                        323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                                       20.000
            831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.    20.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   20.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                 50.000
                        904 Ödenekler H.                                                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     20.000
                        323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                                       20.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000
                        904 Ödenekler H.                                                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                          
            630 Giderler H.                                                                     20.000
                        322 Bütçeleştirilecek Borçlar H                  20.000
            831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.    20.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   20.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000
                        904 Ödenekler H.                                                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     20.000
                        403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar H.                                             20.000
            831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.    20.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   20.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000
                        904 Ödenekler H.                                                                            50.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
70- Bursa Muhasebe Müdürlüğü personelinin tedavi giderine ilişkin 15.000 TL tutarındaki fatura ve diğer belgeler tahakkuka bağlanarak ödeme emri hazırlanmış, ancak fatura tutarı, ödeneğinin bulunmaması nedeniyle ödenememiştir. Maliye Bakanlığı ilgili ekonomik kodundan 35.000 TL ödenek göndermiştir. Bunun üzerine fatura tutarının ödenmesini sağlamak için nakit talep edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     15.000
                        323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                                       15.000
            831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.                15.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                35.000
                        904 Ödenekler H.                                                                            35.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                15.000
                        325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                      15.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         15.000
                        831 Ödeneğine Mah. Edilecek Har. H.                     15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     15.000
                        323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                                       15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                35.000
                        904 Ödenekler H.                                                                            35.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                15.000
                        325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                      15.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         15.000
                        831 Ödeneğine Mah. Edilecek Har. H.                     15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
   
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     15.000
                        323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                                       15.000
            831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.                15.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            904 Ödenekler H.                                                                35.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                            35.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                 15.000
                        325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                      15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                                     15.000
                        323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                                       15.000
            831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.                15.000
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            904 Ödenekler H.                                                                35.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                            35.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                15.000
                        325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                                                      15.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         15.000
                        831 Ödeneğine Mah. Edilecek Har. H.                     15.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
71-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışanlarının aylıklarından kesilerek ilgili vergi dairesine gönderilmesi gereken 123.000 TL yanlışlıkla 132.000 TL olarak gönderilmiştir. Bir sonraki ay ise bu hata fark edilmiş olup, bu ayda ödenecek olan 150.000 TL vergiden mahsup edilerek kalan tutar ödenmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                132.000          
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      132.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            140 Kişilerden Alacaklar H.                                                 9.000  
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                            9.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                150.000          
                        140 Kişilerden Alacaklar H.                                                             9.000
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      141.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            362 Fonlar veya Diğer Kamu İd. Adına Yap. Tah. 132.000          
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      132.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            140 Kişilerden Alacaklar H.                                                 9.000  
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                            9.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                150.000          
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                132.000          
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      132.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                150.000          
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                132.000          
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      132.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                9.000  
                        140 Kişilerden Alacaklar H.                                                             9.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                141.000          
            140 Kişilerden Alacaklar H.                                                 9.000  
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                      150.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
    
72- Sağlık Bakanlığınca İtalya’dan alınacak domuz gribi aşıları için 1.200.000 € tutarında akreditif karşılığı kredi açılmıştır (1€ = 2.20 TL). Alımın 200.000 € kısmı ilgili firmanın karşılayamayacağını beyan etmesi üzerine 1.000.000 € kısmı ithal edilmiş, alınamayan aşı karşılığı harcanmayan 200.000 € bankaya iade edilmiştir (iade tarihinde 1 € = 2.40 TL). Bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            164 Akreditifler H. (1.200.000 € * 2.20 TL)                                    2.640.000       
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirler                                       2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                                  2.640.000       
                        102 Banka H.                                                                                   2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            150 İlk Madde ve Malzeme H. (1.000.000 € * 2.20 TL)                 2.200.000       
            102 Banka H. (200.000 € * 2.20 TL)                                              440.000          
                        164 Akreditifler H.                                                                          2.640.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                                     2.200.000       
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   2.200.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         ----------------------------------/ ------------------------------------                           
            164 Akreditifler H.                                                              1.200.000 €    
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirler                                       1.200.000 €
            ----------------------------------/ ------------------------------------                           
            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                                  1.200.000 €    
                        102 Banka H.                                                                                   1.200.000 €
            ---------------------------------- / ------------------------------------                          
            150 İlk Madde ve Malzeme H.                                                         1.000.000 €    
            102 Banka H.                                                                                    200.000 €       
                        164 Akreditifler H.                                                                          1.200.000 €
            ------------------------------- / --------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            164 Akreditifler H. (1.200.000 € * 2.20 TL)                                    2.640.000       
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirler                                       2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                                  2.640.000       
                        102 Banka H.                                                                                   2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            150 İlk Madde ve Malzeme H. (1.000.000 € * 2.20 TL)                 2.200.000       
            102 Banka H. (200.000 € * 2.20 TL)                                              440.000          
                        164 Akreditifler H.                                                                          2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            164 Akreditifler H. (1.200.000 € * 2.20 TL)                                    2.640.000       
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirler                                       2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                                  2.640.000       
                        102 Banka H.                                                                                   2.640.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            150 İlk Madde ve Malzeme H. (1.000.000 € * 2.20 TL)                 2.200.000       
            102 Banka H. (200.000 € * 2.20 TL)                                              480.000          
                        164 Akreditifler H.                                                                          2.640.000
                        600 Gelirler H.                                                                                             40.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                                     2.200.000       
                        835 Gider Yansıtma H.                                                                   2.200.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
73-Ereğli Atatürk Lisesinde parasız yatılı okuyan öğrencilerin pansiyon ücretlerine ilişkin okul idaresince hazırlanan ödeme emri Malmüdürlüğüne gönderilmiştir. Bu işleme ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminden 30.000 TL ödeme emri Malmüdürlüğüne gelmiştir. Ödeneğine dayalı tahakkuk için yapılacak yevmiye kaydı da dahil olmak üzere aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                 30.000
                        904 Ödenekler H.                                                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         30.000
                        332 Okul Pansiyonları H.                                                     3.600
                        333 Emanetler H.                                                     26.400
            830 Bütçe Giderleri H.                                              30.000
                        835 Gider Yansıtma H                     30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            905 Ödenekli Giderler H.                                         30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                 30.000
                        904 Ödenekler H.                                                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         30.000
                        332 Okul Pansiyonları H.                                                     26.400
                        333 Emanetler H.                                                     3.600
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            905 Ödenekli Giderler H.                                         30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                 30.000
                        904 Ödenekler H.                                                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         30.000
                        332 Okul Pansiyonları H.                                                     26.400
                        333 Emanetler H.                                                     3.600
            830 Bütçe Giderleri H.                                              30.000
                        835 Gider Yansıtma H                     30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            905 Ödenekli Giderler H.                                         30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            903 Kullanılacak Ödenekler H.                                 30.000
                        904 Ödenekler H.                                                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         30.000
                        332 Okul Pansiyonları H.                                                     3.600
                        333 Emanetler H.                                                     26.400
            830 Bütçe Giderleri H.                                              30.000
                        835 Gider Yansıtma H                     30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
74- Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı, Halep Başkonsolosluğu rezidansının onarımı amacıyla 15.12.2009 tarihinde 20.000 $ avans göndermiştir(1 $ = 1,50 TL). Başkonsoloslukça avansın tamamı harcanmış, ancak mahsup belgeleri yıl sonuna kadar Merkez Saymanlığına ulaştırılamamıştır. Bu işlemlere ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            164 Akreditifler H.                                                  30.000
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                                            30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            168 Mahsup Dönemine Aktarılan Akreditifler H.               30.000
                        164 Akreditifler   H.                                                            30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.    30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                           30.000
            904 Ödenekler H.                                                                 30.000
                        907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler H.                                        30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            164 Akreditifler H.                                                  30.000
                        106 Banka H.                                                                       30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            168 Mahsup Dönemine Aktarılan Akreditifler H.               30.000
                        164 Akreditifler   H.                                                            30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.    30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                           30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            160 İş Avans ve Kredileri H.                                                30.000
                        106 Döviz Gönderme Emirleri H.                                         30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            165 Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Krd. H        30.000
                        160 İş Avans ve Krediler H.                                                30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.    30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                           30.000
            904 Ödenekler H.                                                                 30.000
                        907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler H.                                        30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            160 İş Avans ve Kredileri H.                                    30.000
                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.                                            30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            165 Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Krd. H.       30.000
                        160 İş Avans ve Krediler H               30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.    30.000
                        903 Kullanılacak Ödenekler H.                                           30.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
75- Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.
 
76- Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesinde çalışan Muhasebe Yetkilisi Mutemedi (Y) süresi içerisinde motorlu araç trafik belgesi ve motorlu araç tescil belgesi satışından elde etmiş olduğu 1.000 TL tutarındaki hasılatı Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabına yatırmıştır. Bu işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki yevmiyelerden hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            102 Banka H.                                                            1.000  
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                              1.000
            945 Değerli Kağıt İşlemleri H.                                  1.000  
                        942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.                  1.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            102 Banka H.                                                            1.000  
                        600 Gelirler H.                                                         1.000
            805 Gelir Yansıtma H.                                              1.000  
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                              1.000
            945 Değerli Kağıt İşlemleri H.                                  1.000  
                        942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.                   1.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            102 Banka H.                                                            1.000  
                        600 Gelirler H.                                                         1.000
            805 Gelir Yansıtma H.                                              1.000  
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                              1.000
            942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.        1.000  
                        945 Değerli Kağıt İşlemleri H.                                 1.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            102 Banka H.                                                            1.000  
                        600 Gelirler H.                                                         1.000
            800 Bütçe Gelirleri H.           1.000  
                        805 Gelir Yansıtma H.                                                          1.000
            942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.        1.000  
                        945 Değerli Kağıt İşlemleri H.                                              1.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
77- Ankara Muhasebe Müdürlüğünde görevli Muhasebe Uzmanı (A) Nevşehir’e geçici görevli olarak gitmiştir. Uzman (A) ya giderken 500 TL geçici görev yolluğu avansı ödenmiştir. Uzman (A) görev dönüşü 300 TL tutarındaki yolluk bildirimini idaresine vermiş, idaresince tahakkuka bağlanmış, damga vergisi vezneye yatırılmış, ancak süresi içerisinde avans artığı iade edilmemiştir. Bu işlemlere ilişkin yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                            500     
                        100 Kasa H.                                                             500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         300     
                        161 Personel Avansları H.                                                    300
            830 Bütçe Giderleri H.                                 300     
                        835 Gider Yansıtma H.                                                         300
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                              2,25    
                        600 Gelirler H.                                                                      2,25
            805 Gelir Yansıtma H.                                              2,25    
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           2,25
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                            500     
                        100 Kasa H.                                                             500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         300     
                        161 Personel Avansları H.                                                    300
            830 Bütçe Giderleri H.                                 300     
                        835 Gider Yansıtma H.                                                         300
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                              2,25    
                        600 Gelirler H.                                                                      2,25
            805 Gelir Yansıtma H.                                              2,25    
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           2,25
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            140 Kişilerden Alacaklar H.                                      200     
                        161 Personel Avansları H.                                                    200
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            161 Personel Avansları H.                            500     
                        100 Kasa H.                                                             500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            630 Giderler H.                                                         300     
                        161 Personel Avansları H.                                                    300
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                              2,25    
                        600 Gelirler H.                                                                      2,25
            805 Gelir Yansıtma H.                                              2,25    
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           2,25
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
             161 Personel Avansları H.                                       500     
                        100 Kasa H.                                                             500
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
             630 Giderler H.                                                       300     
                        161 Personel Avansları H.                                                    300
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                              2,25    
                        600 Gelirler H.                                                                      2,25
            805 Gelir Yansıtma H.                                              2,25    
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                           2,25
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            140 Kişilerden Alacaklar H.                                      200     
                        161 Personel Avansları H.                                                   200
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
78- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının Kasım 2009 ayı sonu itibariyle Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının bakiyesi 1.000 TL, İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının bakiyesi 1.500 TL, dönem içerisinde satılan hizmetlerden elde edilen Katma Değer Vergisi net tutarı ise 2.600 TL dir. Bu bakiyelere göre aşağıdaki ay sonu muhasebe kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            191 İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                              1.500  
            190 Devreden Katma Değer Vergisi H.                               1.000  
            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                        1.00    
                        391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                                                   2.600
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                             2.600  
            191 İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                              1.500  
                        190 Devreden Katma Değer Vergisi H                    1.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   3.100
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                                        2.600  
                        191 İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                                         1.500
                        190 Devreden Katma Değer Vergisi H.                                          1.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   100
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                                        2.600  
            190 Devreden Katma Değer Vergisi H.        1.000  
                        191 İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                                         1.500
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   2.100
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
79- Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün kullandığı 14 adet bilgisayar yenileri alındığı için Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 1.400 TL ye satılmıştır. Bilgisayarların kayıtlı değerleri toplam 6.000 TL dir, satış anına kadar ayrılmış amortisman tutarı ise 4.500 TL dir. Satış işlemine ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                                         1.400  
            257 Birikmiş Amortismanlar H.                               4.500  
            630 Giderler H.                                                                    100     
                        253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                    6.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         100     
                        835 Gider Yansıtma H.                                                        100
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                                         1.400  
            257  Birikmiş Amortismanlar H.                               4.500  
            630 Giderler H.                                                                    100     
                        253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                                    6.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                                         1.400  
            630 Giderler H.                                                                    4.600  
                        255 Demirbaşlar H.                                                                          6.000
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         1.400  
                        835 Gider Yansıtma H.                                                        1.400
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            100 Kasa H.                                                                         1.400  
            257 Birikmiş Amortismanlar H.                               4.500  
            630 Giderler H.                                                                    100     
                        255 Demirbaşlar H.                                                                          6.000
            805 Gelir Yansıtma H.                                            1.400  
                        800     Bütçe Gelirleri H.                                     1.400
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
80- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tahlil ve dayanıklılık testlerinde kullanmak amacıyla % 18 KDV dahil 118.000 TL tutarında bir cihaz satın almıştır. Bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
a)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                         118.000          
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   750
                        103 Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                              117.250
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         118.000          
                        835 Gider Yansıtma H                     118.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
b)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                         100.000          
            191 İndirilecek KDV H.                                                       18.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   750
                        103 Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                              117.250
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         118.000          
                        835 Gider Yansıtma H                     118.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
c)         -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            255 Demirbaşlar H.                                                               118.000          
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   750
                        103 Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                              117.250
            830 Bütçe Giderleri H.                                                         118.000          
                        835 Gider Yansıtma H                     118.000
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
d)        -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
            255 Demirbaşlar H.                                     100.000          
            191 İndirilecek KDV H.                                                       18.000
                        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                   750
                        103 Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                              117.250
            -------------------------------------- / -----------------------------------------                           
 
81- Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda mevcut hazineye ait 105 adet arsanın envanteri tamamlanmıştır. Bu çalışmaya göre gayrimenkullere 10.980.000 TL değer takdir edilmiştir. Buna göre doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         ----------------------------------- / -----------------------------------------                   
            250 Arazi ve Arsalar H.                                            10.980.000     
                        500 Net Değer H.                                                                10.980.000
            805 Gelir Yansıtma H.                                              10.980.000     
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                          10.980.000
            -------------------------------------/ ----------------------------------------                  
 
b)         ----------------------------------- / -----------------------------------------                   
            256 Diğer Maddi Duran Varlıklar H.                                              10.980.000     
                        500 Net Değer H.                                                                10.980.000
            805 Gelir Yansıtma H.                                              10.980.000     
                        800 Bütçe Gelirleri H.                                                          10.980.000
            ------------------------------------ / ----------------------------------------                   
 
c)         ----------------------------------- / -----------------------------------------                  
            250 Arazi ve Arsalar H.                                            10.980.000     
                        500 Net Değer H.                                                                10.980.000
            ------------------------------------ / ----------------------------------------                   
 
d)        ----------------------------------- / -----------------------------------------                   
            251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler H.                                     10.980.000     
                        500 Net Değer H.                                                                10.980.000
            ------------------------------------ / ----------------------------------------                   
 
82- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde tanımlanan ve ekinde düzenlenen mizan cetveli ve malî tablolar, Bakanlıkça belirlenecek süre, esas ve usullere göre kapsama dâhil her bir kamu idaresinin muhasebe birimlerince hazırlanması gerekmektedir. Aşağıda yer alan mali tablolardan hangisi bu kapsamda değildir?
a) Bütçe uygulama sonuçları tablosu
b) Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu
c) Dış borç geri dönüşüm tablosu
d) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
 
83- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki defterlerden hangisi Muhasebe Birimlerinde Tutulacak Diğer Defterler arasında yer almaz?
a) Taahhüt Dosyaları İşlem Defteri   b) Borçlular Defteri
c) Alındı Kayıt Defteri                      d) Muhasebe Birimi Arşiv Defteri
 
84- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe birimlerinde ve muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde yılsonunda yapılan sayımlarda düzenlenen ve yönetim dönemi hesabı dosyasına bağlanması gereken tutanaklardan biri değildir?
a) Değerli Kağıt Sayım Tutanağı
b) Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı
c) Alınan Çekler Sayım Tutanağı
d) Demirbaş sayım tutanağı
 
85- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, yönetim dönemi hesabında aşağıda sayılan cetvel ve tablolardan hangisi yer almaz?
a) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
b) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
c) Sayıştay sorgu cetveli
d) Bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zamanaşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı cetveli
 
86- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, doğum yardımı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
a) Doğumun meydana geldiği hastane tarafından verilen rapor
b) İlgilinin ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten yazı
c) İlgilinin dairesi tarafından yazılmış yazı
d) Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi
 
87- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, genel bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatı gereğince diğer kamu idarelerine verilecek payların ödenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin onayı aranır?
a) Maliye Bakanı                                b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
c) Muhasebat Genel Müdürü             d) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
 
88- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen belgelerden biri değildir?
a) Serbest meslek makbuzu                b) Müstahsil makbuzu
c) Kamu idarelerince verilen alındı    d) Proforma fatura
 
89- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı ve gereken hallerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisine eklenir?
a) Onay Belgesi                                 b) Muhasebe İşlem Fişi
c) Ödeme Emri Belgesi                      d) Mahsup Belgesi
 
90- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevleri arasında değildir?
a) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
b) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek
c) Harcama birimince hazırlanan, harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra harcama yetkilisine göndermek
d) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak
 
91- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıda sayılan hallerin hangisinde taşınır işlem fişi düzenlenmez?
a) İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırlar için
b) Kamu idareleri arasındaki bedelsiz taşınır devirleri için
c) Dergi ve gazete gibi süreli yayınların alımları için
d) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar için
 
92- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri kim tarafından görevlendirilir?
 a) Harcama yetkilisi              b Üst Yönetici                        c) Bakan             d) Ayniyat saymanı
 
93- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamakla görevli olan kimdir?
a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi    b) Taşınır konsolide görevlisi
c) Muhasebe yetkilisi                         d) Harcama yetkilisi
 
94- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, Kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine kendilerinden istenen bilgi ve belgelere erişimi kaç gün içerisinde sağlarlar?
a) 15 gün                    b)15 iş günü                c) 30 gün                    d) 30 iş günü
 
95- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kolları arasında sayılmamıştır?
a) Malûllük                 b) Yaşlılık                  c) Hastalık                  d) Ölüm
 
96- 5510 sayılı Kanuna göre sigortalının malul sayılabilmesi için sigortalının çalışma gücünün en az yüzde kaçını kaybedilmesi gerekir.          
a) %30                        b) %40                        c) %50                        d) %60
             
97- 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi “İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi” ifade eder?
a) Ücret                      b) Gelir                       c) Tazminat                 d) Katılım Payı
 
98- 5510 sayılı Kanuna göre, vazife malûllüğü hükümleri aşağıdaki hallerin hangisinde uygulanır?
a) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan
b) Yasak fiilleri yapmaktan
c) İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında meydana gelen kazadan doğmuş olmaktan
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından
 
99- 5510 sayılı Kanuna göre, asgari ücretin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücrettir.
b) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından küçük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücrettir.
c) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık net ücrettir.
d) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 18 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücrettir.
 
100- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanuna göre, en az hangi seviyedeki kamu görevlileri hakkında Etik Kuruluna başvurulabilir?
a) Şube müdürü ve eşiti seviyesindeki kamu görevlileri
b) Daire başkanı ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri
c) Genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri
d) Müsteşar ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri

 
  Bugün 6 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com