Defterdarlık Uzmanı
  Aylıksız İzin hakkında
 
 

AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN

BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA DUYURU
 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre tespit olunanlar yönünden aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 03/03/2010 tarihli ve 27510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ gereğince, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan ilgili kanunları uyarınca aylıksız izinli sayılan kamu personeli için 15/1/2010 tarihinden itibaren emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-) Prim Ödeme Yükümlüleri

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre tespit olunanlardan, aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primleri;

— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,

—Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca görev alanların genel sağlık sigortası primleri ise fiilen görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca,

—Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların (Yedek subay okulu öğrencilik süreleri dahil) bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,

aylıksız izin için tanınan sürelerde ödenecektir.

2-)Genel Sağlık Sigortası Gönderilmeyecek Olanlar

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılan kamu personelinden bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunmayanlar için genel sağlık sigortası primi gönderilmeyecektir.

3-)Primlerin Hesaplanması

Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların ve muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunanların genel sağlık sigortası primleri, aylıksız izine ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi ile primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emekli keseneğine esas aylık tutarı üzerinden,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri, görevli oldukları sendikaları tarafından emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emekli keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden,

% 12 oranında tahakkuk ettirilecektir.

 

4-)Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Primlerin Ödenmesi

Aylıksız izine ayrılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgeleri www.sgk.gov.tr internet adresinde E-SGK / Kesenek Bilgi Sisteminde kullanıma açılanA. İzinli Pers.GSS Bildirimi” bölümünden elektronik ortamda gönderilecektir.

Aylıksız izine ayrılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primine ait prim belgelerinin gönderilme şekli, süresi ve primlerin ödenmesi, personelin ücretsiz izine ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.

5-) Ocak ve Şubat 2010 Aylarına Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Prim Tutarlarının Ödenmesi

Prim ödeme yükümlüsü olan kamu idarelerince;
a) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşı ayın 15 inde peşin ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak ve 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait;
b) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşı ayın 1 inde peşin ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için,
1/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek),
1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait,
c) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşı müteakip ayın 15 inde çalıştıktan sonra ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ve 15/03/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait,
d) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşı müteakip ayın 1 inde çalıştıktan sonra ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için;
1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek),
1/3/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait,genel sağlık sigortası prim belgelerinin 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi gerekmekte olup 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, muhteviyatı primlerinin aynı süre içinde ödenmemesi halinde ise aynı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur. 


 

 
  Bugün 13 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com