Defterdarlık Uzmanı
  Memur Maaş Hesaplaması
 

 

 
 
Memur Maaş Hesaplama Uygulaması;
 
Memur maaş esaplamalarında temel olacak veriler; Aylık Katsayı, Yan Ödeme ve Taban Aylığıdır. Bunlar her yıl Bakanlar Kurulu tarafından 3 er,6 şar aylık veya yıllık olarak belirlenir.

Memur Maaş Unsurları
1) GÖSTERGE AYLIĞI
9) TEMSİL TAZMİNATI
19) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
2) EK GÖSTERGE. AYLIĞI
10) GÖREV TAZMİNATI
- EŞ İÇİN
3) TABAN AYLIĞI
11) EMNİYET UÇUŞ TAZMİNATI
- ÇOCUK İÇİN
4) KIDEM AYLIĞI
12) VEKALET ÜCRETİ
20) EK TAZMİNAT
5) TAZMİNATLAR
13) TAYIN BEDEL İ
-MAKTU
- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
14) NÖBET ÜCRETİ
- GÖSTERGE
- EĞİTİM ÖĞRETİM TAZM.
15) FAZLA ÇALI ŞMA ÜCRETİ ;
21) DİĞER ÖDEMELER
- DİN HİZMETLERİ TAZM.
- NİSPİ
- EK DERS ÜCRETİ
- EMNİYET HİZM. TAZMİNATI
-MAKTU
- İKRAMİYE
- MÜLKİ İD.AM. ÖZ.HİZ.TAZ
- SAAT BAŞI
- YÖNETİM KUR.UY.ÜCR.
- DENETİM TAZMİNATI
16) LOJMAN TAZMİNATI
- HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ
- ADALET HİZM. TAZMİNATI
17) YABANCI DİL TAZMİNATI
- KARAPARA AK.YÖN.ÜCR.
- DİĞER TAZMİNATLAR
18) KURUMSAL ÖDEMELER
- ÇOCUK MAH. ÖDENEĞİ
7) YAN ÖDEME AYLIĞI
-EK ÖDEME
- İL ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ
- İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
- TAZMİNAT
- ORMAN / TAPU ARAZ İ ÖD.
- İŞ RİSKİ ZAMMI
- TEŞVİK
- DİĞER
- TEMİNİNDE GÜÇL.ZAM.
- EK ÖZEL H İ ZM. TAZMİNATI
- MALİ SOR. ZAMMI
- DÖNER SERM. ÖDEMESİ
8) MAKAM TAZMİNATI
- DİĞER
 
Memur Maaş Gelir Verileri;
- Gösterge Aylığı:
Derece kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Gösterge Aylığı= Gösterge RakamıXAylık Katsayı
örneğin 1 inci derecenin 1 inci kademesinden maaş alan bir meurun maaş göstergesi ve gösterge aylığını hesapalayacak olursak;
= 1320x0,073837
= 97,46 TL.
 
AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
K/D 1   2       3      4       5       6       7        8       9
1 1320 1380 1440 1500 – – – – –
2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
4 915   950   985   1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 835   865  895   915   950   985   1020 1065 1110
6 760   785   810   835   865   895   915   950   985
7 705   720   740  760    785   810   835   865   895
8 660   675   690  705    720   740   760   785   810
9 620   630   645  660    675   690   705   720   740
10 590 600   610  620    630   645   660  675   690
11 560 570   580  590    600   610  620   630   645
12 545 550   555  560    570   580   590   600   610
13 530 535   540  545    550   555   560   570   580
14 515 520   525  530    535   540   545   550   555
15 500 505  510  515    520   525   530   535   540

2-Taban Aylığı: 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarı ifade etmektedir.
 
Taban Aylığı=1000XTaban Aylık Katsayısı
1000X0,98798= 987,98 TL.
 
3-Kıdem Aylığı: Memura hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden parayı ifade etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olmak hesaplanır.

Kıdem Aylığı=Hizmet YılıX 20X Aylık Katsayı
1 sene hizmeti olan bir memurun kıdem aylığı:
= 1X20X0,073837
= 1,48 TL.
 
4-Ek Gösterge Aylığı: Memurun hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre kanunda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade etmektedir.
 
Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge RakamıX Aylık Katsayı
1 üncü dereceli bir kadroda görev yapmakta olan bir Mühendisin ek gösterge aylığı:
= 3600x 0,073837
= 265,81 TL.
 
5-Zam ve Tazminatlar:
a-Zamlar: Memurlara sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanlarının yine Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen yan ödeme katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak miktardır.
Zamlar:
- İş Güçlüğü Zammı,
- İş Riski Zammı,
- Mali Sorumluluk Zammı,
- Temininde Güçlük Zammı.
 
Ödenecek Zam Tutarı=Yan Ödeme Puanı (İş Güçlüğü+İş Riski+Temininde Güçlük+Mali Sorumluluk Zamları)*Yan Ödeme Katsayısı
10 yıl hizmeti olan bir memura ödenmesi gereken zamlar:
İş güçlüğü zammı: 500
= 500x 0,023413
= 11,71 TL

b-Tazminatlar: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.
Görevlerin nitelikleri itibariyle kanunda memurlara ödenmesi öngörülen tazminatlar şunlardır:
a-Özel Hizmet Tazminatı
b-Eğitim Öğretim Tazminatı
c-Din Hizmetleri Tazminatı
d-Emniyet Hizmetleri Tazminatı
e-Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı
f-Denetim Tazminatı
g-Adalet Hizmetleri Tazminatı
f-Diğer tazminatlar.

Ödenecek Tazminat Miktarı=En Yüksek Devlet Memuru AylığıXTazminat Oranı
Tazminat oranını ne olduğu Yan Ödeme Kararnamesine bakılarak tespit edilir.
En yüksek Devlet Memuru aylığından, en yüksek gösterge ile en yüksek ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar anlaşılmalıdır.
1500+8000= 9500
4 ncı dereceli bir kadroda görev yapan bir uzman doktora ödenecek tazminat:
= 9.500x0,073837
= 701,45 TL.
Ödenecek Tazminat;
= 701,45X%180
= 1.262.61 TL.

6- Aile Yardımı: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından 0-72 ay arası olanlar 500, 72 aydan büyük olanher biri için de 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenen miktarı ifade etmektedir.

Evli ve 72 aydan küçük 2 çocuk sahibi bir memura ödenecek aile yardımı ödeneği:
Eş için 2134, çocuklar için 500 gösterge rakamları olmak üzere:
= (2134+500+500)x0,073837
= 231,41 TL

7- Yabancı Dil Tazminatı: Belirlenen dillerden tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere yabancı dil tazminatı ödenebilir. Uygulamada Maliye Bakanlığının 1997 tarihli Genelgesi uyarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel için, KPDS’den 90-95 puan alanlar için 900, 96-100 puan alanlar için 1.200 rakamı esas alınmaktadır.

Yabancı Dil Tazminatı=Yabancı Dil Bilgisi DüzeyiXAylık Katsayı
 
8-Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvelde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden ödenmektedir.
Makam tazminatı almaya müstahak görevlerde iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara da her ay Emekli maaşına ilave edilerek makam tazminatı ödenmektedir.
Makam Tazminatı=Makam Tazminatı Gösterge RakamıXAylık Katsayı
 
9-Görev Tazminatı: Temsil tazminatı almayan personelden; 7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
Makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;
1- 6000 olanlara 9000
2- 5500-4500 olanlara 7000
3- 4000 ve aşağısı olanlara 6000
gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
Görev Tazminatı=(Makam Tazminatı Göstergesi + Makam Tazminatı Gösterge Rakamına Tekabül Eden Görev Tazminatı Miktarı) x Aylık Katsayı
3000 puan Makam Tazminatı olan bir kamu görevlisine ödenecek Görev tazminatı:
= (3.000+6.000)x 0,073837
= 664,53 TL.
 
10- Temsil Tazminatı: Makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir.
Makam veya Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergesi 30.000 olanlara 30.000; 20.000 olanlara 20.000; 15.000 olanlara 20.000; 10.000 olanlara 19.000; 8.000 olanlara 18.000; 7.000 olanlara 17.000 gösterge tutarında Temsil tazminatı ödenmektedir.

Temsil Tazminatı=Makam Tazminatı Göstergesine Karşılık Gelen Temsil Tazminatı GöstergesiX Aylık Katsayı

11- Ek Ödeme: 375 ve 666 Sayılı KHK lerle enyüksek devletmemur maaş göstergesinin aylık maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan rakamda KHK lerde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanır.
 
12- Tayin Bedeli;2155 sayılı Kanun uyarınca;
- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli askeri ve sivil personele,
- Bu kuruluşlarda görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe teşkilatındaki personele,
- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki personele,
- MiT'te görevli sivil memurlara,
- Gümrük Muhafaza merkez ve il teşkilatındaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında ki personele,
- Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen Orman Muhafaza Memurları ile bunlara refakat eden şoförlere,
yılı bütçe kanunu ile belirlenen gösterge rakamıyla aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık tayın bedeli ödenmektedir.

13-Fazla Çalışma Ücreti;
Devlet memurlarına normal çalışma saati dışında yapmış oldukları veya peşinen yaptıkları varsayılan fazla çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmektedir.
Fazla çalışma ücreti kurumlara göre farklılıklar göstermektedir;
- Nispi Fazla Çalışma Ücreti: En yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranında,
- Maktu Fazla Çalışma Ücreti: Her ay itibarıyla belirli miktarda,
- Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: Bu fazla çalışmada her bir saat fazla çalışma için her yıl bütçe kanununda belirlenen saat başı çalışma ücreti ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,
olarak ödenmektedir.
 
Kesintiler ;
1-Emekli Sandığı Kesintisi:
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500X 0,073837) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı] x % 16
Bu emekli keseneğinin kişi için hesaplanan miktarıdır.
Kurum karşılığı ise oran %20 olacaktır:
(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500X0,073837) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı X%20
En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500X0,066187) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı ise:
Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240’na
Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180
Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150
Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130
Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70
Diğerlerinde %40’ına tekabül eden miktardır.
2-Gelir Vergisi: Gelir kalemlerinden; Her yılın belirlenen tutara kadar olan kısmı için %15 ten başlamaktadır.
[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar)- (Bireysel Emeklilik tutarı + %16 Emekli Keseneği+ %100 Artış) ]X Vergi Dilimine göre belirlenen vergi oranı
2013 yılı için Gelir vergi oranları;
10.700 Türk Lirasına kadar
%15
26.000 Türk Lirasının 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası
%20
60.000 Türk Lirasının 26.000 TL'si için 4.665 TL ( ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665), fazlası
%27
60.000 Türk Lirasından fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL ( ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL ), fazlası
%35
 
3-Damga Vergisi: Damga Vergisi Kanununa göre kesilmektedir. Temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir. (Binde 7,59)
Damga Vergisi=[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Ek Ödeme+Görev Tazminatı+Makam Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı(Zam ve Tazminatlar)]X% 0,759

ÖRNEK=4 üncü dereceli yüksek okul mezunu bir memurun aylığın hesaplanması
Maaş Unsurları
Derece/Kademe=4/1
Medeni Hali= Evli (Eş çalışmıyor)
Çocuk= 2 (72 aydan büyük)
Aylık Gösterge=915
Ek Gösterge=800
Kıdem Göstergesi=15
Özel Hizmet Tazminatı Oranı=%49
Ek Ödeme Oranı= 100
Zamlar=500
Maaş Göstergeleri
Aylık Katsayısı:0,073837
Taban Aylık Katsayısı:0,98798
Yan Ödeme Katsayısı:0,023413
Gelir Vergisi Oranı:%15
EYDMA Ek göstergeye bağlı olan oranı: %40
Brüt Asgari Ücret: 978,60
Gelirler
a-Gösterge aylığı= 915x0,073837=67,56
b-Taban Aylığı=1000x0,98798=987,98
c-Özel Hizmet Tazminatı= (9500x0,073837)x%49= 343,72
d-Ek gösterge=
800x0,073837=59,07
e-Kıdem aylık=
(20x15)x0,073837=22,15
f- İş güçlüğü zammı: 500x0,023413= 11,71
g-Ek ödeme=
(9500x0,073837)x%100=701,46
h- eş yardımı =
2134x0,073837=157,57
ı-çocuk yardımı=
(250+250)x0,073837=36,92
j-%20 Emekli keseneği=
[(a+b+d+e)+(9500x0,073837)x%40]%20 =283,47
k-%12 GSS=
[(a+b+d+e)+(9500x0,073837)x%40]%12 = 170,08
Brüt Toplam= 2.841,69
Kesintiler
a-Emekli Keseneği kişi
[(a+b+d+e)+(9500x0,073837)x%40]%16 =226,78
b-Emekli Keseneği Devlet= [(a+b+d+e)+(9500x0,073837)x%40]%20 =283,47
c-Emekli Keseneği GSS =
[(a+b+d+e)+(9500x0,073837)x%40]%12 =170,08
d-Gelir Vergisi=
[(a+b+d+e+f)-( 226,78)] %15=138,26
Kesilen gelir vergi= 138,26-(Asgari Geçim İndirimi tutarı)=138,26- 110,09= 28,17
(Not:Asgari geçim indirim hesaplamasına Maaş Modülü alt başlığı olan Asgari Geçim İndirimi uygulamasında detaylı olarak değinilmiştir.)
e-Damga Vergisi:
[(a+b+c+d+e+f+g)x%0,759=16,65

Kesinti Toplamı= 725,15
Ödenecek Net Ücret= 2.116,54
 

 
 
  Bugün 6 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com