Defterdarlık Uzmanı
  İşten Ayrılış Bildirgesi
 
SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Bu belge;
a. Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde,
b. Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında sigortalı çalışanlar için görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
Kuruma verilmek zorundadır.

2. "Sosyal Güvenlik Sicil Numarası" hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vtandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan, en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur.

3. Bu belgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur.

4. 13 numaralı alana Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı sicil numarası, 14 numaralı alana ilgili kurumca verilen kurum sicil numarası yazılır.

5.. 16 numaralı alanda Göreve giriş tarihi olarak,
- Kanunun yürürlük tarihinde sonra ilk defa 4/1-c kapsamında göreve girenler için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesini düzenlemekle sorumlu olan Kurumda göreve başladığı tarih,
- Aylık alma tarihine göre 1 veya 15 Ekim tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti olanlardan Kanunun yürürlük tarihinde sonra ilk defa görevden ayrılanlar için 5434 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa göreve başladığı tarih, daha sonraki ayrılmalar için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesini düzenlemekle sorumlu olan Kurumda göreve başladığı tarih,
yazılır.

6. 17 numaralı alanda sigortalının görevden ayrılma nedeni olarak aşağıda kod numaralarından uygun olan işaretlenecektir.

Görevden Ayrılma Sebepleri:
- Emeklilik
- Ölüm
- İstifa
- Nakil (kamu idaresi içi)
- Nakil (kamu idaresi dışı)
- Göreve son verilme
- Askerlik nedeniyle ücretsiz izin
- Başka bir kurumda geçici görevlendirme
- Re-sen Emeklilik
- Ücretsiz izin
- Müstafi sayılma - Terhis olma (yedek subay) - Sözleşme feshi - Firar - Görev süresinin sona ermesi - Sendika görevi nedeniyle ücretsiz izinli - Hapis - Tutukluluk - Başka bir kurumda görevlendirme nedeniyle ücretsiz izinli - Mezun - Okulu tamamlamadan ayrıldı


7. 18 numaralı alan, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre doldurulur.

8. 19 numaralı alan, Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre doldurulur.

9. 20 numaralı alana sigortalının;
a. Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü , Gelir İdaresi Başkanlığı....vb. )
b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.)

Yazılır. Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.
 
  Bugün 6 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com