Defterdarlık Uzmanı
  Fiili Hizmet Zammı Hesaplaması
 
Fiili Hizmet Zammı ;
 
Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanacak Olan Grupları Gösterir Tablo
 
Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır.
 
Kapsamdaki
Kapsamdaki
Eklenecek
İşler/İşyerleri
Sigortalılar
Gün Sayısı
1) Kurşun ve arsenik işleri
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
60
 
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
 
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
90
 
4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.
-2) Cam fabrika ve atölyeleri
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
60
2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
9) Traş işlerinde çalışanlar.
10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
3) Cıva üretimi işleri sanayii
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
90
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
4) Çimento fabrikaları
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
60
2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Kok fabrikalarıyla termik santraller
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
60
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
6) Alüminyum fabrikaları
1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
60
2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
7) Demir ve çelik fabrikaları
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
90
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.
8) Döküm fabrikaları
1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
60
2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
90
2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.
10) Yeraltı işleri
Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
180
11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.
90
12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
60
 
2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
90
 
3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.
13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.
90
14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.
90
15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri
Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.
60

Fiilî hizmet süresi zammı, tablonun 13 ve 14 üncü sıralarda yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına ilave edilir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Yukarıdaki tablonun 10 uncu sırasında yer alan sigortalılar için bu fıkradaki süre sınırı (3 yıl ) uygulanmaz. Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri hariç yukardaki tablonun 10 uncu sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün ( 5 yıl ) , diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün ( 10 yıl ) belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttı aranır.
 
5434 Fiili Hizmet Zammı Hesaplama ;
5434 Sayılı Kanuna tabi personelin fiili hizmet zammı yıllık olarak hesaplanarak yıl sonunda toplu olarak bir defada tahakkuk ettirilerek ödemeside yıl sonuna kadar yapılır.
 
Fiili Hizmet Zammı hesaplamasında memurun son ay maaşındaki aylık, taban aylık, kıdem aylık, ek gösterge ve ek göstergesi üzerinden hesaplanan tazminat tutarını toplayarak bulunur. Ek göstergeye bağlı oran aşağıdaki cetvele göre tespit edilir.
 
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,
- Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,
- Diğerlerinde % 40 ına,

Örnek; 2011 yılı Aralık ayı maaş D/K’si 1/1 ek göstergesi 2200 kıdemi 21 yıl olan personelin 2011 yılı fiili hizmet zammının hesaplanması;
(Aylık katsayı: 0,06446 -  Taban Aylık: 0,86251 – Maaş göstergesi 1320 )
Aylık  = aylık katsayı x maaş göstergesi
Aylık  = 0,06446 x 1320
Aylık  = 85,09 TL
 
Taban Aylık = 1000 x Taban aylık katsayısı
Taban Aylık = 1000 x 0,86251
Taban Aylık = 862,51 TL
 
Ek Gösterge = 2200 x aylık katsayı
Ek Gösterge = 2200 x 0,06446
Ek Gösterge = 141,81 TL
 
Kıdem Aylığı = 20 x Kıdem yılı x Aylık katsayı
Kıdem Aylığı = 20 x 21 x 0,6446
Kıdem Aylığı = 27,07 TL
 
Tazminatı, ek göstergesi 2200 olan bir personelin yukarıdaki cetvele göre tazminat oranı %70 olarak hesaplanacaktır. Tazminat hesaplanması;
Tazminat = 9500 x Aylık katsayı x %70
Tazminat = 9500 x 0,06446 x %70
Tazminat = 428,66 TL
 
Fiili Hizmet Zammının hesaplanmasına esas Emekli Matrahını şu şekilde buluruz ;
= Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Tazminatı
= 85,09 + 862,51 + 141,81 + 27,07 + 428,66
= 1.545,14 TL
 
2011 yılı toplam fiili hizmet zammının hesaplanması şu şekilde olur;
= Emekli Keseneği Matrah x Emekli Keseneği Oranı
= 1.545,14 x ( %20 Devletçe Ödenecek Emekli Keseneği Oranı + %16 Kişiden kesilecek Emekli Keseneği Oranı)
= 1.545,14 x %36  
= 556,25 TL. tam aylık emekli keseneği tutarı bulunur (30 günlük)
 
Fiili Hizmet Zammına tabi personelin çalıştığı alana göre sınıflandırılmış yukarıda ki cetvele göre belirtilen gün sayısına göre aylık emekli keseneği olarak hesaplanan tutar üzerinden hesaplanır;
Gün oranı = Cetveldeki günsayısı / 30
= 90 / 30
= 3 bulunur.
 
Daha sonra da bu oranı aylık emekli keseneği tutarı ile çarparak personelin 2011 yılınada tahakkuk ettirilmesi gereken fiili hizmet zammı tutarını hesaplamış oluruz.
 
= Gün oranı x Emekli Keseneği Aylık Tutarı
= 3 x 556,25
= 1.668,75 TL . Personelin 2011 yılı için tahakkuk edecek fiili hizmet tutarıdır.
 
İlgili personelin 2011 yılı içerisinde ücretsiz izine ayrılma, istifa, emekli olması gibi nedenlerden dolayı Fiili hizmet zammı tam olarak hesaplanmayacaksa ilgili cetvele bağlı gün sayısı üzerinden gerekli oran bulunup yine aylık emekli keseneği matrahı olarak bulunan tutarla çarpılarak hesaplanır. 2011 yılı için örneğimizde hesapladığımız personel 17.09.2011 tarihinde emekli olursa, ilgili yıl için hesaplanacak fiili hizmet zammı tutarıda değişir.
Günlük olarak fiili hizmet zammı hesaplanmasında ;
= Cetveldeki Gün Sayısı / 360
= 90 / 360
= 0,25
 
17.09.2011 tarihi itibariye yıl içinde çalıştığı gün sayısı 257 gündür.
= 0,25 x 257
= 64,25 bulunur.
 
Yukarıda tam aylık olarak hesaplanan emekli keseneğine esas matrahına bu oranı uygulayarak 17.09.2011 tarihine kadar hesaplanacak fiili hizmet zammı tutarını hesaplayalım;
= (( Emekli Keseneği Matrah x toplam emekli keseneği oranı ) / Tam ay gün sayısı) x Fiili Hizmet Zammına Esas Gün Sayısı Oranı
= (( 1.545,14 x 0,36 ) / 30) x 64,25
= (( 556,25 ) / 30) x 64,25
= 1.191,30 TL
 
5510 Fiili Hizmet Zammı Hesaplama ;
 
5510 Sayılı Kanuna tabi personelin fiili hizmet zammını her ay aylık olarak hesaplanarak tahakkuk ettirilmekte ve aylık olarak ödenmektedir.
Fiili hizmet zammının hesaplanmasında 5434 sayılı kanuna tabi personelden farklı olarak Özel Hizmet Zammı ilave edilirken Ek Gösterge oranına bağlı olarak yapılan tazminat hesaplaması 5510 Sayılı kanuna tabi personelde emekli keseneği matrağına dahil edilmemektedir.
 
Örnek ; 8/1 maaş alan, kıdemi 1 yıllık, Özel Hizmet Tazminatı %102 olan personelin aylık fiili hizmet zammını hesaplaması;
Aylık tutar = Aylık Gösterge x Aylık Katsayı
= 660 x 0,066187
= 43,68 TL.
 
Taban Aylık = Taban aylık x 1000
= 0,88562 x 1000
= 885,62 TL.
 
Ek Göstergesi olmadığından herhangi bir hesaplama yapmıyoruz.
 
Kıdem Aylığı = 20 x Kıdem yılı x Aylık Katsayı
= 20 x 1 x 0,066187
= 1,32 TL.
 
Özel Hizmet Tazminatı, personelin tabi olduğu hizmet sınıfına ait tazminat oranının en yüksek devlet memuru maaşına aylık maaş katsayısı uygulanarak hesaplanır.
= En Yüksek Devlet Memuru Maaşı x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminat Oranı
= 9500 x 0,066187 x 102
= 641,35 TL.
 
Emekli Keseneğine esas aylık matrahı aşağıdaki şekilde buluruz;
= Aylık Tutar + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylık + Özel Hizmet Tazminatı
= 43,68 + 885,62 + 0,00 + 1,32 + 641,35
= 1.571,97 TL
 
Aylık Fiili Hizmet Zammı hesaplaması ;
5510 Sayılı Kanuna tabi personelin Cetveldeki gün sayısına göre Fiili Hizmet Zammı Gün Oranı hesaplaması;
= Cetveleki gün sayısı / Yıl Gün Sayısı
= 90 / 360
= 0,25
 
Aylık Oranın hesaplaması ;
= Fiili Hizmet Zammı Gün Oranı x Aylık Gün Sayısı
= 0,25 x 30
= 7,5
 
Aylık fiili hizmet zammı tutarını hesaplayacak olursak ;
= (((Aylık Emekli Keseneğine Esas Matrah/ 30) x Prim Gün Sayısı) x (Aylık Oran x Fiili Hizmet Gün Oranı ) / Fiili Hizmet Gün Oranı )
= ((( 1.571,97 / 30 )x 30 ) x ( %5 x 7,5 )) / 7,5
= 78,60 TL. aylık Fiili Hizmet Zammı tutarı
 
  
 
 
 
  Bugün 6 ziyaretçi (37 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Devlet ve Politika Devlet ve Politika www.siteekle24.com