Defterdarlık Uzmanı
  SGK SSS
 
SIK SORULAN SORULAR

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte kurumumuza vermeleri gerekmektedir. İşyeri bildirgesi internet ortamında kesenek bilgi sistemi “kurum tescil uygulaması” linkine girilerek düzenlenip gönderildikten sonra bilgisayardan alınacak çıktısı ıslak imza ile onaylanarak kuruma gönderilecektir.
 

Cevap : Kesenek bilgi sistemine kullanıcı 1ve 2 şifreleriyle girildikten sonra “işyeri tescil” linkinde kurum yöneticisi değişiklik ve kullanıcı değiştirme formlarının doldurulup ıslak imza ile onaylandıktan sonra Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Kamu idaremize ait adres ve işyeri bilgilerinde değişiklik oldu. Yapılması gerekli işlem nedir?

Cevap
: Değişikliğin olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazı ile kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.
 

Cevap : 5510 sayılı kanunun 7 inci maddesi ile (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı hükmü getirildiğinden, ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından da 5510 sayılı Kanun gereği hesaplanan primleri gönderilecektir.

 

Cevap : Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine esas ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerinde ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve 15 günlük süre içerisinde Kurumumuz adına bankaya On-Line tahsilat olarak yatırılması gerekmektedir.

 
Cevap : Aylık prim ve hizmet belgesi internet kanalıyla gönderildikten sonra alınacak bildirge numarasını, bildirge numarasına ait bankaya tahsilat veya saymanlığınızca muhasebeleşme işlemi yapılmadığı takdirde, “tahakkuk” linkinde anılan bildirgeye ait sil butonu aktif olacağından, kamu idarenizce, bu bildirgeye ilişkin kanuni süre dolana dek silme işlemi yapabilirsiniz. Bildirgeye ait primler bankaya yatırılmamış olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgesinin kanuni süresi bittiği için silinemeyen bildirgeler, kamu idarenizce cezai işlem kabul edilecek ve bu bildirgelerin silinmesine dair yazının Kurumumuza gönderilmesini müteakip silme işlemi Kurumumuzca gerçekleştirilecektir.

Cevap : İlgilinin açıkta geçen sürelerine ait kesenekler, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ocak 2000 bitiş Eylül 2008 yazılarak bu dönemlere ait ½ kesenekleri durum koduna “A” yazılarak sistemimize gönderilecektir. Daha sonra Ekim 2008 tarihinden itibaren ilgilinin açıkta olduğu sürece 1/2 kesenekleri sistemimize gönderilmiş olduğundan, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ekim 2008 bitiş Nisan 2010 yazılacak ve bu kez durum kodundaki “A” kaldırılarak bu dönemlere ait ½ kesenekler sistemimize gönderilecektir.

 

Cevap : Kamu idarenizce ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkine girilerek maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip, ek bordro yapılan sigortalıya ait bilgiler yazıldıktan sonra personel statüsü bölümünde ‘5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar’, ek bordro sebebi alanından da yanlışlıkla “5434 sayılı Kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip ek bordroya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarih; ait olduğu döneme ise yanlış yapılan dönem aralığı ve kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra açılan ekrana ilgiliye ait anılan dönemlere ait 5510 sayılı Kanun gereği hesaplanan prim tutarları girilerek gönder butonuna tıklanacaktır. Sistemimizce daha evvel ilgili adına göndermiş olduğunuz kesenek tutarları ile giriş yaptığınız prim tutarlarının toplamı karşılaştırılarak, fark oluşması halinde ilave edilecek tutar da burada gösterilecektir. İşlem tamamladıktan sonra sistemimizde ilgiliye ait 5434 sayılı Kanuna göre yanlış hesaplanan tutarlar yerine 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanmış doğru olan prim tutarlarının girişi yapılacaktır.


Cevap : 5510 sayılı Kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, sosyal sigorta kayıt ve işlemlerinin genel esasları belirlenmiş ve Kanun veya Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-sigorta ile gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin anılan Yönetmeliğin 5 nci maddesinde sıralanan nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi için de ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge ve bilgiyi göndermesi, muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma ödemesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, söz konusu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş kabul edildiğinden, idari para cezası uygulanmamaktadır.

 

Cevap : 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmıştır.

Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında çalıştırdıkları iştirakçilerimizi, 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirmekte ve bu primin tamamını “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemektedirler.


Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren sağlık hizmetleri devralınmış olan kamu idarelerinde, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar, askere gitmeleri halinde aylıksız izinli sayılmaktadırlar. Bu kimseler ile ilgili kanunları gereğince aylıksız izin kullanan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da kişiler, izinli olunan bu süre içerisinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırıldıklarından, sigortalının genel sağlık sigortası primleri ödenmeye devam edilmektedir.
Buna karşılık, muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılan kamu personelinden bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunmayanlar için genel sağlık sigortası primi gönderilmeyecektir.

 

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa göreve başlayan sigortalıların her yılın Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere artış yapılan katsayı ve taban aylık rakamlarına göre oluşan 14 günlük maaş farklarına ait bildirimlerin, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgeleri söz konusu maaş farklarına ait ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde internet ortamında gönderilmesi ve tahakkuk ettirilecek prim tutarlarının 15 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Buna ilişkin açıklama ve veri girişleri ile ilgili yardım dosyası oturum aç bölümünden kullanıcı adı ve şifreleri ile girilerek ulaşılacak kesenek bilgi sistemi ana sayfası ekranının yardım linkinde bulunmaktadır.

Mülga 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçiler için 657 sayılı Kanunun 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile değişik 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, katsayı değişiminin aylıklarda artış sayılmayacağı hükme bağlandığından katsayı değişiklikleri sebebiyle meydana gelen artışlardan %100 artış farkı kesilmemektedir.

 

Cevap : Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunan sigortalılar için, belge için “A” kodu yazılacaktır. Açıkta olan ve aylık kesenek bildirimi yapılırken durum koduna “A” kodu girilen iştirakçilerin emekli kesenekleri derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi üzerinden hesap edilecek kesenek ve karşılık tutarlarının emekli 1/2 oranı üzerinden hesap edilip edilmediği kontrol edilmek suretiyle doğru girilen miktarların girişine izin vermektedir.


Cevap : 209 sayılı Kanunun ek- 3 üncü maddesi gereğince ödenen ek ödemelerden alınacak ilave primlere ilişkin sigorta prim belgeleri www.sgk.gov.tr internet adresinde E-SGK / Kesenek Bilgi Sisteminde kullanıma açılan “5510 S.K./Ek-3 İlave Sigorta Prim Bildirimi” uygulamasından elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmektedir.
Söz konusu ilave sigorta primi kesilmesi uygulaması, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme verilen ilk aybaşından itibaren başlamış olup, bu şekilde ilave sigorta primi alınanların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenmekte ve bu bildirgelerin verilme usulü ile primlerin ödeme zamanının tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem yapılmaktadır.
 
  Bugün 6 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com